RRTV - Obvyklé postupy 

 

             Adresa:

                  Telefon:

                  Fax:

                  E-mail:

                  Krátká 10, 100 00 Praha 10

                  274 813 830, 274 811 826

                  274 810 885

                  info@rrtv.cz

 

 

 

      Popis obvyklého postupu (činností) správního úřadu Rady pro rozhlasové a

      televizní vysílání při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání

      veřejnosti

 

 

             Základní informace  Rozšířená informace  Kompletní informace

 

 

            3. Pojmenování životní situace

              Podání podnětu (stížnosti, petice) k obsahové stránce a) pořadu b)

            programu (programová skladba)

            

            4. Základní informace k životní situaci

              Pořadem se rozumí obsahově souvislá, celistvá a časově ohraničená

            část rozhlasového nebo televizního vysílání (například zábavný

            pořad, publicistika, zpravodajství, reklama, upoutávka, sportovní

            přenos); v rozhlasovém vysílání se pořadem rozumí i programový

            prvek. Programem se rozumí záměrné časové uspořádání jednotlivých

            rozhlasových nebo televizních pořadů a dalších částí vysílání. V

            rozhlasovém vysílání pak i toku programových prvků v rámci jednoho

            vysílaného programu.

            

            5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

              Fyzická nebo právnická osoba

            

            6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

              Uveďte médium, kde byl pořad nebo program vysílán. Uveďte stanici,

            název, den a hodinu vysílání. Podnět podejte nejpozději do 21 dnů po

            odvysílání.

            

            7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

              Podejte podnět s náležitostmi dle bodu 6. Nebude-li podnět

            kompletní, úřad vyzve autora podnětu k doplnění informací. Úřad

            vyhodnotí, zda je podnět v jeho kompetenci. Pokud není, uvědomí o

            dané skutečnosti autora podnětu, nebo, v závislosti na charakteru

            podnětu jej přepošle Radě České televize, nebo Radě Českého

            rozhlasu, případně i Radě pro reklamu. Jakmile bude k dispozici

            záznam pořadu, úřad provede analýzu. Pokud analýza prokáže, že došlo

            k porušení některého ze zákonných ustanovení, předloží podnět Radě k

            rozhodnutí o dalším postupu, kterým může být (v případě b) zahájení

            správního řízení, nebo odložení podnětu.

            

            8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

              Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

            

            10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

              Žádné dokumenty nejsou stanoveny. Nutná je jednoznačná

            identifikace autora podnětu nebo jeho e-mailová adresa.

            

            11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

              Předepsané formuláře nejsou stanoveny

            

            12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak

            je máte uhradit

              Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

            

            13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

              V případě petice je zákonná lhůta 30 dnů. Jedná-li se o stížnost,

            oznámení nebo podnět a není-li třeba podnět prošetřovat u jiné

            organizace, činí lhůta 10 dnů. V případě, že je třeba prošetření u

            jiné organizace, vystaví úřad do 5 dnů potvrzení o doručení, vlastní

            vyřízení nesmí trvat déle než 30 dnů. Tuto lhůtu lze překročit jen

            ve vyjímečných případech a se souhlasem statutárního orgánu Rady. O

            důvodech musí být uvědoměn stěžovatel.

            

            14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

              Provozovatel, v případě reklamy zpracovatel, šiřitel, nebo

            zadavatel

            

            15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

              Další činnosti nejsou stanoveny

            

            16. Můžete využít tuto elektronickou službu

              Podnět můžete zaslat na e-mailovou adresu Rady info@rrtv.cz

            

 

 

 

 

Uvodni strana.