Staženo z www.k213.cz 

 

Projednávání novely zákona o rodině - podrobná reportáž

Čtvrtek, 17 Březen 2011 12:01 Admin

 

asnemovnaVčerejší večer byl v poslanecké sněmovně vyhrazen dlouho očekávanému projednávání novely zákona o rodině. Proti návrhu, který má posílit institut střídavé péče se ostře ohradili poslanci KSČM, ČSSD a překvapivě také poslankyně TOP09. Podívejme se nyní podrobněji jak projednávání probíhalo a s čím vystoupili jednotlivý řečníci.

_stanekNovelu  předkládá jako poslanecký návrh poslanec Pavel Staněk (ODS). Jemu také patřilo úvodní vystoupení, ve kterém srozumitelně vysvětlil navržené změny § 26 zákona o rodině, podle kterého by soud střídavou výchovu nařídil soud vždy, když shledá, že rodiče mají o takovou výchovu zájem, jsou schopni střídavou péči zajistit a střídavá péče bude v zájmu dítěte. Poslanec Staněk poukázal na četné zahraniční zkušenosti, kdy je tato forma porozvodového uspořádání využívána daleko častěji než u nás.

Další vystoupení patřilo zpravodaji poslanci Markovi Bendovi (ODS), připoměl seminář, který pořádala stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti. Poslanec Benda uvedl, že závěry z tohoto semináře jsou velmi rozporuplné - od velmi nadšených příznivců po velmi ostré kritiky.

achalankova

  V diskusi dále reagovala poslankyně Jitka Chalánková (TOP09), která uvedla doslovně: “dítě není majetkem ani otce, ani matky a žádný z nich na ně nemá právo a nárok”. Jestliže lze souhlasit s první částí věty, tak se paní poslankyně  mýlí v tom, že rodiče nemají právo vychovávat své děti. Toto přirozené právo je zakotveno i v celé řadě zákonů – namátkou zákon o rodině , § 31 definuje rodičovskou zodpovědnost jako souhrn práv a povinností při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Rodinný život je pod ochranou úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (čl. 8, odst. 1), další práva rodičů a dítěte na výchovu pak vyplývají z mezinárodní úmluvy o právech dítěte.

akohoutovaDalší vystoupení patřilo paní poslankyni Lence Kohoutové (ODS), která vyzdvihla význam této novely a dala ke zvážení též uložit soudu povinnost uvádět v rozsudku, proč bylo nebo nebylo rozhodnuto o svěření dítěte do střídavé péče. Z obsáhlého vystoupení bylo zřejmé, že se v problematice přesně orientuje a je si vědoma práva dítěte na výchovu obou rodičů: “Velmi prosím, mějme při naší debatě na paměti, že jednáme o dětech, o dětech, které mají právo na oba rodiče, o dětech, které mají právo současně na mámu i na tátu.

abebarovaNásledovalo vystoupení dlouholeté poslankyně Zuzky Bebarové-Rujbové (KSČM). Paní poslankyně byla členkou sněmovky už v roce 1998, kdy se projednávala novela zákona o rodině, která institut střídavé péče zavedla. Připomeňme, že tehdy se ustanovení o možnosti soudu určit střídavou péči dostalo až v senátu pozměňovacím návrhem, nikoliv z iniciativy poslanecké sněmovny, jak mylně ve svém příspěvku zmínila poslankyně Bejvarová-Rujbová. Podle paní poslankyně je prý v USA obvyklé, že dítě zůstává v bytě rodičů, kteří se k němu střídavě stěhují – jistě by bylo zajímavé odkud tento svérázný postřeh vzala.

akoskubaS dalším příspěvkem vystoupil poslanec Jiří Koskuba (ČSSD), který uvedl, že zákon vnímá jako projev nedůvěry v naší justici (to je ale překvapení!) a že poslanec Staňek, novelu předkládá protože "naše justice neodvádí zcela dobrou práci". S ohledem na to, že JUDr. Jiří Staněk působil řadu let jako odborný asistent předsedy soudu a dále pak jako první náměstek ministra spravedlnosti můžeme důvodně předpokládat, že je o poměrech a o tom, jakou práci justice odvádí zevrubně informován a dobře ví, proč tuto novelu připravil. Závěr vystoupení pana poslance Koskuby si dovolíme ocitovat celý: „Já klidně zvednu ruku pro to, aby tento návrh prošel do druhého čtení, abyste si to mohli prodiskutovat, ale jenom zvažte, zdali neděláme něco, co dávno je hotovo, ale pouze jeho či její ctihodnosti se tím nechtějí zabývat. A je to trošku smutné a bylo by na místě si to o naší justici přiznat!”. Dodejme, že pan Koskuba ruku nakonec nezvedl, protože se závěrečného hlasování vůbec nezůčastnil….

Následovala krátká faktická poznámka, ve které poslanec Boris Šťastný (ODS) prokázal smutnou neznalost projednávané problematiky. Z jeho vystoupení vyplynulo, že žije v představě, že novela zákona má posílit moc soudů zrušit dohodu rodičů o střídavé péči.

Jeho omyl napravil ve faktické poznámce poslanec Marek Benda (ODS) – omezíme se na doslovnou citaci části jeho vystoupení: „My bohužel řešíme hraniční situace, kdy ta dohoda není, kdy se ty dva lidi chovají ne tak, že se před pěti, deseti, patnácti lety milovali, ale že se v tu chvíli nenávidí, a teď se přemýšlí, jestli tím vítězem má být vždycky matka, v našem soudním systému, nebo jestli ti vítězové mají být oba dva. Takhle přece jednoduše je to nastavené.

amarkovaDo diskuse dale přispěla pozoruhodným návrhem poslankyně Soňa Marková (KSČM). Podle ní je nutným předpokladem nejen souhlas obou rodičů se střídavou péčí, ale dokonce i dohoda o konkrétních podmínkách výkonu střídavé výchovy rodiči. Je zvláštní, že takovouto dohodu o “konkrétních podmínkách výchovy” nevyžaduje komunistka Marková rovnou před početím každého dítěte. Mylně take paní poslankyně uvedla, že soud nepřihlíží k názoru dítěte – toto vyplývá z dalších ustanovení zákona o rodině, OSŘ a mezinárodní úmluvy o právech dítěte. Z dalšího svérázných názorů paní poslankyně uveďmě pozoruhodný termín ekonomické násilí – už se můžeme těšit na zástupy žen, které nepřipustí střídavou péči s odvoláním na páchané ekonomické násilí.

Na právo dítěte vyjádřit svůj názor dále krátce upozornil poslanec Antonín Seďa (ČSSD).

Jiný způsob jak napadnout novelu o střídavé péči vymyslela poslankyně Vlasta Bohdalová (ČSSD) – položila otázku jak prý při střídavé péči zajistíme, aby dítě chodilo do stejné školy, mělo stejné učitele a stejný kolektiv. Jak ale, paní poslankyně, zajistíme, aby dítě nemohlo být jedním z rodičů svévolně vytrženo ze svého domova a stěhováno do jiného města či okresu proti vůli druhého rodiče?

S kritikou orgánů sociálně právní ochrany dětí pak vystouil pan poslanec Jan Čechlovský (ODS). Podle něho je režim střídavé výchovy užíván v skandálně nízkém procentu. Ale také proto, že za stejně zoufalé považuji to, jakou roli sehrávají orgány sociálně právní ochrany při zastupování dětí u soudů a při hájení jejich práv a zájmů

avahalovaProti střídavé péči se dále vyslovila poslankyně Dana Váhalová (ČSSD), kdy podle ní v USA vznikla celá generace dospělých s psychickými problémy, které jim střídavá péče způsobila. Jistě by bylo zajímavé se paní poslankyně zeptat odkud tyto informace má, protože dostupné studie uvádějí pravý opak. Poslankyně se take odkázala na 6 let starý a názorově překonaný rozsudek Ústavního soudu – je zřejmé, že v boji proti střídavé péči je možné použít cokoliv – byť se jedná o tvrzení nedoložená či překonaná.

Podle poslance Jiřího Olivy (TOP 09) může být střídavá péče úspěšná pouze tehdy, když se na ní rodiče domluví. Zřejmě tedy prosazuje návrat před rok 1998.

Obsáhlý a fundovaný příspěvek následně přednesl poslanec Pavel Bém (ODS). Uvedl, že soudkyně se povětšinou drží jakéhosi zaběhlého kopyta. Novela podle jeho názoru neznamená důvěru k soudům, kdy rozhodnutí stale zůstává nadále v jejich kompetenci.

alangsadlovaNásledovalo neuvěřitelné prohlášení poslankyně Heleny Langšádlové (TOP 09) – podle této předsedkyně stále komise pro rodinu a rovné příležitosti je střídavá péče “experimentem” a její sympatie má pouze ta forma střídavé péče, kdy dítě zůstává ve svém domově. Takže už nejen dohoda rodičů, jedna škola, ale dokonce jeden domov má být podmínkou střídavé péče! V tom případě můžeme institut střídavé péče rovnou vypustit ze zákona – ostatně to je asi také to, co by paní poslankyně Langšádlová viděla nejraději! Jsme rádi, že usměvavá poslankyně Langšádlová konečně odkryla karty a víme jakým směrem se bude snažit další projednávání novely v komisi pro rodinu tlačit.

abendaO feminizaci opatrovnických soudů poté pohovořil poslanec Marek Benda (ODS): “Přesto si myslím, že je třeba, když vidíme, že nějaký trend ve společnosti není zcela správný, že dochází k tomu, že v mnoha případech jsou děti opravdu využívány - a bohužel v České republice díky její tradici, o které tady mluvil pan kolega Bém - výrazně i díky přílišné feminizaci opatrovnických soudů - dochází prostě k jednostrannému zneužívání dětí jako prostředku pomsty té druhé části partnerského vztahu. Je dobré říci, že toto není rozumný trend a je správné, aby proti tomu bylo možno zasáhnout a zasahovat.

Následoval krátký příspěvek poslance Jiřího Šulce (ODS), kdy přítomné seznámil s neobvyklou formou střídavé péče, kdy jeho dítě bylo pondělí až pátek u matky a každý víkend s ním. Kolik žen by však dobrovolně přistoupilo na to, aby děti byly každý víkend s otcem? Jistě - dohodou rodičů je možné vše, ale tato novela řeší právě případy, kdy se rodiče shodnout nedovedou.

alevaS osobní zkušeností vystoupla take poslankyně Ivana Levá (KSČM), která uvedla, že prožila šťastné dětství pouze s tatínkem a že otec může být dobrým a rovnoceným vychovatelem jako maminka. Jako podmínku střídavé péče vidí poslankyně jednu školu a uvedla “Buďme rádi, že jsou rodiče, kteří se oba chtějí o dítě starat, oba o děti pečovat.” Škoda jen, že v rozporu s jejími slovy hlasovala pak poslankyně Levá pro vrácení návrhu předkladateli. V tomto případě zřejmě zapůsobil stranický diktát, kdy poslanci a poslankyně KSČM hlasovali jednotně proti návrhu – jediný kdo se dokázal stranické linii vzepřít a návrh podpořit byl poslanec Josef Šenfeld.

Dále poslankyně Anna Putnová (TOP 09) navrhla, aby zákon byl přikázán take školskému výboru z důvodu toho, že se střídavá péče dotýká školní docházky. Její návrh pak v závěrečném hlasování nebyl přijat.

Závěrečné slovo patřilo předkladateli (Pavel Staněk, ODS), který poděkoval za noblesní diskusi a požádal poslance o podporu pro svůj návrh.

V hlasování pak byl zamítnut návrh na vrácení zákona (70 proti 50) a zákon přikázán ústavně právnímu výboru a stále komisi pro rodinu. Uvidíme jak bude pokračovat druhé čtení, zejména jak se "vybarví" velká část nepřítomných poslanců a těch, co se zdrželi hlasování. Přestože v průběhu diskuse několikrát zaznělo, že opozice nebude hlasovat proti, tak z hlasování poslanců ČSSD a zejména pak KSČM vyplývá něco jiného. Uvidíme také jak se co vymyslí poslankyně TOP09, které naoko novelu podporují, ale kladou nereálné podmínky, které střídavou péči mohou ve finále z našeho právního řádu zcela vymazat (viz podmínka dohody a jednoho domova).

 

Kompletní stenoprotokoly ke stažení ZDE.

 

Projednávání novely zákona o rodině - 16. 3. 2011 from k213 on Vimeo.

 

Výsledky hlasování. A - znamená souhlas se zamítnutím a vrácením předkladateli, tedy faktické odmítnutí a zdržení přijetí novely (vyznačeno červeně), N je odmítnutí zamítnutí, tj. podpora návrhu pana Staňka (vyznačeno zeleně). Z = poslanec se zdržel hlasování, M = poslanec je omluven, 0 = nepřihlášen do systému.

 

ODS

N

Walter Bartoš

N

Václav Baštýř

N

Jan Bauer

N

Marek Benda

0

Petr Bendl

N

Pavel Bém

N

Zdeněk Boháč

N

Jan Bureš

N

Jan Čechlovský

N

Jana Černochová

N

František Dědič

0

Michal Doktor

Z

Pavel Drobil

N

Radim Fiala

M

Dana Filipi

N

Jana Fischerová

N

Jan Florián

N

Ivan Fuksa

0

Zdeňka Horníková

0

Tomáš Chalupa

N

Miroslav Jeník

N

Radim Jirout

N

Lenka Kohoutová

0

Jaroslav Krupka

N

Jan Kubata

N

Jaroslav Martinů

M

Václav Mencl

Z

Petr Nečas

N

Miroslava Němcová

N

Vít Němeček

M

Jan Pajer

0

Jiří Papež

0

Jaroslav Plachý

N

Jiří Pospíšil

Z

Aleš Rádl

N

Ivana Řápková

N

František Sivera

0

Pavel Staněk

N

Zbyněk Stanjura

0

Pavel Suchánek

0

Pavel Svoboda

N

Igor Svoják

0

David Šeich

N

Marek Šnajdr

0

Boris Šťastný

N

Jiří Šulc

N

Petr Tluchoř

Z

Tomáš Úlehla

Z

Jan Vidím

Z

Vladislav Vilímec

N

David Vodrážka

A

Ivana Weberová

N

Jaroslava Wenigerová

 

 

 

 

 

 


ČSSD

M

Pavel Antonín

A

Jan Babor

A

Vlasta Bohdalová

A

Robin Böhnisch

Z

František Bublan

A

Karel Černý

A

Richard Dolejš

Z

Milada Emmerová

0

Jaroslav Foldyna

M

Jan Hamáček

0

Michal Hašek

A

Pavel Holík

N

Petr Hulinský

A

Jan Chvojka

M

Petr Jalowiczor

0

Vítězslav Jandák

A

Václav Klučka

0

Jiří Koskuba

A

Jaroslav Krákora

0

Jiří Krátký

Z

Stanislav Křeček

A

Jan Látka

A

Vladimíra Lesenská

0

Alfréd Michalík

A

Václav Neubauer

A

František Novosad

Z

Josef Novotný ml.

M

Ivan Ohlídal

A

Hana Orgoníková

Z

Jiří Paroubek

A

Martin Pecina

A

Jiří Petrů

A

Pavel Ploc

0

David Rath

N

Adam Rykala

0

Antonín Seďa

Z

Roman Sklenák

M

Ladislav Skopal

M

Josef Smýkal

0

Bohuslav Sobotka

A

Miroslava Strnadlová

0

Ladislav Šincl

Z

Jiří Šlégr

A

Josef Tancoš

A

Jeroným Tejc

0

Milan Urban

A

Jaroslav Vandas

A

Dana Váhalová

Z

Miroslav Váňa

A

Roman Váňa

A

Ladislav Velebný

A

Václav Votava

N

Lubomír Zaorálek

M

Cyril Zapletal

A

Jiří Zemánek

A

Václav Zemek


TOP09-S

Z

Jiří Besser

N

Zdeněk Bezecný

N

Ludmila Bubeníková

N

Václav Cempírek

Z

Josef Cogan

Z

Jaromír Drábek

N

Jaroslav Eček

0

Jan Farský

N

Petr Gazdík

Z

Martin Gregora

N

Alena Hanáková

N

Leoš Heger

Z

Václav Horáček

Z

Jan Husák

Z

Jitka Chalánková

N

Rudolf Chlad

A

Michal Janek

N

Luděk Jeništa

N

Ladislav Jirků

0

Miroslav Kalousek

Z

Jana Kaslová

N

Daniel Korte

N

Rom Kostřica

N

Patricie Kotalíková

N

Václav Kubata

N

Helena Langšádlová

Z

František Laudát

Z

Jaroslav Lobkowicz

N

Pavol Lukša

N

Jiří Oliva

M

Vlasta Parkanová

A

Gabriela Pecková

0

Stanislav Polčák

N

Anna Putnová

Z

Aleš Roztočil

M

Jaroslava Schejbalová

M

Karel Schwarzenberg

Z

Jiří Skalický

Z

Jan Smutný

Z

Bořivoj Šarapatka

Z

Renáta Witoszová

 

 

 

 

 

 


VV

N

Lenka Andrýsová

0

Michal Babák

Z

Vít Bárta

N

Josef Dobeš

N

Jana Drastichová

0

Stanislav Huml

0

Otto Chaloupka

N

Radek John

N

David Kádner

N

Kateřina Klasnová

N

Kristýna Kočí

N

Dagmar Navrátilová

0

Josef Novotný st.

N

Viktor Paggio

M

Karolína Peake

N

Miroslav Petráň

N

Jiří Rusnok

N

Petr Skokan

N

Jana Suchá

N

Jaroslav Škárka

N

Jiří Štětina

N

Milan Šťovíček

0

Martin Vacek

N

Radim Vysloužil


KSČM

Z

Vojtěch Adam

A

Zuzka Bebarová-Rujbrová

0

Petr Braný

A

Alexander Černý

A

Jiří Dolejš

A

Vojtěch Filip

A

Miroslav Grebeníček

A

Stanislav Grospič

A

Milada Halíková

A

Pavel Hojda

A

Gabriela Hubáčková

A

Jan Klán

A

Kateřina Konečná

A

Vladimír Koníček

A

Pavel Kováčik

A

Ivana Levá

A

Soňa Marková

A

Květa Matušovská

A

Marie Nedvědová

A

Josef Nekl

A

Miroslav Opálka

A

Marie Rusová

A

Marta Semelová

N

Josef Šenfeld