PROHLÁŠENÍ K 213

      k „únosu“ děvčátka v Holicích 

 

Podle aktuálního sdělení České televize mělo dnešního dne dojít k „únosu“ šestiletého děvčátka z dětského domova v Holicích u Pardubic jejím otcem. 

 

I když nejsou vedení K 213 známy podrobné okolnosti případu a je zatím odkázáno na velmi kusou a dost možná i silně zkreslenou informaci České televize, na základě hlubokých zkušeností a podrobných znalostí katastrofálního stavu české opatrovnické justice zaujímá vedení K 213 k případu toto stanovisko :

 

Právo rodičů na výchovu vlastních dětí stejně jako právo dětí na to být vychovávány vlastními rodiči je zcela nezcizitelným a nezpochybnitelným právem tvořícím základ každé slušné a civilizované společnosti.

 

Česká postkomunistická opatrovnická justice se dlouhodobě dostala do příkrého rozporu s výkonem nejzákladnějších lidských práv tak, jak je moderní společnost aktuálně vnímá. Tuto skutečnost lze nejlépe dokumentovat konstatováním zcela evidentním a banálním, totiž že  každému dítěti je lépe u rodičů nežli v dětském domově, což  – kromě české justice a policie – pochopí i dítě v mateřské školce.

 

Po rozsáhlých a hlubokých zkušenostech s českou opatrovnickou justicí se domníváme, že nejpravděpodobnější variantou případu z Holic je taková skutečnost, kdy matka se nechce nebo není schopna o dítě postarat a soud  - než by  svěřil dítě otci -   raději  je  strčí do dětského domova.

 

Domníváme se dále, že pokud je otec normálním, zdravým občanem, má na výchovu svého dítěte samozřejmě předností právo, které i bez rozhodnutí soudu je naprostou  a nezadatelnou samozřejmostí. 

 

Na základě výše uvedených skutečností je vedení K 213 toho názoru, že se o žádný únos nejedná a že otec jen realizuje své naprosto přirozené právo na výchovu vlastní dcery ve snaze předejít jejímu psychickému zmrzačení pobytem v dětském domově, a to navzdory překážkám, které mu přihlouplá česká opatrovnická justice staví uměle do cesty.

 

S ohledem na výše uvedený závěr vedení K 213  vyzývá :

 

·         Policii České republiky, aby okamžitě zanechala nesmyslného pronásledování otce, který pravděpodobně jen chce své dceři poskytnout domov,  zázemí a řádnou výchovu. Váš výcvik a Vaše zbraně jsou, vážení policisté, určeny k boji proti zločinu, a ne proti rodičům usilujícím o výchovu vlastních dětí !! Současná morální devastace společnosti nejlépe všem dokazuje, nakolik je takové rodičovské výchovy zapotřebí. Nezapomínejte, že nejste povinni uposlechnout příkazů, které jsou zjevně v rozporu se zákonem, natož pak odvěkým přirozeným právem rodičů na výchovu vlastních dětí !! 

 

·         Všechny občany, aby s policií v žádném ohledu nespolupracovali, neposkytovali jí žádné informace a už vůbec pak ne informace ohledně místa pobytu otce a jeho dcery. Dále vyzýváme občany, aby – pokud je to v jejich silách – otci s dcerou při hledání úkrytu a přístřeší všemožně pomáhali a poskytovali jim všestrannou součinnost materiální i morální.

 

·         Poslance Parlamentu ČR, aby  - vzhledem k masovému zneužívání § 216 trestního zákona o únosu vlastního dítěte – rozhodli o dočasném pozastavení platnosti tohoto paragrafu a následně pak i o jeho vypuštění z trestního zákona.

 

·         Vládu České republiky, aby okamžitě a přednostně řešila katastrofální stav opatrovnické justice v ČR jakožto svou absolutní prioritu  a urychleně zajistila  brzkou srovnatelnost naší justice s vyspělými státy západní části evropského kontinentu. 

 

Závěrem vedení K 213 prohlašuje, že pokud by se dotyčný otec uchýlil i se svou dcerou o pomoc a přístřeší k našemu občanskému sdružení, bude mu obojí na dobu nezbytně nutnou bezodkladně poskytnuto, a to s největší možnou obezřetností a utajením před přihlouplými státními orgány.

 

Funkčnost a dokonalost sítě našich spolupracovníků byla ostatně důkladně a velmi úspěšně prověřena při ukrývání našeho mluvčího před nezákonným zatykačem počátkem května t.r.

 

 

Za vedení K 213

                                                                                  Ing. Jiří  Fiala

                                                                                    mluvčí K 213

V Košíku a v Praze, dne 1. července 2006

 

                                                                       II.

 

Podle sdělení České televize byl otec i s děvčátkem zadržen po upozornění „svědka“ ještě téhož dne večer zadržen policií na pražském Zličíně, dítě odvezeno zpět do dětského domova v Holicích a údajně duševně nemocný otec uvězněn.

 

Za vedení K 213 k této zprávě pouze poznamenáváme, že nejpozději od 2. světové války počet zbabělců a udavačů v tomto národě značně převažuje nad počtem samostatně myslících a svobodně jednajících občanů, čehož je právě skončené drama nejlepším důkazem.

 

I tak ale lze z informací sdělovacích prostředků vyčíst značné a závažné rozpory vzbuzující hluboké pochybnosti o skutečném průběhu děje, jeho pozadí a především o hodnověrnosti oficiální verze.

 

Otec prý holčičku denně v dětském domově navštěvoval – což pro přihlouplou justici je asi nejlepším důkazem „duševní choroby“, neboť rodičovská láska k vlastním dětem je těmito cynickými idioty za duševní nemoc velmi často a již tradičně vydávána. Sdělovací prostředky zde jaksi „přehlížejí“ skutečnost, že duševně nemocného jedince u nás nelze trestně stíhat, takže pokud proti otci byla vznesena jakákoliv obvinění, potvrzuje to pouze naše pevné přesvědčení, že policie – a to minimálně pokud jde o duševní poruchu otce – již tradičně lže jako když tiskne, že otec je zcela zdráv a jeho jediným proviněním je to, že skutečně miluje svou dcerku a má vážné obavy o její další zdravý vývoj, což také bylo jediným motivem jeho činu.

 

Nelze přehlédnout ani to, že dítě se našlo samozřejmě naprosto v pořádku a jediným, kdo ohrožoval jeho zdravý vývoj, byla právě policie, a to jak předchozím nesmyslným pronásledováním, tak i neméně nesmyslným nočním převozem do dětského domova.

 

Sdružení K 213 bude tento případ, který považuje za další názornou ilustraci femo-nacistické orientace příslušných státních orgánů, především justice a policie,  i nadále pečlivě sledovat.

 

                                                                                              Ing. Jiří Fiala,

                                                                                                 mluvčí

V Košíku, dne 2. července 2006