Feministická strana DIE FRAUEN zastává stanovisko, že právo na péči o dítě přísluší principielně a výhradně biologické matce dítěte tím, že byla těhotná a rodila. To musí dle našeho názoru platit jak pro vdané tak i nevdané matky a je součástí našeho požadavku na rovnost sezdaných a nesezdaných osob. Samozřejmě může žena právo na péči ztratit, jestliže své dítě zanedbává a nebo s ním špatně zachází.

Biologičtí otcové, sociální otcové a sociální matky mohou právo na péči získat prostřednictvím skutečné péče o dítě.

Feministická strana DIE FRAUEN požaduje, aby mateřská dovolená a všechny další doby, které je možné čerpat z důvodu péče o dítě, byly děleny mezi partnerkami a partnery, kteří se společně cítí za dítě odpovědní. Biologičtí otcové, sociální otcové a sociální matky mohou právo na péči získat v případě souhlasu biologické matky tím, že převezmou aspoň polovinu výchovného období. Získali-li tedy po podání žádosti k opatrovnickému soudu právo o dítě pečovat, jsou povinni, převzít z poloviny i pozdější doby péče o dítě – např. při nemoci dítěte.

Při odluce biologických a sociálních rodičů připadne právo na péči té osobě, která do té doby převzala hlavní podíl na zaopatřování dítěte a je k tomu i nadále připravená. Společnou péči jako pravidlo odmítáme. Jsme si vědomy, že převzetí mateřské dovolené a dalších dob pro péči o dítě otci není žádnou garancí pro to, že muži převezmou opravdu všechnu s tím spojenou námahu a odříkání. Přesto vidíme tuto úpravu jako krok k vytvoření reálného vztahu mezi právem na výchovu a povinností pečovat, jako krok k spravedlivému rozdělení pečovatelské práce mezi ženy a muže, jako krok ke spravedlnosti pro sociální rodiče a nezbytný detail při zrovnoprávnění všech životních forem.

Původně zde se vyskytující kapitola „výživné“ je pokryta požadavkem na krytí základních potřeb.

Die Feministische Partei DIE FRAUEN vertritt die Auffassung, daß einer Frau das Sorgerecht für ihr leibliches Kind durch Schwangerschaft und Geburt grundsätzlich allein zusteht. Das muß unserer Meinung nach für verheiratete Matter ebenso gelten wie für unverheiratete und ist ein Bestandteil unserer Forderung nach der Gleichstellung verheirateter und unverheirateter Personen. Selbstverständlich kann eine Frau das Sorgerecht verlieren, wenn sie ihr Kind vernachlässigt oder schlecht behandelt.

Leibliche Väter, soziale Väter und soziale Mütter können das Sorgerecht durch ihre tatsächliche Sorge für das Kind erwerben.

Die Feministische Partei DIE FRAUEN fordert, daß die Erziehungszeit und alle späteren Freistellungszeiten für Personen, die Kinder großziehen, zwischen den Partnerinnen und Partnern, die sich für ein Kind gemeinsam verantwortlich fühlen, geteilt werden. Leibliche Väter sowie soziale Väter und Mütter können das Sorgerecht für ein Kind mit dem Einverständnis der leiblichen Mutter dadurch erwerben, daß sie mindestens die Hälfte der Erziehungszeit in Anspruch nehmen. Nachdem sie demzufolge das Sorgerecht auf Antrag beim Familiengericht erhalten haben, sind sie dazu verpflichtet, auch spätere Freistellungsansprüche - bei Krankheit des Kindes zum Beispiel - zur Hälfte wahrzunehmen.

Bei einer Trennung der leiblichen oder der sozialen Eltern soll diejenige Person das Sorgerecht bekommen, die bislang den Hauptanteil an der Versorgung des Kindes übernommen hat und auch weiterhin dazu bereit ist. Ein gemeinsames Sorgerecht als Regelfall lehnen wir ab. Wir sind uns bewußt, daß die Inanspruchnahme der Erziehungszeit und anderer Freistellungen durch Väter noch keine Gewähr für die tatsächliche Übernahme der damit verbundenen Mühen und Entbehrungen durch Männer bietet. Dennoch sehen wir in dieser Regelung einen Schritt zur Schaffung eines reellen Verhältnisses zwischen dem Sorgerecht und der Pflicht zur Sorge, einen Schritt zur gerechten Verteilung der Betreuungsarbeit zwischen Frauen und Männern, einen Weg zur Gerechtigkeit für soziale Eltern sowie ein notwendiges Detail bei der Gleichstellung aller Lebensformen.

Das hierin ursprünglich vorhandene Kapitel "Kindergeld" ist durch die Grundsicherungsforderungen abgedeckt worden.