Pomozte svému ombudsmanovi

Pokud si stěžujete veřejnému ochránci práv na asociální činnost nebo nečinnost "opatrovníka" svého dítěte, ocitujte mu jeho níže uvedené závěry spolu s uvedením spisové značky. Pomůžete mu tak v nalezení stejné správného názoru i při řešení stížnosti vaší a preventivně ho upozorníte na to, aby ani ve vaší věci ze své zásadové ochrany práva nepolevoval.

Z průběžné zprávy o výsledku šetření veřejného ochránce práv
ve věci Sp. zn.: 2908/2006/VOP/AFO

… Pokud jeden z rodičů požádá orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále "OSPOD") o pomoc s tím, že mu ze strany druhého rodiče není umožňován styk s dětmi, nebo je umožňován pouze omezeně, je OSPOD povinen využít všech zákonem o sociálně-právní ochraně dětí a zákonem o rodině daných možností k zajištění dostatečného kontaktu rodiče s dětmi a na protiprávní jednání pečujícího rodiče musí upozornit příslušný opatrovnický soud. OSPOD je povinen poučit druhého rodiče o jeho povinnosti umožňovat styk nezletilých dětí s rodičem, s nímž nežijí ve společné domácnosti, jakož i o právu dětí na styk s tímto rodičem. I po rozpadu vztahu mají totiž oba rodiče zachovánu rodičovskou zodpovědnost, což znamená, že jsou si ve věcech dětí zcela rovni. Rodič, který s dětmi nemůže žít ve společné domácnosti, je pouze při svém výchovném působení omezen rozsahem styku se svými dětmi, který určí soud. Dále je OSPOD povinen poučit druhého rodiče o důsledcích bránění ve styku oprávněnému rodiči podle § 27 odst. 2 zákona o rodině a informovat opatrovnický soud podle ustanovení § 178 občanského soudního řádu o situaci v rodině tak, aby soud vycházel z těchto skutečností při rozhodování o svěření dětí do péče jednoho z rodičů a stanovení styku druhého rodiče s dětmi. OSPOD může rovněž vůči rodiči, který má děti ve své péči a brání ve styku oprávněnému rodiči, zahájit správní řízení o uložení výchovného opatření - napomenutí rodiče podle § 43 zákona o rodině. …

… Podle ustanovení § 9 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany dětí, státní orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů přísluší též ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, popřípadě pověřené osoby; tyto orgány v rozsahu své působnosti a pověřené osoby v rozsahu svého pověření jsou tuto pomoc povinny poskytnout. Z výše uvedených důvodů je nepřípustné, když se sociální pracovník chová pasivně a na žádost jednoho z rodičů reaguje sdělením, že raději počká na rozhodnutí soudu. …

… OSPOD při své činnosti nemůže nečinně přihlížet jakékoliv manipulaci s dětmi vůči druhému rodiči. Pokud nastane situace, kdy komunikace mezi rodiči selže natolik, že se styk dětí s rodičem, s nímž nežijí ve společné domácnosti, nerealizuje nebo probíhá v natolik omezeném rozsahu, že lze takové jednání ze strany druhého rodiče kvalifikovat jako bránění ve styku, což se projevilo právě v tomto případě, je OSPOD povinen v rámci svých pravomocí v zájmu dětí tuto situaci řešit - a to aktivně. Děti mají právo na oba rodiče, pokud jeden z nich nežije s nimi ve společné domácnosti, mají právo na co nejčastější a pravidelný styk s tímto rodičem. V této souvislosti upozorňuji, že § 27 odst. 2 zákona o rodině obsahuje ustanovení o tom, že bezdůvodné, opakované bránění dítěti ve styku s jeho rodičem může soud považovat za změnu poměrů vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí. …

… Pokud se rodič z jakéhokoliv důvodu domnívá, že je nutno změnit např. rozsah styku dítěte s druhým rodičem, má právo využít legální instrumenty, nikoliv však svévolně zasahovat do práva dítěte, a také do práva druhého rodiče. Není možno se ani odvolávat na zdlouhavost soudních řízení - předběžné opatření je tím "rychlým instrumentem", který je právě pro tyto případy v českém právu zakotven. (…) I když je domluva s rodiči nezletilých dětí objektivně složitá, je nutno mít na zřeteli blaho dětí a flexibilně činit za pomoci zákonných oprávnění kroky v zájmu a ve prospěch nezletilého dítěte. Tento princip je nutno vštěpovat i znesvářeným rodičům a opakovat to tak dlouho, až si uvědomí malichernost svého sporu ve srovnání s možnými dlouhodobými následky na psychice dítěte. …

… Je nutno intenzivně působit již od počáteční fáze sociální práce s rodinou, flexibilně využívat zákonná oprávnění a mít na zřeteli zájem dítěte. Dle mých zkušeností - čím racionálněji a adekvátně se "režim" komunikace a spolupráce mezi rodinou a OSPODem nastaví, tím zdravější prostředí se pro nezletilé dítě vytvoří - i když dojde k ukončení soužití rodičů. …

… absolutně však nejsem ochoten přijmout možnost, že by v obdobných případech odpovědný orgán veřejné správy postupoval stejně pasivním a neúčinným způsobem, jako tomu bylo v tomto případě. Také proto zašlu tuto průběžnou zprávu na vědomí příslušnému odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje (jak bylo dohodnuto na schůzce vedoucích sociálních odborů krajských úřadů a Kanceláře veřejného ochránce práv dne 25. června 2007) a na vědomí příslušnému odboru MPSV. …

… Rodiče jsou povinni v zájmu dětí je vést k lásce a k úctě k druhému rodiči. Nezatěžovat je starostmi dospělých a nevyvíjet na ně nepřiměřený nátlak. Současně jsou povinni respektovat a důsledně dodržovat vykonatelná rozhodnutí soudu a správních orgánů týkajících se výchovy, případně výživy a styku se svými dětmi. Tímto způsobem mimo jiné rodiče prokazují lásku ke svým dětem a dokazují, že jejich zájem staví nad zájem svůj. Rodiče i jejich příbuzní se musí důsledně vyvarovat ovlivňování dětí, nebo jejich navádění proti druhému rodiči, zpochybňování jeho rodičovské úlohy, či jakékoliv jiné i nepřímé manipulace s nimi. Takové jednání závažným způsobem narušuje jejich zdárný vývoj a je způsobilé je trvale psychicky poškodit. …

Patera L. – WWW.IUSTIN.CZ