Návrhy.


1)
Návrh na předběžné opatření o výchově nezletilé(ho):

Okresnímu soudu v .....................  

Věc : Péče o nezletil. .............. ,nar. .................

Návrh na předběžné opatření o výchově nezl. .................. .

Žádám Okresní soud o vydání předběžného opatření o výchově nezl. ........,
neboť matka nezl. ( jméno matky ) mne bezdůvodně neumožňuje spoluvychovávat mé dítě.
                        Navrhuji proto,aby bylo soudem vydáno toto
                                     
předběžné opatření :
nezl. ....... ,nar. ......... ,se svěřuje do střídavé(společné) výchovy otci a matce vždy po .......... kalendářních měsících(kalendářních dnech) počínaje dnem ........... . V době mimo přidělené výchovy bude mít otec styk s nezl. v liché(sudé)víkendy, 
počínající v pátek v ... hod. a konče následnou neděli v ....hod.,matka naopak.  Nezl. bude vždy na styk řádně připraven(i,a).   

V ............   dne ..........                            (jméno,adresa a podpis )   
                                            

 

2) Návrh na střídavou(společnou) výchovu nezletilé(ho) po rozvodu.

Okresnímu soudu v ..................

Věc : Péče o nezletilou(lého) ..................,nar. ............,spis.zn. ...........

Návrh otce na střídavou(společnou) výchovu nezl. ..........,nar. .......... .

                                                 I.
Rozsudkem Okresního(Krajs.) soudu v ............. ze dne .......... č.j. ..... byl(a)
nezl. ...... svěřen(a) do výchovy matky a mně bylo uloženo přispívat na její
výživu měsíčně částkou .........Kč.
                                                II.
Domnívám se,že nezl. ...... vyrůstá v ne zcela vhodném prostředí.
                                                III.
S nezl.....  si dobře rozumím ( i s mojí družkou,manželkou,si rozumí ),a proto
nechci,aby se náš vztah měnil a mám zájem i nadále se podílet na jejich(její,jeho)
skutečné výchově.

                        Navrhuji proto,aby byl soudem vydán tento
                                            
rozsudek :
Nezl. ..... ,nar. ......,se svěřuje do střídavé(společné) výchovy otci a matce vždy
po ... kalendářních měsících s tím,že styk s nezl. v době mimo přidělené výchovy
bude mít otec s nezl. styk v liché(sudé) týdny od ...hodin v pátek do ...hodin následné neděle a matka v sudé(liché) týdny od ...hodin v pátek do ...hodin následné neděle.Nezl. bude(ou) vždy řádně připraven(a,i).

V ...............  dne ..............                        ( jméno,adresa a podpis ) 

 

3) Návrh na úpravu styku s nezletilým dítětem(dětmi).

Okresnímu soudu v ...............

Věc : Péče o nezl. ..............,nar. ..........,spis zn. ........... .

Návrh otce na úpravu styku s nezl. ......... ,nar. .............
                                               I.
Rozsudkem Okresního(Krajského) soudu v ............ ze dne ......... č.j. ..........
byl(a,i) nezl. ........ svěřen do výchovy matky a mně bylo uloženo přispívat na 
jeho(její,jejich) výživu měsíčně částkou ............Kč.
                                               II.
Od rozvodu mne matka nezl. předávala dle dohody,ale ( a nyní napište důvod,
o kterém se domníváte,že je příčinou nedodržování dohody o výchově dítěte ).
                                              III.
S nezl.si dobře rozumím,(i smojí družkou-manželkou-si dobře rozumí),a proto
nechci,aby se náš vztah měnil a mám i nadále zájem se podílet na jejich(její,jeho)
výchově.

Navrhuji proto,aby styk byl soudem upraven a aby byl vydán tento
                                   
rozsudek :
Otec je oprávněn stýkat se s nezl. ......... každý lichý(sudý) víkend od ...hodin
v pátek do ...hodin následné neděle,dále 1měsíc o letních prázdninách-termín
oznámí do konce května,dále v lichý(sudý) rok celé jarní prázdniny,dále v
sudý(lichý) rok celé velikonoční prázdniny a polovinu každé vánoční svátky.
Otec nezl.převezme a odevzdá v místě bydliště matky.

V ............ dne ............                           (jméno,adresa a podpis )  

 

4) Návrh na výkon soudního rozhodnutí.

Okresnímu soudu v ............................. , č.j. .................

Oprávněný : jméno,adresa a povolání otce nezl..
Povinná : jméno,adresa a povolání matky nezl..

X-tý návrh na postup proti neplnění soudního rozhodnutí.

str.2
I.Rozsudkem Okresního soudu v ............... ze dne .............. ,č.j. ...........
  bylo rozvedeno manželství účastníků a nezl. ...........,nar. ........ ,byl svěřen
  do výchovy matky ............. ,nyní bytem .............. .
II.Rozsudkem ............ soudu v ............. ze dne .......... ,č.j. ........... byl
   upraven styk nezl. .......... s otcem tak,že otec je oprávněn nezl. ......
   převzít v .............. a předat ji zpět matce v ......... .
III.Dne ........ jsem se dostavil do místa bydliště matky a matka nezl. .....
    opět ke styku nepřipravila a nevydala ji(e,ho),ačkoliv je povinná toto
    dle rozsudku konat.

Tím matka nezl. neplní dobrovolně,co jí ukládá vykonatelný rozsudek ad.II.

Tímto ........ soud opětovně žádám,aby neodkladně a důsledně postupoval
dle §272 a §273 o.s.ř..

V ............... dne .............                        ( jméno,adresa a podpis )

 

 

5) Stížnost na jednání matky nezl..

Městský ( Obecní ) úřad v ................
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Věc : X-tá stížnost na jednání matky nezl..

Vážení, dne ..... jsem si,jako obvykle dle rozsudku o úpravě styku s nezl. č.j. .....
ze dne ........ ,šel pro ........... do jejího bydliště v ............. .Matka nezl. ............
mne nezl. .......... opět nepředala.
Toto jednání matky nezl. ......... není pro zdárný vývoj nezl . vhodný!

Proto Vás žádám o toto:
1) žádám o poučení matky nezl. o její povinnosti dodržovat výše uvedený
    rozsudek a následcích neplnění této povinnosti
2) žádám o uvedení této skutečnosti ve zprávě pro soud
3) nepřeji si,abyste jakkoliv působili na nezl. ........ ,protože povinná ve výše
    uvedeném rozsudku je p. ............... a je její povinností působit na nezletilou,
    nikdo jiný

V .......... dne ............                             ( jméno,adresa  a podpis )

 

6) Návrh na uložení výchovných opatření matce nezl..

 Obecní(Městský) úřad
 (adresa úřadu)

Věc : Návrh na uložení výchovných opatření matce.

Vážení,paní ............... ,bytem ...............,od .............. nedodržuje rozsudek Okresního soudu v ............. ,č.j. ........... ,o Úpravě styku s nezl.,vynesený 
dne ......... .
Paní ............. se neustále dovolává ,,svobodného názoru,, nezl. ......... ,který
vznikl právě působením matky nezl.,ačkoliv je jako rodič,který má nezl. svěřené 
do výchovy,dle zákona povinna jednání nezl. řídit!?  
Tímto jednáním u nezl. vzniká a dále se rozvíjí Syndrom zavrženého rodiče,což
není pro nezl.vhodné - viz.odborná literatura.

Z tohoto všeho navrhuji,aby matce nezl....... ,paní ............. ,byla uložena taková
výchovná opatření,která by zamezila dalšímu nevhodnému výchovnému působení
na nezl. ........ .

V ................  dne ...............                     (jméno,adresa a podpis )

 

Úvodní stránka.