Předseda OS PM

Ministr spravedlnosti ČR

e-mailem

veřejný dopis

 

 

 

Věc : Nezpůsobilost soudkyně Žižkové k výkonu funkce.

 

 

 

 

I. Občanský spolek SPJČR se sídlem v Plzni dává podnět, vyzývá odpovědné osoby : předsedu OS PM v Plzni a ministra spravedlnosti ČR k zahájení řízení o způsobilosti soudkyně Žižkové k výkonu funkce soudce.

O d ů v o d n ě n í  :

SPJČR má k dispozici listinné důkazy, které zavdávají důvodné obavy o nezpůsobilosti Žižkové vykonávat funkci soudce, jež toho času vykonává u OS PM :

1) Usnesení sp. zn. OS PM 22 Nc 1001/2010-16 ze dne 15.02.2010, kterým  Žižková vydává veřejnou vyhlášku, ve které vyzývá občana Plzně, narozeného r. 1869, aby se do jednoho roku přihlásil u OS PM.

Důkaz : Příloha 1

2) Nařízení jednání v opatrovnické věci ze dne 26.07.2010 ve věci "...schválení právního úkonu za nezletilého...", kde je však na tomto předvolání současně uvedeno : "...dříve nezletilý...", tedy je soudkyni známo, že "...dříve nezletilý..." je již téměř půl roku plně zletilý dovršením 18 let.

Navíc neexistuje žádný právní úkon, jež by kdy byl kýmkoli proveden za tohoto dříve nezletilého.

 

II. Občanský spolek SPJČR dospěl jedohlasně na své schůzi k názoru, že uvedené důkazy a ostatní excesy soudkyně Žižkové, registrované plzeňskými spolky z předchozí doby, nezvratně prokazují zjevnou absolutní nezpůsobilost Žižkové k výkonu funkce soudce.

   Současně byl jednoznačně vyjádřen názor s pochybnostmi o duševním zdraví této osoby.

 

III. V souladu s obsahem Čl. 5 et 6 svých stanov SPJČR podává tento podnět a jeho zveřejněním varuje veřejnost o podivínském jednání soudců OS PM, jež ani v případě Žižkové, ani u ostatních soudců není zdaleka ojedinělé.

 

Proto SPJČR současně vyzývá občany, aby informovali SPJČR o dalších excesech soudců na :

spjcr@centrum.cz, tel.: 732 661 400, 720 574 962

Poštovní adresa : SPJČR, Barrandova 16, 326 00, Plzeň 26

 

V Plzni dne 04.08.2010                                          Karel Hronek

                                                                                    předseda

Ing. Jan Roub, místopředseda, administrátor