Mgr. Zbyněk Šimůnek                                                                       Praha 16.9.2000

 

 

Vyjádření k posudku tzv. "ústavnímu"

 

NEJDEME S BOHNICKÝMI KŠEFTAŘI ANI NÁHODOU!

„Věrohodnost“  posudku ve světle elementárních  právních faktů

 

PROBLEMATIKA TZV.ZPRACOVATELŮ, ANEB O ČÍ  „GROŠÍKY“ TU VLASNĚ JDE?

Posudek, v jehož záhlaví, právě jako na konci textu, je užito malého  plochého razítka s textem Psychiatrické centrum Praha a  se směrovacím číslem zpracovávali dvě osoby registrované jako soudní znalci a dvě osoby bez soudně znaleckého oprávnění, byl zpracovateli nazván "Ústavní znalecký psychiatrický posudek." Byl adresován Obvodnímu soudu pro Prahu 6, k rukám JUDr.M.Roubíčkové soudkyně. Advokátní kanceláři JUDr.K.Veselé-Samkové byl doručen dne 29.6.2000. Materiál byl dokončen v Praze 17.6. 2000, čítá 24 stran a podepsali se pod něj  Doc.MUDr.V.Hort, Csc., jakožto odborný pedopsychiatr

            Doc. PhDr.J.Kocourková, Csc., jakožto klinický pedopsycholog

            MUDr.P.Baudiš, Csc jakožto odborný psychiatr pověřený zpracováním posudku

            Prim.MUDr.D.Seifertová, Csc., odborný psychiatr, vedoucí kliniky PCP.

Z úvodní strany není zřejmé kdy, kým a u koho byl tento posudek objednán. Dozvídáme se tu jen, že jde o ústavní posudek (slovo soudní nebo sousloví soudně znalecký absentuje) jenž je  o duševním stavu nezletilých dětí Přemysla Donáta, nar.2.10.1990 a Jany Donátové, nar. 2.5. 1992, jejich rodičů JUDr.Přemysla Donáta, nar. 6.3. 1954 a Ing. Jany Donátové, nar. 8.12. 1957

-         o posouzení jejich vzájemných vztahů, předpokladů k výchově dětí, vhodnosti rozdělení dětí, vhodnosti střídavé výchovy.

-         U titulovaného …"osudu" se vede řízení - praví se dále, neboť znalci měli zřejmě na mysli soud uvedený v adrese, se vede řízení o změnu výchovy dětí a úpravu styků mezi dětmi a rodiči. Teprve nyní se dozvídáme, že soud si vyžádal ústavní znalecký posudek a předložil k zodpovězení šest otázek, které budou uvedeny v závěru posudku.

 

Na tomto místě je třeba podotknout, že objednává li soud znalecký posudek, je obvyklé, že jej požaduje od soudních znalců v oboru. Ti v případě nejasností ve svém oboru si přizvou další znalce či spolupracovníky k zodpovězení specializovaných otázek.Je zvláštní, že soudkyně Roubíčková připustila postup zcela opačný: Před jejím soudem se tak ocitnul znalecký posudek zpracovaný osobami, které ani soudními znalci nejsou. Tyto si na tuto práci teprve  přizvávají soudní znalce, avšak ze zcela jiných a dalších  ústavů, tedy z nemocnice v Motole a 2. lékařské fakulty UK.

Otázka zní, kdo vlastně v této věci nese za tzv."Ústavní znalecký"  posudek PCP odpovědnost, když onen posudek není vydáván jako soudně znalecký  v závěru podepsán ředitelem instituce, u níž byl údajně objednán. Soudně znalecká činnost není v tomto případě nijak autorizována, jen v závěru se dočítáme, že  cituji: … "Závěry posudku a odpovědi na otázky byly předloženy kolektivu pracovníků PCP a byl s nimi vysloven souhlas." Znalci by měli objasnit jakému kolektivu, zda tam byli všichni pracovníci PCP nebo pouze třeba sestry, bylo li to oficiální, existuje li o tom zápis s presenční listinou.Nevíme, zda šlo o neformální posezení u kávy na ředitelství, vědecké radě či  v kotelně PCP a jakou cestou byl souhlas objektivizován.Neznáme ani jednací řád, ani rozhodovací proces, zda šlo o rozhodování integrací odborných názorů, hlasování či tichou dohodu s hutnou účastí  tzv.kognitivní satisfakce, aby si každý přítomný přišel u podepsaných na své a nikdo za projev nesouhlasu neutrpěl újmu, na základě ní by mohl být z onoho nedefinovaného "kolektivu" vyloučen. Tím, že nám není známo složení onoho kolektivu, jehož jménem je zde vydáván "ústavní znalecký posudek" pod nějž se podepsaly bez jakéhokoliv pověření 4 osoby je odborná váha tzv.posudku zcela zpochybněna. Na vysvětlenou dodáváme, že máme v čerstvé paměti případ  z okruhu  KS Praha, kdy si podvodný soudní znalec ponechal razítko a ještě řadu měsíců "znalcoval" i po té, co mu byla tato činnost zakázána.

Dále se dozvídáme, že pracovník Psychiatrického centra Praha(přesná adresa chybí) MUDr.P.Baudiš, Csc., (bývalý ředitel PCP ale  v tomto případě není uvedena jeho funkce v ústavu. Nevíme,  zda je skutečně v pracovním poměru či jen kdesi vypomáhá, zda má s ústavem řádnou smlouvu, v níž je vymezena zodpovědnost a event. postihy za nesprávný či zkreslený posudek nebo jiné vazby s ústavem) byl pověřen, aby posudek "strvdil" a aby zodpověděl případné dotazy soudu.

Z uvedené (zmatečné) formulace zhola není jasné, zda má  onen "stvrzovatel" vůbec nějakou kompetenci k tomu, aby stvrzoval práci ústavu. Kým byl k tomu pověřen, když není známo, zda je statutárním zástupcem, tedy kdo vlastně koho pověřuje, když navenek zastupuje ústav ředitel, jenž nikde není ani jmenován. Dále vyvstává otázka, zda stvrzoval onen nespecifikovaný kolektiv Baudišovo dílo nebo jistý Baudiš stvrzuje za kolektiv. Není li zaměstnancem, nevíme zda nebyl trestán, či v minulosti za porušení lékařské či jiné etiky nějak sankcionizován a funkci ředitele PCP opustit. Jinými slovy, kdosi podává soudu  posudek, za který neručí.

Otázka má totiž vazbu i na následnou likvidaci znalečného, z něhož by mělo být jasné, za co vlastně ony 4 podepsané osoby a)mají obdržet úhradu, když šlo o kolektivní dílo b)šlo li o práci 4 osob, jakou roli v objednaném znaleckém posudku hraje neznámý kolektiv.Jde o autorizovanou autorskou práci nebo pracovní činnost na smlouvu? Jde li o druhý případ, jak budou vyvozeny právní  důsledky při  poškození osob posudkem tímto způsobem zpracovávaným? Baudiš a spol.rozhodují na dlouhou dobu  o životě jiných  v celém rozsahu! Ústav pak v případě poškození těchto osob sníží Baudišovi 3x plat nebo co vlastně? Ponesou dva zúčasnění soudní znalci zaměstnaní v Motolské klinice odpovědnost před soudem za své jednání nebo provedou jen "sebekritiku" před sotva znovu svolaným, řekněme stranickým  kolektivem PCP? Co z toho budou mít poškozené osoby? Bude jim snad PCP vyplácet odškodné ze svých prostředků za cizí zaměstnance motolské kliniky? Z uvedených případů je zřejmé, že odpovědnost za následky způsobené nepravdivým posudkem je naprosto vyloučena, už proto, že také soudkyně Roubíčková je vyviněna z titulu své funkce.Jenže, zde se nerozhoduje  třeba o nábytku, o nějakém zboží, nýbrž o dětech, a to s celoživotními následky! Co si pak vezmou na nějakém MUDr. Baudišovi (nar.1930), když budou v dospělosti vystaveny komplexní krizi osobnosti jen kvůli nepravdivému posudku, jenž nota bene schvaloval kolektiv v němž měli při hlasování převahu uklizečka, zdravotní bratři, sestry  a kotelník? Samotné konstatování tohoto pochybně schvalovaného materiálu,  že PCP je zapsáno v jakémsi nedefinovaném  seznamu ústavů ministerstva spravedlnosti (není řečeno kterého, sám seznam není jmenován, není uveden datum zápisu ani položka či cokoliv jiného, jež by mohlo takový záznam pro forenzní důvody objektivizovat) prostě nestačí.Relevance takového konstatování je nulová, zvláště není li uvedena pro tento konkrétní pedopsychologický posudek - v němž figuruje jako účastník soudního řízení - mimořádná osobnost, nevidomý právník, k němuž mají děti nesmírně silný citový vztah.

Právě proto žádal JUDr. Donát aby byl případ jeho syna posuzován znalcem z oboru tyflopedie.Ve všech civilizovaných zemích by byl tento požadavek uznán jako zcela normální, zde u soudu, který v minulosti nepřipustil k vlastním dětem ani olympionika PhDr. Josefa Odložila, je tento postup soudkyně bohužel, asi  normální…

 Ne dosti na tom.Při takhle odvedené tzv. "ústavní"  práci nikoho nepřekvapí, že ani lidé pod materiálem podepsaní z forezního hlediska nejsou ti, za které se vydávájí. Například používání specializace "odborný pedopsychiatr" (Hort) nebo Klinický pedopsycholog nejsou jako takoví, tedy znalci v uvedené specializaci v rejstříku znalců vůbec zapsáni a nemají proto žádné právo takhle vystupovat a klamat soud i účastníky řízení.

V evidenci znalců je znalec PhDr Kocourková zapsána  pod  ZDRAVOTNICTVÍM v oboru psychiatrie,specializace klinická psychologie. MUDr. Hort zapsán ve stejné složce obor psychiatrie. Tedy žádní "pedo" . V celém seznamu znalců se  specializací pedopsychiatrie vyskytuje asi 7 lidí, pedopsychologie jich má  11. Oba lékaři své problémy vyřešili tak, že  si odbornou znaleckou specializaci prostě připsali! Jde o podvod nebo jen přestupek podle zákona 200/90 ve znění násl. norem nebo o netické "psaní pod péro" soudkyně  čili justiční nepravdu proti znalecké přísaze? To je třeba, bohužel,  co nejvěrněji objektivizovat.

S tím ovšem vyvstává další otázka tohoto zjevně manipulovaného soudního procesu, zda soudkyni Roubíčkové nemá být uložen disciplinární  trest za to, že třebaže si mohla tyto skutečnosti jednoznačně ověřit v evidenci znalců a tlumočníků, nejen že tak neučinila a schválila  jim odměny, jako celému tomuto spolku, ale nepřipustila řádného znalce, k tomuto účelu určeného - z oboru tyflopedie, ačkoliv o něj bylo nevidomým člověkem, tedy zdravotně postiženým účastníkem řízení  řádně před českým soudem žádáno.

Posudku vydaném výše citovanými čtyřmi soukromými osobami, z nichž jsou pouze  externí dvě osoby  znalci, kteří zřejmě pochybili, naprosto chybí jakákoliv autorizace a objektivizace konkrétní odpovědnosti za posudek. Ten také není, jak je z něj čitelno řádně zapsán ve znaleckém deníku, ale co víc, v tzv. Doložkách není ani zmínky o tom, že by byl v ústavu jakkoliv evidován, zvláště, když i jednací číslo organizace na něm chybí. Kromě malého plochého razítka, (které lze nechat zhotovit v každém šopu), notářsky neověřených podpisů  nic nehovoří o tom, že posudek je opravdu dílem ústavním, za nějž je předkládán k věření před soudem. Jak dále uvidíme, tento stav se opakuje i ve vlastním zpracování.Ve světle těchto elementárních právních faktů je věrohodnost posudku krajně otřesena.

 

ZPRACOVÁNÍ POSUDKU PO STRÁNCE OBSAHOVÉ JE OVŠEM TAKÉ PASKVIL

Celých 13 stran posudku   ze 24 celkem je věnováno výpisu ze spisového materiálu, vedeného účelově. Není pochyb o tom, že jde o nástupní můstek k dalším účelovým zkreslením. Je totiž s podivem, že se posuzovatelé a znalci zabývají zejména tím, jak otec Donát reagoval  v době, kdy ani nebyli rozvedeni na tichou  agresivitu manželky Donátové, aniž by znalci a posuzovatelé zachytili jak  dlouho si dával soud na čas, co to udělalo s dětmi a jak nevhodně  tím soud zasahoval mezi otce, který se ničeho nedopustil. Jak nesmyslně  byl  později dětem styk s otcem vymezen. Zůstaly nepovšimnuty  naprosto nemorální zásahy svobodné, nezkušené soudkyně  proti přirozenému právu, zájmu dětí,  ZrO i Úmluvě o právech dítěte. Zde státní aparát  ve spolupráci s matkou účelově způsoboval trvalou nedostupnost jednoho z rodičů a jak dále uvidíme, posuzovatelé i znalci  tomu  proti zdravému rozumu, nyní poskytují placet. Shledáváme tedy,  že zpracování posudku po stránce obsahové je ovšem také paskvil. Jedná se pouze o jakousi ideologickou podezdívku, když už lidské, reálné důvody zcela absentují…

 

 

ČEMU TAKÉ DOKONCE ŘÍKAJÍ PSYCHIATRICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Ze stejnojmenné kapitoly posudku se dozvídáme, že 9 (slovy devět vyšetření,) z dvou osob dospělých a dvou dětí,  nichž  se čtyř účastnil člověk  nevidomý,  proběhlo  dne 23.5. 2000  za pouhé 3 (slovy tři) hodiny. Protože šlo o vyšetření v pracovní době v Motolské klinice, budí toto dojem, že lékaři pod vedením člena KSČ  MUDr. Baudiše usilují o jakousi medaili Stachanovského hnutí mezi psychiatry. Tato domněnka je podstatná, když si uvědomíme, co všechno dovedli bohničtí  psychiatři na vězních v minulém režimu…  V tomto krátkém čase by mělo být vše zpracováno pod pero soudkyni, jež vydá rozsudek, který celoživotně ovlivní děti, za pomoci psychiatrických metod. Tyto ovšem nejsou v posudku řádně uvedeny. Pro forenzní účely však musí být v posudku metody  předem  explicitně vyjmenovány, aby ev, revizní posudek mohl pro danou konkrétní situaci posoudit jejich validitu, správnost užití, vhodnost, ve vztahu k účastníkům apod.

Použité metody a techniky

 Není jich? Alespoň nejsou explicitně vymezeny, jak je předepsáno soudním znalcům. Pokud lze  zjistit z posudku šlo meritorně o rozhovor, a také, jak jinak -  testy tří přání,  test nedokončených vět. Inteligence dospělých, ale zejména  dětí měřena nebyla. Je pouze zmíněna na str.19. je pouze zmíněno, že …"Chlapec je ve věku 9 let 5 měsíců s dobrou inteligencí".  "Děvče ve věku 8 let s dobrou inteligencí" (na str.20).  Člověku pak zůstává rozum stát, co všechno "nevyčtou"  páni psychiatři z pouze  jedné kresby a ze tří přání…

Vyjma rozhovoru jde tedy o  kresebné a projektivní techniky. Použitelnost uvedených testů je závislá na intelektové úrovni a zvláště na motivaci, zjevném či předpokládaném ovlivnění, úrovni a produkce fantazie, obrazivosti a tzv. denního snění. Případně i na snové produkci. Je však nezbytné dodat, že z forenzních důvodů letmé zmínění o intelektových schopnostech, bez použití testu/metody/ jakou byla zjišťovány je hrubá chyba, kterou by si mohl dovolit ještě student, nikoliv však znalci, pro účely soudně znaleckého posudku.

Toto diletantské jednání zcela diskvalifikuje zejména psycholožku, ale i ostatní, kteří "kolektivně" schválili její závěry. Naopak, jde li  v případě tehy už téměř desetiletého Přemysla Donáta o dítě, které má vyspělou inteligenci natolik, že ovládá samostatně  počítač a další zařízení, (což ho naučil otec) - měl by mít nezl. Přemysl možnost, aby jeho hlas byl více slyšen.  Tedy, čemu také dokonce říkají psychiatrické a psychologické vyšetření, se do zániku vědy nepřestáváme divit.

 

Závěr a dodatky

Zjištění, že skupina výdělečných odborníků, dobře zapsaná svou forenzní činností -  pro  pod neznámým vedením - skutečně vědomě zneužila svých znalostí k tomu,  aby získala svou odměnu 15 tisíc za takový soudně znalecký paskvil, je pro mne zdrcující. Je zřejmé, že některým lidem z bohnické PCP jde pouze o získávání finančních prostředků za jakoukoliv cenu.

 

Zájem konkrétního dítěte se však nemůže řídit KOLEKTIVNÍ IDEOLOGIÍ, o níž se nyní snad vedle svojí zištné touhy opírají tito psychiatři. Z vystoupení MUDr. Baudiše před soudem vyplynulo, že usuzovali z obecných předpokladů o slepcích na konkrétní výchovné možnosti JUDr. Přemysla Donáta. Průběh jednání, v němž vystoupili svědci je dostatečně vymáchal v bahně tohoto nesmyslu. S takovými  diskriminačními názory na nevidomého Donáta , s jakými předstoupil Baudiš by obstál nejlépe tak  asi  v nacistické III. Říši, kdy se zdravotně postižení posílali šmahem do plynu. Deset let po svržení vlády komunistů, není Baudiš (pozitivně lustrovaný v  Cibulkových seznamech v kategorii důvěrník pod krycím jménem PAVEL ) a  ostatní  pseudo - pedo - psychiatři  změnit taktiku, jde li o peníze. Sám Baudiš, autor až příliš „sametové“ knihy Etika a psychiatrie přeci dobře ví, v čem je zakopán pes: Ve slabosti psychiatrie diagnosticky předikovat budoucnost. Čili právě v tom, co sám v posudcích – opřen o komunistický výmysl  -  dělá, a to za peníze. On asi neví, jak hluboce jiným zasahuje do života?  Smutná to etika. Opírá se o deviatní komentář k fašoidnímu zákonu a ještě k tomu nelegitimní sněmovny.  V závěru tzv. ústavního posudku Baudiš cituje obligátní větu založenou na deviantním pojetí komentáře Hany Nové k novele Zro:"Tento způsob výchovy (Rozuměj střídavé, pozn. aut.)  je možno uskutečnit v případech, kdy mezi rodiči panuje shoda a schopnost se dohovořit," píše psychiatr Baudiš, chtivý svého jidášského groše. Jako odborník, za něhož ho vydávají musí přeci vědět, že si to soudružka JUDr. H.Nová prostě vymyslela! V jiném komentáři k ZrO, jenž vyšel v nakladatelství BECK, zřejmě  z pera zasvěcenějšího autora, něco jako tato svévole neexistuje. Kvůli tomu komentáři už přišlo o jednoho z rodičů , a to i po tv. „sametu“ statisíce dětí! Komunisticko – fašistické pojetí státní moci má vyděláno.  S tím je konec. Dokonce i politickým stranám dochází, na co jsme dávno upozorňovali: že stav rodiny s nízkou prestiží je v ČR neudržitelný. DĚTI POTŘEBUJÍ OBA RODIČE, nejvhodnější je zde STŘÍDAVÁ PÉČE. Kdyby se rodiče mohli dohodnout , nepotřebovali by soud a - ani psychiatry. Ti by přišli o jistý zisk ze psaní nepřirozených, nepravdivých  a děti poškozujících posudků. Na soukromou  činnost PCP plynou ovšem i dotace...

 My, rodiče  ze SDRUŽENÍ ZA DODRŽOVÁNÍ PRÁV DĚTÍ  nejdeme  s bohnickými psychiatry -  kšeftaři  - ani náhodou. Nic nám však nebrání v tom, abychom si na jejich práci posvítili, to snad pochopí i nynější ředitel věhlasného PCP Cyril Höschl, „expertní“ účastník  dotační komise MZ ČR a mnoha vlivových pořadů na vlnách  Českého rozhlasu. Pane, jak pěkně se poslouchají ty jeho řeči!

ZBYNĚK ŠIMŮNEK