Ženská hlídka k Mezinárodnímu dni žen, přeje z celého srdce…

FEMINISTKY, KTERÉ SE PROBRALY

"Podíváme-li se na to, jakými se dnešní dospělí lidé ( v USA pozn. Ši) - vychovaní v prvním období skleníkové materské péče - zdají být v porovnání s dospělými z minulosti, můžeme dojít k závěru, uvádí americká psychiatrička Ann Dallyová", ve své knize OBJEVOVÁNÍ MATEŘSTVÍ,  že „éra ne-zlomné a výlučné mateřské péče vyprodukovala tu nejvíce neurotickou, nestálou, odcizenou a na drogách závislou generaci, která kdy dospěla."

"Mnoho z nás, narozených v letech po druhé světové válce", přiznává  Ann Dallyová, "vyrostlo ve výlučné společnosti jednoho rodiče v domácnosti: deprimované matky, která byla frustrovaná svou osamoceností, ale zároveň si tuto frustraci neuvědomovala. Bezpochyby je lepší vyrůst v péči jednoho dospělého, než bez dospělých vůbec, ale osamocení, které skleníková mateřská péče dětem a matkám přinesla, produkovalo psychologické problémy, které jsou jen zřídkakdy prezentovány ve sdělovacích prostředcích - problémy matek, pracujících matek, problémy ve vazbách mezi matkou a dítětem nebo vývoji dětí. Během mé psychoterapeutické praxe se většinou zabývám efekty negativních mateřských komplexů: způsoby, kterými si nevyspělé děti přisvojují očekávání a úzkostné starosti ženy, se kterou se často cítí být citově polapeny v pasti osamocení..."

Dokonce i ta nejstarostlivější matka, když je se svými dětmi příliš dlouho, zažívá příznaky deprese, úzkosti nebo nervozity, které může závislé dítě pocítit jako nebezpečné. Pokud jsou ženy ponechány bez pomoci a nemají možnost vybrat si, jakým směrem budou upírat svoji pozornost, je dokonce ještě větší šance, že se ponoří do sebezpytujících pocitů (stud,závist,vina,pýcha, žárlivost), které omezují jejich schopnost koncentrovat se přímo na rodičovské aktivity...

Tolik  citace z knihy americké  psycholožky, feministky, která rovněž právě procitla,   P.Y.- Eisedrath

ŽENY A TOUHA, (česky Praha 2001) na stranách  96-97. Dlužno podotknout, že podobné probrání se ze snu, přejeme také feministkám českým, hlavně na soudech. Třebaže víme, že jde vlastně o systémový bolševismus, přejeme to těm uchýleným ženám  z celého srdce. Na něm nám pak leží, aby  v onom  systému, kterému v ČR tak zhůvěřile říkají ochrana dítěte po linii matky,  trochu komunistického moudra ubylo a  pokud možno,  se tak českým dětem ulevilo…

ZBYNĚK ŠIMŮNEK