Domácí násilí

 

Fakta – Východiska – Pomoc

 

Informace „Väteraufbruch für Kinder“ (VAfK)

 

 

 


 


Pozice VAfK  k ochraně proti násilí

 

·        Jelikož se domácí násilí týká především dětí, které tímto způsobem „zdědí“ připravenost a ochotu sami později v dospělém věku násilně jednat, je nutné chránit především děti před násilím a to jak před násilím otců tak i před násilím matek.

·        Násilí v rodině nezávisí na pohlaví, ale je to lidský problém.

·        Pro ženy vzniká při extrémní eskalaci konfliktů – ke kterým dochází v 3% případů – k většímu riziku zranění. Posílení neeskalačního chování obou partnerů musí být proto centrálním cílem politických opatření proti násilí.

·        Většina mužů je vychována nebít ženy ale většina mužů je také vychovávaná sama sebe nechránit. To vysvětluje, proč na straně mužů je přibližně stejný počet obětí jako na straně žen.

·        Se statistickými čísly ohledně domácího násilí je třeba jednat seriozně. Spekulativní interpretace těchto čísel škodí konstruktivním opatřením stejně jako zlehčování problému.

·        Vědecky získané údaje o domácím násilí je třeba předávat veřejnosti bez jakékoliv ideologie.

·        Stejně důležité jako přímá pomoc obětem domácího násilí jsou taková opatření, které se zabývají s příčinou a s prevencí domácího násilí.

·        Redukce problematiky na patriarchální chování  jako hlavní příčinu nevede k řešení, naopak oddaluje pozornost od řešení skutečných příčin domácího násilí.

 

 

Požadavky VAfK k ochraně proti násilí

 

·        Momentální kampaň Spolkové vlády „Ochrana před domácím násilí na ženách“ je jednostranná . Nutný je program ohledně „Ochrany před domácím násilím v rodině“.

·        Děti musí mít vlastní právo na návrhy ohledně vyžadování ochrany před násilím. Nemůže to zůstat u toho, že dospělí rozhodují, zda děti musí násilí akceptovat nebo ne.

·        K potírání domácí násilí v příčině jeho vzniku je třeba na školách vyučovat předmět, který se zabývá nenásilným řešením konfliktů.

·        Státní informativní kampaně musí zprostředkovat mužům i ženám význam neeskalačního chování při konfliktech.

·        Je třeba zabránit zneužití právních opatření k ochraně proti násilí. Proto je třeba při právních pravidlech respektovat presumpci neviny.

·        Pro soudní posuzování násilných situací v domácím prostředí je třeba vyvinout standardizované postupy (jak například vyžaduje Nejvyšší spolkový soud pro posuzování sexuálního zneužívání dětí: Rozsudek z 30. června 1999 – 1 StR 618).

·        Pro vyšetřování domácího násilí orgány policie a OSPOD je nutné nasadit specialisty.  

·        Stejně jako pro postižené ženy jsou nutná obdobná zařízení i pro muže. Muži, kteří jsou oběti domácího násilí, potřebují též kontaktní místo, na které se mohou obrátit.

         

 

 

Fakta ohledně domácího násilí

 

O co se jedná u domácího násilí proti dětem

O co se jedná u násilí mezi partnery

·        Týrání a špatné zacházení s dítětem ze strany otce nebo matky (těžká varianta násilí)

·        Muži nebo ženy, kteří bijí partnerku/partnera

-         Mučení dítěte fyzickým nebo psychickým násilím anebo hrubé zanedbávání dítěte

 

·        Psychické násilí

-         Sexuální zneužívání dítěte otcem nebo matkou

 

·        Znásilňování v manželství

 

-         Muenchhausen-by-Proxy-Syndrom

(přivést dítě do stavu nemocných , aby byl rodič více pro dítě zapotřebí )

 

·        Zneužití zneužívání

 

-         Indukované odcizení dítěte a rodiče

(Parental Alienation Syndrom – PAS – syndrom zavrženého rodiče: Vědomé či nevědomé vytváření jedním rodičem odmítavého přístupu dítěte k druhému z rodičů, který většinou žije odděleně od prvního z rodičů

 

·        Bránění v kontaktu s dítětem

 

·        Násilí otců a matek jako výchovný prostředek

 

 

·        Bránění v kontaktu s dítětem

(Vytváření různých překážek pro kontakt mezi dítětem a odděleně žijícím rodičem)

 

 

 

 

 

Oběti domácího násilí ročně

Počet obětí a podíl v % 1)

dětí, mužů či žen

Zdroj

Děti jako oběti výchovného násilí

(z celkem 13 milionů dětí ve věku do 15ti let)

 

z toho týrané děti, tedy děti, které trpí těžkým násilím

10 milionů = 80 %

 

 

1,4 miliony = 11 %

BMFSFJ

2)

 

BMFSFJ

3)

Dospělé oběti

(ve věkové skupině 20 – 59 let, která se skládá v Německu z 25 milionů žen a 23 milionů mužů)

 

z toho oběti těžkých násilných činů

Ženy: 1,6 miliony = 6 %

Muži: 1,5 miliony = 6 %

 

 

Ženy: 250 tisíc = 1 %

Muži: 210 tisíc = 1 %

 

 

KFN

4)

 

 

KFN

4)

 

1)      Přepočet VAfK v %tech pomocí srovnání udávaných čísel s počtem obyvatelstva dle Spolkového statistického úřadu (Statistisches Bundesamt)

2)      Dle tiskové zprávy Spolkového ministerstva pro rodinu z 21. března 2000 (BMFSFJ = Bundesministerium fuer Familie, Senioren, Frauen und Jugend)

3)      Dle tiskové zprávy Spolkového ministerstva pro rodinu z 8. listopadu 2000 (BMFSFJ = Bundesministerium fuer Familie, Senioren, Frauen und Jugend)

4)      Výzkum Kriminologického výzkumného institutu spolkové země Dolní Sasko 1992 (KFN = Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen)

 

 

Vydal

Väteraufbruch für Kinder

Národní pozdvižení otců pro děti

www.vafk.de

Palmengarten 3

D-99817 Eisenach

 

Hotline pro Německo:

0700 – 82 83 77 83

 

Spolek má přes 150 kontaktních skupin po celém Německu.

Slogan:

Více práv našim dětem !

Více partnerství a rovnoprávnosti mezi rodiči !

 

(Překlad z německého originálu: Roman Vorel, červenec 2006)

 

Slogan během demonstrace v Berlíně:

Wir sind hier und wir sind laut

weil man uns die Kinder klaut

 (Jsme tady a jsme hlasití, protože nám kradou děti)