Jednací číslo: 

 

 

 

Protokol o hlavním líčení 

 

Okresní soud v Kladně dne 23. dubna 2010 v 9.15 hodin

 

Trestní věc proti   Stanislav   D o č k a l

                    Ing. Jiří   F i a l a

                    Jaroslav   K u č e r a

                    Milan   L a n g m a i e r

                    Jan  R o u b

 

pro § 249a odst. 2 tr. zákona a další   

 

P ř í t o m n i :

 

 

Samosoudce: JUDr. Ladislav Koudelka

  

 

Soudci (přísedící):

 

Poškozený:                   

 

Obžalovaní:

Stanislav Dočkal – nikdo, omluven

Ing. Jiří Fiala – osobně, předveden eskortou

Jaroslav Kučera – osobně, tot. ověřena dle OP

Milan Langmaier – nikdo, dor. vykázáno

Jan Roub – nikdo, omluven

 

 

Státní zástupci:

JUDr. Kamila Vildová – osobně

Mgr. Adam Borgula – osobně

 

 

Protokolující úřednice: Kořánová Eva

 

 

Obhájci:

JUDr. Jan Luhan - osobně, tot. ověřena dle průkazu ČAK a OP

 

Mgr. Jan Kutěj - osobně, tot. ověřena dle průkazu ČAK a OP, PM se zakládá do spisu

 

JUDr. Jiří Švec - osobně,  tot. ověřena 

 

 

Mgr. Kutěj uvádí: Mohla by být mému klientovi odstraněna pouta?

 

Samosoudce uvádí: Pouta obžalovanému zatím odstraněna nebudou, opatření bude vyhlášeno, důvod je ten, že obžalovaný opakovaně narušoval jednání u jiných soudů. Pouta mu budou ponechána, aby se nepral s justiční stráží.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Já se nikde u soudu neperu.

 

 

Z volaných svědků se k hlavnímu líčení dostavili: Vladimíra Hučková, JUDr. Milena Pinkasová, Petra Čermáková JUDr. Dagmar Kubešová, Miloslav Berný, Tomáš Kurka a Pavel Růžek - totožnost všech ověřena dle OP.

 

Svědkové opustili jednací síň s tím, že jim bylo sděleno, v jakém pořadí budou z chodby voláni.

 

Do jednací síně volána veřejnost z tisku a veřejnost, která se vejde na zadní lavici jednací síně.

 

Před zahájením hlavního líčení samosoudce upozorňuje muže z veřejnosti, který ihned po vstupu do jednací síně fotografuje, že na jednací síni je vyvěšen zákaz pořizování obrazových záznamů uvnitř jednací síně, tato osoba vykázána z jedna síně.

 

Pán z veřejnosti uvádí: Omlouvám se a mažu snímek.

 

Samosoudce uvádí: Odejděte. Bylo jasně řečeno, že obrazové záznamy pořizovány v jednací síni nebudou.

 

Pán z veřejnosti uvádí: Oznamuji pořizování zvukového záznamu a vy toto nesmíte zakazovat.

 

Samosoudce uvádí: Ano, ale vy jste mne fotil.

 

Pán z veřejnosti uvádí: Vás jsem nefotil, fotil jsem pana Fialu.

 

Tři další muži z veřejnosti oznamují pořizování zvukového záznamu.

 

Samosoudcem sděleno, že proti zvukovým záznamům nic nemá. 

 

V rámci konstatování osob přítomných požádal samosoudce i Mgr. Kutěje o průkaz totožnosti.

 

Mgr. Kutěj uvádí:  Vidíte to na mé advokátní průkazce.

 

Obhájce předkládá i OP.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Pan předseda by se nám také mohl představit.

 

Na žádost obhájce JUDr. Luhana (uvádí, že jeho klient mu sděloval, že se k hlavnímu líčení dostaví) znovu zjišťována mezi osobami před jednací síní přítomnost obžalovaného Langmaiera, tento není přítomen.

 

Obžalovaný ing. Fiala k samosoudci uvádí:  Vy se nám můžete představit, kdo jste? Já vás neznám, máte nějaký průkaz totožnosti, nějaký soudcovský průkaz, nebo něco takového?

 

Samosoudce uvádí: Jen Vás upozorňuji, pane obžalovaný, že budete mluvit, až budete mít slovo, jinak budete vykázán z jednací síně.

 

 

Obhájce Mgr. Kutěj na dotaz samosoudce uvádí: Převzal jsem obhajobu na základě plné moci, můj klient si mne zvolil dne l0. dubna.

 

Samosoudce uvádí: Já jsem plnou moc dostal až dnes, tedy jsem Vás neobeslal a neposlal návrh na potrestání. Jste s tímto obeznámen?

 

Mgr. Kutěj uvádí: Částečně ano.

 

Obhájce dotázán, zda je dnes připraven pana Fialu hájit.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Ano, jsem.

 

 

JUDr. Jiří Švec v 9.30 hodin opouští jednací síň.

 

 

 

Vyhlášeno  u s n e s e n í :

 

   Podle § 202/2, 3 tr. řádu bude jednáno v nepřítomnosti obžalovaných Stanislava Dočkala, Milana Langmaiera a Jana Rouba.

 

Rozhodnutí odůvodněno.

 

 

 

 

St. zástupce přednesl návrh na potrestání

 

 

 

Podle § 206 odst. 2 tr. řádu se   č t e :

 

- připojení Krajského státního zastupitelství v Praze na 82 - 83

 

 

 

 

 

Mgr. Kutěj uvádí: Pane předsedo, ještě než začne výslech pana Kučery, trvám na tom a navrhuji, aby byla panu Ing. Fialovi odstraněna pouta, a to z toho důvodu, že nemůže realizovat své právo na obhajobu, tj. nemůže nahlížet do svých poznámek, pořizovat si zápisky apod. Nemůže používat trestní řád, trestní zákon. Trvám na tom, aby mu pouta byla odstraněna.

 

Samosoudce uvádí: Seznámil jsem Vás na začátku se svým opatřením, že pouta zatím panu obžalovanému ponechána budou, a to vzhledem k jeho nepřístojnému chování u Okresnímu soudu v Nymburce a u obvodního soudu v Praze. Toto opatření je na zodpovědnost soudu.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Znovu protestuji, neboť skutky mého klienta u jiných soudů nelze odůvodňovat postup..

 

Samosoudce uvádí: V tomto řízení je toto věcí samosoudce.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Já jenom chci říci, že celá přítomná veřejnost vidí, že klient nemůže nahlížet ani do poznámek, ani si nemůže pořizovat záznamy, ani nemůže číst ze své připravené obhajoby a z připravených otázek na spoluobžalovaného.

 

 

 

Přistoupeno k výslechu obžalovaného

Jaroslava   K u č e r y

nar. 7. ll. 1962

ost. gen. čl. 17

Po poučení dle §§ 33/1, 92/2, 95/2 tr. řádu

u v á d í :

 

    Poučení jsem porozuměl. K věci se samozřejmě vyjádřit chci.

 

    My jsme udělali tuhletu akci v Nymburce proto, že výkonnost státního zástupců je nulová. Když běžný člověk přijde na státní zastupitelství a domáhá se nějakých listin, tak praxe je taková, že vy tam přijdete, najdete si nějakou konkrétní osobu, která s vámi má jednat, ta řekne, že se podívá, potom tam přijde její kolegyně, ta řekne, že ta kolegyně, co řekla, že se podívá, má moc práce, ta ale odejde zadním vchodem někam buďto ke kadeřníkovi, nebo nakupovat, nebo na oběd. Toto se stává na státních zastupitelstvích úplně běžnou praxí. Já mám problémy se státními zastupitelstvími i osobně, a to konkrétně v Hradci Králové, já jsem se domáhal při svých soudních řízeních jednoho spisu, soudy mi vždycky sdělily, že spis, který já dohledávám, že není dohledatelný. Já jsem si ten spis vyhledal úplně jinou cestou, když jsem si vyžádal konkrétní spisovou značku soudního jednání, tak nikdy ten spis nedošel k soudnímu jednání. Po l5ti letech, když jsem se dozvěděl, kde ten spis je a pod jakou sp.zn., tak ho nechali skartovat. Je tohleto běžné jednání státních zastupitelství? Myslím, že my jsme se tam nedopustili vůbec ničeho, my jsme tam chtěli jednat s těma státníma zástupkyněma, protože když já na to státní zastupitelství přijdu, tak se tam nikdo se mnou nebaví. Tak jsme je chtěli vyzvat k dialogu, aby se s námi bavili otevřeně, s očí do očí, upřímně, ne tak, jako se na státních zastupitelstvích jedná, kdy oni jsou za přepážkou a s Vámi se bavit prostě nebudou. Oni Vám to dávají najevo, že se s Vámi bavit nebudou.

 

k dotazu samosoudce:

 

    Pokud mám uvést, zda se chci vyjádřit k průběhu akce, tak uvádím, že ano, my jsme se tam ničeho nedopustili, jediné, co si myslím, že by tam bylo k potrestání, bylo to, že tam se udělalo jedné státní zástupkyni jakoby nevolno, státní zástupci tam stáli okolo, telefony neměli, tak jsme my volali záchranku, která je nedaleko od místa. Přijela sanita, paní prohlédli, vše bylo v pořádku, sanita odjela. Na to, aby na nás přivolali tři policejní auta, telefon měli (na čtyři lidi, kteří chtěli jednat se státními zástupci, chtěli s nimi vést dialog a otevřeně se s nimi bavit tak, aby to slyšela i veřejnost - jejich odpovědi, proto to bylo udělané na veřejnosti). Myslím, že jestli by měl někdo být potrestán, tak ty státní zástupkyně, které té své kolegyni nezavolaly první pomoc, rozumíte? Na první pomoc telefony neměly, na to, aby zavolaly policii, ano.

    

 

Podle § 213 tr. řádu se obžalovanému Kučerovi předkládá k nahlédnutí část spisu - listina na čl. 66, 67, 68 spisu.

 

Ostatním osobám v jedn. síni sděleno, že jde o písemnost, kterou pánové měli v rukou a kterou předávali policii před státním zastupitelstvím.

 

Obžalovaný Ing. Fiala k tomu uvádí: My jsme policii nic nepředávali.

 

Obžalovanému ing. Fialovi sděleno, že z některých svědeckých výpovědí něco takového vyplynulo, jde  o listinu, kterou u sebe obžalovaní měli.

 

Obžalovaný Kučera k tomu uvádí: Chtěli jsme tím dosáhnout za prvé toho, aby když na to státní zastupitelství člověk přijde ... Tedy takhle - aby se s námi jednalo jako s lidmi, aby Vámi ten státní zástupce neopovrhoval, aby Vám nedával najevo, kdo je on a kdo jste Vy. Ten spis, který jsem já potřeboval ke své obhajobě, který měla státní zástupkyně prostě v ruce.. já mám právo nahlížet do spisu, mám právo pořizovat si kopie atd., nikdy mi to nebylo umožněno, když jsem se dopátral, kde a kdo ten spis má, což byla paní JUDr. Anna Jahodová, st. zástupkyně v Hradci Králové, tak jsem na ni podal stížnost na vrchní státní zastupitelství, nic se ale neřeší, to jsou problémy, které nevidí ani veřejnost, ani justice.

 

k dotazu samosoudce obž. Kučera uvádí:

 

    Pokud mám uvést, proč jsme napsali, že se JUDr. Pinkasová zbavuje funkce okresní státní zástupkyně, proč jsme to takto formulovali, tak uvádím, že já jsem to nepsal, neformuloval jsem to, nemohu se k tomu vyjádřit.. k tomu slohu. Pokud jde o listinu, mluvící o okamžitém uzavření Okresního státního zastupitelství v Nymburce, mám-li se vyjádřit k této, pak uvádím, že to bylo proto, aby se s námi ti lidé prostě bavili, aby s námi vedli dialog, chtěli jsme je přimět k tomu, aby se s námi bavili. Mám-li uvést, jak dlouho akce trvala a zda tam došlo k nějakému fyzickému kontaktu mezi námi a policisty, tak uvádím, že sdružení K213 se vůbec ničeho nedopustilo, je to zdokumentováno, bylo to vysíláno l9. 11. 2008 ve zprávách na ČT24, obrazová dokumentace byla pořízena více záznamy. My jsme tam jen pasivně stáli, byli jsme pacifikováni policií (zbytečně velkým množstvím a hrubým násilím, bezdůvodně). Pokud mám uvést, co bychom udělali, kdyby tam policie nedorazila, tak uvádím, že bychom tam stáli a čekali, až se s námi budou bavit normálně, jako lidé s lidmi, aby nám nedávali najevo svou povýšenost, tito lidé. Stáli bychom tam, dokud by se oni nechtěli začít s námi bavit, ten dialog jsme chtěli vést, aby to slyšela i veřejnost, proto to bylo. Pokud jde o vstup do budovy - mám-li uvést, zda měli možnost státní zástupci a další zaměstnanci vstoupit do budovy, tak uvádím, že hlavním vchodem ne, jestli tam mají boční vchody nebo tak.., domnívám se, že ne. Do hlavního vchodu nemohli proto, že jsme tam stáli my čtyři z toho občanského sdružení K213 a chtěli jsme vést dialog, což oni odmítali, odmítali bavit se s námi. Pokud jsem hovořil o násilí ze strany policistů, toto probíhalo tak, že přijela tři policejní auta policistů, začali nás tam pacifikovat. My jsme se drželi za ruce, byli jsme od sebe odtrženi, byli jsme strženi na zem atd., což je na videoznáznamu. Pokud mám popsat, jak bylo nakládáno se mnou, tak uvádím, že ve dvou lidech nás tam srazili k zemi, já jsem tam byl sražen k zemi, rozdělili nás na dvě dvojice.

 

k dotazu st. zástupce:

 

    Pokud se mám vyjádřit k tomu, jakým způsobem jsme chtěli vést se státními zástupci dialog, tak uvádím, že jsme chtěli vést otevřený dialog, protože já třeba mám problémy, lidé mají podobné problémy, chtěli jsme se prostě se státními zástupci bavit na konkrétní témata, aby ti státní zástupci těm lidem odpověděli. Já osobně mám takovéhle zkušenosti se státním zastupitelstvím, že když tam přijdete, vyžádáte si konkrétní osobu, ta musí pryč, přijde tam jiná, řekne Vám, že ta osoba má moc práce a ona si zatím odejde tím zadním vchodem ke kadeřníkovi, na oběd či na nákupy, toto je realita. Pokud mám uvést jaký jsme očekávali postup po tom předání listin, které my zde byly předloženy k nahlédnutí, tak uvádím, že jsme očekávali alespoň to, že se s námi budou bavit, ale s námi se nebavil vůbec nikdo, jak jsem již uvedl: na přivolání záchranky telefony neměli, na přivolání policie ano. To je jediné, co mohu dodat. Mám-li uvést, zda podle mého názoru listiny, které mi byly předloženy k nahlédnutí soudem, jsou formulovány tak, že jsou způsobilé zahájit dialog se státním zastupitelstvím (z hlediska své formulace), tak uvádím, že to záleží na státním zástupci, jestli se s Vámi bude bavit nebo ne, většinou Vám dá najevo, že se s Vámi bavit nebude. Pokud mám uvést, zda myslím, že tyto listiny jsou formulovány tak, že ten dialog mohou zahájit, tak uvádím, že mohou, ale nemusejí. V případě, že dialog měl být veden veřejně - mám-li uvést, jakým způsobem naše sdružení či jeho zástupci upozornili veřejnost na tento dialog, který měl být veden, tak uvádím, že toto mělo být takové občanské fórum. Z veřejnosti se ho měli účastnit lidé, kteří procházeli kolem, prostě ti, kteří se zastaví, ti, které to zajímá, lidé mající podobné problémy apod.  Mám-li uvést, jak se o tom mohli dozvědět lidé, kteří mají podobné problémy, tak uvádím, že to bylo v ranních hodinách, týkalo se to lidí, kteří chodí na nákupy, do práce.

 

 

k dotazu JUDr. Luhana obžalovaný Kučera uvádí:

 

   Mám-li uvést, zda z mé strany či ze strany někoho z mých spoluobžalovaných docházelo k nějakým nadávkám, urážkám či podobným projevům vzhledem ke státním zástupcům, tak uvádím, že z naší strany vůbec ne.

 

k dotazu Mgr. Kutěje obžalovaný Kučera uvádí:

 

   Pokud se mám vyjádřit k tomu, zda jsem se já osobně dostavil k OSZ Nymburk s úmyslem páchat nějakou majetkovou trestnou činnost, tak uvádím, že nikoliv, ani žádné majetkové přestupky, vůbec ne. Na místě jsme pouze pasivně stáli před vchodem u státního zastupitelství, nic jiného. Od té události (listopadu 2008) se žádná další blokáda státního zastupitelství v Nymburce neuskutečnila, bohužel.

 

Obhájce Mgr. Kutěj uvádí:

 

   Vy osobně, viděl jste, že by pana ing. Fialu jedna ze státních zástupkyň či některá z osob, které se snažily dostat dé to budovy státního zastupitelství, že by nějak jednoho z Vás třeba fyzicky napadla, že by třeba mého klienta, pana ing. Fialu, nějakým způsobem napadla, např. do něj bušila pěstmi nebo postupovala obdobným způsobem?

 

Obžalovaný Kučera uvádí:

 

    Já si to nyní nevybavím. Nemohu říci ani ano, ani ne. Jestli jsem se díval někam jinam... Nemohu uvést, neuvědomuji si to.

 

(Obhájce požádán, aby obžalovaného neinstruoval nadále tímto navádějícím způsobem, jak má odpovídat)

 

k dotazu Mgr. Kutěje obžalovaný Kučera uvádí:

 

    Mám-li uvést, zda je podle mne pan Ing. Fiala osobou nezvěstnou či osobou, který se skrývá, popř. osobou, jejíž indentita by nebyla známá, tak uvádím, že toto není pravda, já pana Fialu navštěvuji, pocházím z nedaleké obce, navštěvuji ho pravidelně, tedy občas. Pokud mám uvést, zda pan Fiala uvádí na svých webových stránkách informace o tom, kde se vyskytuje v průběhu např. měsíce, na kterých místech, např. na státních úřadech apod., tak uvádím, že nemám internet, nemohu se k tomu tedy vyjádřit. Mám-li uvést, zda mi byly tímto soudem v průběhu tohoto řízení doručovány písemnosti současně poštou a současně policií, tak uvádím, že ano, k minulému stání 26. 3. i k tomuto stání. Pokud mám uvést, zda se tak stalo ve stejné době, zda např. v úložní době na poště mne vyhledala policie, tak uvádím, že během jediného dne jsem dostal dvě obsílky, mezi první a druhou byl vlastně rozdíl asi tři dny. Já si poštu přebírám, určitě. Pokud jsem dotazován, zda k tomu byl podle mne nějaký důvod, používat policii jako doručovací orgán, když nejsou problémy s přebíráním pošty ode mne, tak uvádím, že v tom druhém případě mi policie ještě zavolala, ať si přijdu pro obsílku, takže jsem si pro ni došel na Policii ČR sám.

 

Obhájce Mgr. Kutěj uvádí:

 

    Ještě na začátku tohoto řízení bych chtěl navrhnout, aby soud okamžitě propustil pana inženýra z vazby, neboť zde nejsou (ani nikdy nebyly) naplněny důvody a podmínky vazby, trvám tedy na tom, aby můj kient byl s okamžitou platností propuštěn z vazby, aby tento soud okamžitě ve smyslu § 72/2 tr. řádu jednal, přezkoumal podmínky vazby, neboť to má souvislost např. i s nutnou obhajbou, ale navrhuji to zejména proto, že můj klient je ve vazbě za zcela jiný skutek, než pro co mu bylo sděleno obvinění, byla porušena podmínka subsidiárního použití vazby, byly porušeny podmínky, uvedené v § 68 tr. řádu, a to včetně § 68 odst. 3 tr. řádu, chybí závěr o důvodnosti tr. stíhání,  je zde neexistence důvodů vazby, což zde mj. potvrdil i pan Kučera. Můj klient není ani osobou, která by se skrývala, ani osobou neznámou, osobou, která by byla nezvěstná, neidentifikovatelná. Rovněž zde není ani dílčí pochybnost o tom, že by se mohl dopustit nějakého pokračování v jakémsi skutku, ve skutku,  který se udál před rokem a půl, neboť k žádné jiné blokádě OSZ Nymburk nikdy nedošlo, ani nebyla plánována, nejsou zde zákonné důvody vazby, nemluvě o tom, že můj klient je v tomto tr. řízení stíhán ve smyslu § 249a tr. zákona, ve znění účinném do 31. 12. 2009, kdy horní hranice trestní sazby činila dva roky, tj. nebylo možné vzít obžalovaného do vazby a nebyly naplněny podmínky § 68 odst. 3, což zde potvrdil i obžalovaný Kučera. Já jsem schopen podrobněji tento požadavek odůvodnit a uvést, že nebyly naplněny ani ty podmínky, že by se můj klient nedostavoval  k hlavním líčení v této věci, neboť k prvnímu jednání, resp. k prvnímu hlavnímu líčení, se omluvil, doložil to, že má kolidující jednání u jiného soudu, přesně uvedl, u kterého soudu, vše doložil, na další hlavní líčení pak nebyl obeslán. Podmínkou vzetí do vazby  je opakovaná neúčast a především využítí mírnějších prostředků. Mému klientovi nebyla nikdy uložena pokuta, nebyl předveden, nejsou využity subsidiární podmínky, které  jsou základní podmínkou pro to, aby mohl být můj klient vzat do vazby, ale i držen v tuto chvíli ve vazbě. Já tedy vznáším tento požadavek, navíc můj klient je v tomto tr. řízení stíhán pro § 249a tr. zákona, není stíhán pro nějaké urážlivé jednání či chování k soudům, navíc k jiným soudům. V tomto tr. řízení nemůže být můj klient brán do vazby s odkazem na to, jak se brání a obhajuje, či vystupuje v jiných civilních či trestních řízeních, tzn. není absolutně možné, aby tento soud si jako alibi a důvod vazby bral to, co se děje u jiných soudních řízení. Trvám na tom, aby byl okamžitě propuštěn z vazby, neboť to souvisí i s nutnou obhajobou a s mou účastí na tomto soudu. Můj klient je již potřetí za posledních několik let nezákonně ve vazbě. Naposledy o jeho propuštění z vazby rozhodl prezident republiky, opět se to děje před volbami, při minulých volbách, před čtyřmi lety, byl můj klient vzat do vazby, naštěstí prezident republiky Václav Klaus rozhodl o jeho okamžitém propuštění z vazby. Nyní se znovu blíží volby, můj klient je znovu ve vazbě. Nejsou pro toto splněny zákonné podmínky.

 

Obhájci sděleno, že o žádosti bude rozhodnuto.

 

 

Bez dalších dotazů k výpovědi obžalovaného Jaroslava Kučery.

 

 

Samosoudce uvádí: Myslím si, že by nebylo v pořádku, aby pan Fiala se mnou mluvil, když má pouta na rukou, a rozhodl jsem se, že mu umožním, aby hovořil bez pout, požádám eskortu o sejmutí pout obžalovanému Fialovi s tím, že pokud obžalovaný nebude narušovat pravidla slušného chování v jednací síni, pouta sejmuta zůstanou.

 

Obžalovanému sejmuta pouta.

 

 

 

 

Přistoupeno k výslechu obžalovaného

Ing. Jiřího   F i a l y

nar. 11. 8. 1963

u v á d í :

 

     Pane Koudelko, před započetím výslechu mám právo se vyjádřit k osobě soudce, místní příslušnosti, vznést námitku případné podjatosti apod. Než tak učiním, chtěl bych se zeptat, zda jste se nějak vypořádal s námitkou nepříčetnosti, kterou jsem Vám vznesl v době, kdy jste mne bral do vazby.

 

Samosoudce uvádí:

 

   Nevypořádal a ani se s ní vypořádávat nebudu, protože jste tuto námitku vznesl proti třem osobám ve velmi krátké době, ničím není podloženo, že by byl prokázán opak.

 

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí:

 

    To není pravda, námitku nepříčetnosti jsem vznesl akorát Vám, v tu dobu. Hned doložím čím. Za prvé vzetí do vazby je evidentně v rozporu s trestním řádem a tr. zákonem..

 

 

Obžalovaný přerušen za účelem podání poučení

Po poučení dle §§ 33/1, 92/2, 95/2 tr. řádu

obžalovaný   u v á d í :

 

   Ano, takže: vzal jste mne do vazby z neexistujících důvodů, tvrdil jste, že jsem si nepřevzal poštu ze soudu v Kutné Hoře, což je lež, já Vás žádám, abyste teď hned zavolal předsedovi Okresního soudu v Kutné Hoře a zeptal se ho, jestli má nějakou nepřevzatou poštu, kterou mi poslal. Pokud možno abyste u tohoto hovoru zařídil hlasitý odposlech, aby si to mohli poslechnout všichni přítomni. Protože pokud by náhodou pan Mgr. Petr Franc, předseda Okresního soudu v Kutné Hoře, tvrdil, že existuje nějaká pošta, kterou jsem si nepřebral, tak na něj okamžitě podám trestní oznámení pro podvod.

 

Obžalovanému sděleno, že o těchto otázkách hovořilo usnesení o vzetí do vazby, které obžalovaný obdržel.

 

Obžalovaný uvádí: To usnesení jsem nečetl vůbec, výtvory psychopatů zásadně nečtu.

 

Samosoudce uvádí: Upozorňuji Vás, že byste se měl chovat slušně.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Máte snad pocit, že bych se slušně nechoval? Já tady slušně stojím.

 

Samosoudce uvádí: To je Vaše hodnocení mé osoby, které se mne nedotýká a neuráží mne.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: To Vás nemá co urážet, to je konstatování skutečnosti. Opakuji, že jsem vznesl námitku nepříčetnosti, nikoliv námitku kretenismu. Námitku kretenismu vznesu teď. 

 

Obžalovaný upozorněn, že pokud by jeho chování překročilo slušné meze, bude vykázán z jednací síně.

 

Obžalovaný Ing. Fiala uvádí: To jste říkal už na začátku, já mám na rozdíl od Vás docela slušnou paměť. Takže k těm námitkám kretenismu: dovozuji zejména, že jste dostal spis z Krajského soudu dne l3. či l4. ledna letošního roku, nebyl jste do dnešního dne, tzn. za tři a půl měsíce, schopen doručit mi platnou verzi návrhu na potrestání a platnou verzi usnesení o přikázání věci zdejšímu soudu, takže já vůbec nevím, proč by se to mělo soudit v Kladně, nebylo mi to doručeno, ta nečitelná kopie, která mi přišla do vazby, je neověřená, já mám jako účastník řízení samozřejmě právo na ověření nebo na originál. Pokud jste je vyplýtval tím, že jste je rozesílal všem možným desetkrát, jenom mně ne, tak je to Váš problém, zajděte si na krajský soud, ať Vám vyhotoví jiný originál či jiný stejnopis s originálním razítkem. Máte ho tady, můžete mi ho doručit teď?

 

Samosoudce uvádí: Já jsem Vám ho doručil a nebudeme se o tom již dále bavit, je to potvrzeno ve spise.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Doručil jste mi starou belu, doručil jste mi nečitelnou fotokopii. Tuto verzi hned dokážu, na to si tedy počkáme.

 

 

 

 

Obžalovaný předkládá soudu k nahlédnutí kopii usnesení

 

Samosoudce uvádí: Pane Fialo, toto nemůžete přečíst?

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Ano, třeba ta čísla, co tam jsou orazítkovaná, vůbec nejdou přečíst.

 

Samosoudce uvádí: O tom se nebudeme bavit, toto usnesení bych mohl nechat kolovat..

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Pouze konstatuji, že nějaké razítko originální je pouze na poslední straně, kde je pouze jedna jediná věta, tedy obsah usnesení zde vůbec není. Tady je jediné originální razítko. Ve druhé ruce mám zbytek, kde je odůvodnění, to ano, ale to jsou neověřené kopie. Pokud nemáte v současnosti originál usnesení o přikázání věci Okresnímu soudu v Kladně, vyslovuji Vám námitku místní nepříslušnosti, pro mne příslušný je Okresní soud v Nymburce, kde jsem vznášel námitku podjatosti zhruba před rokem - loni na jaře, tatáž bývalá soudkyně krajského soudu - JUDr. Zdeňka Barešová - rozhodla, že je nedůvodná, od té doby žádné jednání nařízeno nebylo, žáná věc se neprojednávala, s žádným ze soudců Okresního soudu v Nymburce jsem neměl žádný kontakt a tím pádem ani konflikt, domnívám se tedy, že není možné toto rozhodnutí jenom tak z ničeho nic změnit a že nelze odejmout účastníka řízení jeho zákonnému soudci, už pak vůbec ne nějakým neplatným usnesením, které má originální razítko pouze na poslední straně.

 

Samosoudce uvádí: O všech těchto věcech, které namítáte, bylo příslušnými orgány již rozhodnuto. 

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Jestli máte pocit, že námitka místní nepříslušnosti sem nepatří, pak je samozřejmě otázkou, co tady děláte.

 

Obžalovanému sděleno, že o těchto věcech krajský soud již rozhodl.

 

Obžalovaný inf. Fiala uvádí: Mně nebylo sděleno, že by Vy jste byl, nebo že by Okresní soud v Kladně byl místně příslušným soudem k projednávání této věci. Tohleto jste pravděpodobně vystavil Vy, to ustanovení obhájce (obžalovaný předkládá k nahlédnutí ustanovení obhájce), na základě tohoto já na Vás podávám tr. oznámení pro podvod, protože zde se konstatuje, že jsem si nestanovil obhájce, kterého jsem si stanovil v prvním okamžiku, kdy jsem sem přišel.

 

Samosoudce uvádí: Pane obžalovaný, obhájce může obhajovat klienta ve chvíli, kdy prokáže, že tak jedná na základě plné moci. Tu plnou moc jsem dostal dnes ráno.

 

 

 

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Mohu to odcitovat z toho usnesení, co tam je? Co tady máme? "Obviněný nevyužil práva obhájce si zvolit a nebyl mu zvolen ani jinou k tomu oprávněnou osobou a jde o případ nutné obhajoby podle § 36".

 

Samosoudce uvádí: Z mého pohledu jste nevyužil toho práva a nezvolil jste si obhájce ve chvíli, kdy jsem Vám toto posílal.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Výslovně jsem Vám ho vepsal do protokolu.

 

Samosoudce uvádí: To ano, ale neměl jsem od obhájce plnou moc, na základě níž bych s ním mohl jednat.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Tady není napsáno, že bych neměl plnou moc, píšete tady, že jsem si nezvolil obhájce. Pouze trvám na protokolaci toho, že podávám to trestní oznámení, protože to je podvod jak vyšitej.

   Dále jsem hovořil o té námitce nepříčetnosti a kretenismu.

 

Obžalovaný dotazován, zda přejde k věci.

 

Obžalovaný uvádí: Ano, až projdeme tyhle námitky. Pracuji nyní na zdůvodnění své námitky. Chtěl jsem se zeptat, zda je platné usnesení soudce, který neměl na sobě talár.

 

Samosoudce uvádí: Pokud se jedná o rozhodování o vazbě, soudce na sobě nemusí mít talár.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Já to rozhodně chápu jako nevhodné chování justiční osoby, Vy jste na sobě talár neměl, já z toho dovozuji, že to usnesení o vzetí do vazby je neplatné už z tohoto důvodu, protože ho vyhlásila nějaká mně neznámá osoba, sice sedící na Okresním soudu v Kladně, ale nijak se neprokázavší tím, že by vůbec byla soudcem.

 

Samosoudce uvádí: Soudce talár musí mít během hlavního líčení a veřejného zasedání, nikoliv během rozhodování o vazbě.

 

Obžalovaný odkázán na příslušné předpisy, kterými je toto upraveno.

 

Obžalovaný uvádí: Str. 161 - tady je naprosto přesně popsán postup při doručování: "nebyla-li písemnost doručena při úkonu trestního řízení, doručuje ji orgán činný v tr. řízení do datové schránky", tu nemám, "není-li možné doručit písemnost tímto způsobem, doručuje ji orgán činný v trestním řízení sám nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dále jen pošta), v případě, že by takové doručení nebylo úspěšné, i prostřednictvím orgánů obce". Tak Váš žádám, protože ten spis znáte určitě líp než já, abyste mi ho nalistoval na straně, kde jste se pokusil doručit prostřednictvím orgánů obce a k odročenému jednání také prostřednictvím poštovního úřadu.

 

Samosoudce uvádí: Doručoval jsem Vám prostřednictvím pošty a prostřednictvím Policie ČR, bylo to mé rozhodnutí. 

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Žádám o nahlédnutí do spisu, abych se mohl přesvědčit, že bylo odesláno předvolání na odročené jednání poštou.

 

Obžalovanému dáno k nahlédnutí čl. 228 spisu (hlavní líčení na 26. 3. - odesláno poštou, nedoručeno, nepřevzato)

 

Obžalovaný uvádí:  To ale není odročené jednání.

 

Samosoudce uvádí: Pak bylo doručováno policií, policie potvrdila, že s Vámi mluvila po telefonu a že jste se odmítl s nimi bavit a zásilku převzít.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Je tam uvedeno, z jakého telefonního čísla volali?

 

Samosoudce uvádí: Je zde uvedeno, že volali Vám.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: No tak to je sice hezké, ale já samozřejmě nemohu vědět, kdo mi volá, zejména pokud je to skryté číslo. Takže mi nevolal nikdo. Pokud to policie tvrdí, tak ať to laskavě doloží. Já ten záznam chci rozhodně slyšet. Mně žádná policie nevolala. Žádné číslo, kde by se objevila policie, jsem ani neviděl, ani nevzal, ani s nimi nemluvil. Já samozřejmě nemohu vědět, s kým mluvím na druhé straně, pokud se mi někdo představí, že je čínský papež, tak já také nebudu věřit, že je čínský papež.

 

Obžalovaný požádán, aby hovořil k věci.

 

Mgr. Kutěj uvádí:  Já protestuji, trvám na tom, aby mému klientovi bylo umožněno se řádně vyjádřit k vzneseným obviněním a k věci samé. Zrovna nyní klient hovořil o odročeném jednání, zatímco vy jste nalistoval jednání, konané 26. 3.

 

Samosoudce uvádí: Pane obhájče, jestli jste to prostudoval..

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: "Pane obhájce" - se správně říká, nevím, jestli jste chodil do školy, ale říká se "obhájce". Vy neznáte češtinu, jak jste mohl projít vysokou školou, když neznáte češtinu?

 

Samosoudce k obhájci uvádí: Pokud jde o usnesení o vzetí do vazby, tam jsem hovořil ve vztahu k Okresnímu soudu v Kladně pouze o jednom hlavním líčení, ostatní hlavní líčení proběhla u Okresního soudu v Nymburce, odůvodňoval jsem svůj postup i vzhledem k těmto hlavním líčením.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Ale ten postup v jiných řízeních nemůže být důvodem k vzetí do vazby v tomto řízení.

 

Samosoudce uvádí: Je to jedno řízení od začátku.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: No to těžko. Konstatuji, že to, co jste mi právě ze spisu ukázal, jednoznačně dokazuje, že jste mi předvolání ani poštovním úřadem, natož obecním úřadem, vůbec neodeslal, takže jste evidentně neměl žádný důvod to předávat policii, předávat to komukoli jinému a dovozovat, že se skrývám, že jsem osobou neznámou, nebo že si nepřebírám poštu.

 

Samosoudce uvádí: Jak vysvětlíte, že ostatní pánové převzali naprosto v pořádku?

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: To vysvětlím úplně jednoduše, pánové jsou z měst, jako např. Mladá Boleslav nebo Plzeň. Jak dlouho je otevřená pošta v Plzni? Dost dlouho, že? V Košíku je otevřená dvě hodiny odpoledně. Tzn., že pokud já nejsem zrovna dvě hodiny odpoledne v Košíku, tak ji prostě převzít nemůžu. Mimochodem mohl byste nám přečíst ten přípis, který jsem Vám doručil 25. března jako omluvenku?

 

Samosoudce uvádí: Doručil jste přípis, to ano, ale nyní to nebudeme číst.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: No, tak já to odcituji sám, já jsem tam totiž konstatoval za prvé, že se omlouvám, za druhé, že mi nic nebylo doručeno, že vůbec nevím, proč bych se s vámi měl bavit, protože jsem neviděl žádné rozhodnutí o místní příslušnosti Okresního soudu v Kladně, že mým místně příslušným soudem je Okresní soud v Nymburce a dokud mi nikdo nedoručí rozhodnutí o tom, že byl z věci vyloučen a z jakého důvodu, tak nemám důvod se s jiným soudem bavit, v Kladně jsem nebyl ani nepamatuji, nevím o tom, že bych se tady dopustil nějakého trestného činu a nevím o tom, že bych tady mohl i o čemkoli svědčit, takže vůbec nevidím důvod, proč bych přebíral poštu z Okresního soudu v Kladně. Kromě toho jsem tam napsal, že pokud takové usnesení existuje, abyste byl tak laskav a poslal mi ho obyčejnou poštou. Což jste učinil? Neučinil, že jo. Dodnes jsem nic nedostal.

 

Obžalovanému sděleno, že toto je jeho verzí.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Vy máte jinou verzi? Jakou?

 

Samosoudce uvádí: Dostal jsem podepsanou doručenku, kterou jste podepsal ve věznici.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Obyčejná pošta se nedoručuje na doručenku, to byste mohl vědět. Takže tedy neodeslal, že jo.. Takže v době, kdy jste mne bral do vazby, já jsem vůbec nevěděl, že na kladenském soudě je nějaký spis, proč by měl být kladenský soud místně příslušný a proč bych měl od něj nějakou poštu přebírat. Kromě toho pokud argumentujete nepřevzetím zásilek z jiných soudů, tak ty byly v té době samozřejmě všechny převzaty, ať již jde o Okresní soud v Kolíně či o Okresní soud v Kutné Hoře. Toto je mé tvrzení, které také mohu doložit. Okresní soud v Kolíně místně příslušný je, protože se mnou komunikoval Nejvyšší soud v Brně a dotázal se mne, zda souhlasím s tím, aby věc byla přeložena k jinému soudu a ke kterému, takže jsem navrhl, že se domnívám, že z hlediska vhodnosti by bylo nejvhodnější věc přeložit k Okresnímu soudu v Kolíně, z toho důvodu také když přišla pošta z Kolína, věděl jsem co to je, o čem to je, že si to mám vyzvednout a čeho se to týká. Bez toho, že by mne soudce musel opakovaně obesílat či to předávat policii. Mimochodem, já nemám žádnou povinnost, jak Vy se zřejmě naivně domníváte, komunikovat s policií, pokud si mne zavolá. Policie je ke stíhání trestné činnosti, nikoli k doručování usnesení a pošty.

 

Samosoudce uvádí: Pane obžalovaný, upozorňuji Vás, že se vyjadřujete sice k procesním problémům ve věci, beru to na vědomí, chtěl bych však, abyste se mi vyjádřil k věci samé, ke skutku.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Já se Vám vyjádřím.

 

Samosoudce uvádí: Vaše námitky jsou mi známy, z částí z nich jsem se vypořádal v usnesení, které jste nečetl.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Pokud jsou Vám známy, musíte být jasnovidec, protože půlka z nich je nová, opřená o nové skutečnosti, jako například o Vaše chování při mém vzetí do vazby, protože pokud mám něčím zdůvodnit námitku nepříčetnosti, tak právě Vaším chováním při takzvaném rozhodování o vzetí do vazby a chci se zeptat, jestli součástí spisu je videozáznam z tohoto jednání. Z jednání o vazbě.

 

Samosoudce uvádí: Předpokládám, že bezpečnostní záznam, který pořizují kamery, byl smazán, protože po určité době se záznamy mažou, je to naprosto běžný postup.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: No jistě, smazán.. No to není běžný postup. Slyšel jste někdy o tom, že je povinnost pořizovat z trestního jednání záznam a uchovávat ho?

 

Samosoudce uvádí: Z trestního jednání ano, ale zvukový záznam, pane obžalovaný.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Vzetí do vazby je součást trestního jednání nebo ne? Já bych dokonce řekl, že dost podstatná.

 

Samosoudce uvádí: O tomto jednání byl zvukový záznam pořízen.

 

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Jenom pro zde přítomné připomenu - tady  ten pán, který se vydává za soudce Koudelku a do dnešního dne mi to neprokázal, opakovaně tvrdil (nebo opakovaně ze sebe vydával) pouze tři slova, a to bylo "a co dál", "a co dál", "a co dál", takhle se choval u vzetí do vazby, takže podle mne to je chování psychicky vyšinutého člověka, proto jsem Vám také vznesl námitku nepříčetnosti, která dodnes nebyla žádným věrohodným způsobem vyvrácena. Nebo byla? Viděl Vás mezitím nějaký psychiatr, psycholog, nebo někdo, kdo by mohl potvrdit nebo vyvrátit, že jste psychicky narušená osoba? Neviděl, že ne..

 

Obžalovaný dotázán, co dál chce k věci uvést.

 

Obžalovaný uvádí: Ano, to jsou ta tři slova, co Vás naučili.. Dobře, budeme pokračovat.. Dále mne zajímá, jakým způsobem byla vyřízena moje stížnost do usnesení o vzetí do vazby, protože tu máte vyřizovat bezodkladně a spis máte bezodkladně odeslat na krajský soud. Rozhodl o ní krajský soud? Pokud ano, můžete mi to doručit?

 

Samosoudce uvádí: Co se týká rozhodnutí o vazbě, to bylo 9. dubna, soud má pět pracovních dnů na vyhotovení takové písemnosti. 9 + 7 je 16, za týden krajský soud stížnost proti rozhodnutí o vazbě nevyřídí.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: A odeslal jste jim spis, aby to vůbec vyřídili?

 

Samosoudce uvádí: Nemohl jsem spis odeslat, protože za týden Krajský soud v Praze věc nemůže vyřídit.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Já jenom připomínám trestní řád, který konstatuje, že ve vazebních věcech máte postupovat bezodkladně a s nejvyšší možnou naléhavostí.

 

Samosoudce uvádí: Takto také činím.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí:  Vy tak činíte.., takže pro Vás bezodkladně je to, že do deseti dnů od podání stížnosti nebyl odeslán spis?

 

Samosoudce uvádí: Pane obžalovaný, lhůta k vyhotovení písemnosti do vazebního řízení je stanovena tr. řádem, je to pět pracovních dní, tedy sedmidenní.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Kdy byla podána stížnost? Pokud vím, tak čtrnáctého je tam otisk podacího razítka. 14 + 5 je devatenáct.

 

Samosoudce uvádí: Vy jste podal stížnost hned na místě, podal jste ji devátého.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: No, takže 9 + 5 je 14, čtrnáctého jste měl poslat spis.

 

Samosoudce uvádí: 9 a 7 je šestnáct, pane obžalovaný.

 

 

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Takže sedmnáctého jste odeslal spis?

 

Samosoudce uvádí: Do hlavního líčení zbýval týden, za týden Krajský soud v Praze nevyřídí stížnost do rozhodnutí o vazbě.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Požádal jste tedy krajský soud o vyřízení ve zkrácené lhůtě? Nebo proč jste tedy neodročil jednání, aby Vám to krajský soud vyřídil?

 

Obžalovanému sděleno, že jednání ve věci má přednost.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Vznáším námitku, že zdejší soud mohl pořídit kopii spisu a ty spisy mohly putovat samostatnou cestou. Připojuji se k námitce klienta, že v jeho věci nejsou dodržovány zákonné lhůty.

 

Samosoudce uvádí, že má na věc jiný názor, ale bere námitky na vědomí.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Dobře, místní nepříslušnost jsem vznesl, trestní oznámení jste doufám zaznamenal, předpokládám, že bude součástí protokolu, o kopii protokolu samozřejmě žádám, aby mi byla doručena, apeluji tedy na státní zástupce, aby se tím trestním oznámením podrobně zabývali, protože pokud soudce vystaví jako doklad usnesení, ve kterém jsou uvedeny evidentně nepravdivé informace, jako ta, že jsem si nezvolil obhájce, tak je to podvod, samozřejmě ještě v kombinaci se zneužitím pravomoci veřejného činitele, tzn. za zvláště přitěžujících okolností, takže aby podle toho postupovali. Domnívám se, že vzhledem k tomu, že tento pán tady pořád ještě sedí, je důvod obávat se, že by v této trestné činnosti mohl pokračovat a je zde jednoznačně dán vazební důvod.

 

    Nepochopil jsem, z jakého důvodu bylo obžalováno pět lidí, když se nás tam zúčastnilo šest s beru to jako důkaz o tom, že státní zastupitelství se rozhodlo, že tam vlastně k žádnému trestnému činu nedošlo, právě z tohoto důvodu trestní oznámení ani nepodávalo, ani nerozšiřovalo.

 

    K věci samotné bych doplnil jenom dvě věci. První věc je ta, že jako předseda občanského sdružení nesu odpovědnost za to, co se tam stalo, proto byste se měli bavit výhradně se mnou, nikoli s těmi ostatními. Přebírám zodpovědnost i za jejich chování i za to, co tam dělali, domnívám se, že se žádného trestného činu nedopustili, samozřejmě jsem připraven nést jakékoli následky toho, co se tam odehrálo. Domnívám se však, že následky by měli nést především ti, kteří se tam trestných činů dopustili, a to jsme nebyli my. Trestného činu neposkytnutí první pomoci se tam dopustila především okresní státní zástupkyně Pinkasová, která mne požádala, abych zavolal urgentně pomoc pro jednu její kolegyni (myslím, že tam ta paní pracuje v podatelně), že se jí udělalo akutně špatně. Později se ukázalo, že státní zástupkyně Pinkasová měla u sebe mobilní telefon a mohla pomoc zavolat sama - byla první, kdo se o tom údajně dozvěděl. Takže to byla ona, kdo neposkytl první pomoc a domnívám se, že by to mělo být zaznamenáno. Jenom pro úplnost doplňuji, že já jsem tu první pomoc okamžitě zavolal a to přesto, že nemocnice je od státního zastupitelství asi 50 metrů daleko a není problém tam dojít případně i pěšky. Mimochodem když sanitka přijela, paní se jaksi rychle ulevilo, takže si myslím, že to nebyla až tak akutní situace, aby se musela volat rychlá záchranná služba, zvláště pak přes někoho, s kým to státní zastupitelství bylo v tom okamžiku v otevřeném konfliktu. Dále se domnívám, že okresní státní zástupkyně Pinkasová se přímo na místě dopustila trestného činu výtržnictví, to je jediný bod, ve kterém s Vámi souhlasím. A sice, když odcituji: "ČR, Okresní soud v Kladně, věc: Stanislav Dočkal atd., Jiří Fiala, Jan Roub, Sdělení - Podle § 190 tr. řádu Vás upozorňuji na možnost právního posouzení jednání, uvedeného v návrhu na potrestání Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 ze dne 2. 12., i jako trestný čin výtržnictví podle § 202". Vzhledem k tomu, že nepíšete, kdo se toho výtržnictví měl dopustit, mám za to, že jste ty videozáznamy pečlivě shlédnul a že dobře víte, že jediný, kdo se na místě dopouštěl trestného činu výtržnictví, byla okresní státní zástupkyně Pinkasová, která mne fyzicky napadla, když do mne začala bušit pěstmi a snažila se mne jaksi.. snažila se přes mou osobu projít, a to na místě veřejně přístupném, za situace, kdy na místě byla přítomna velká skupina lidí, jednak státních zástupkyň, jednak nás, jako představitelů sdružení K213 a jeho členů, jednak samozřejmě i přihlížející veřejnosti. O tom, že to bylo na místě veřejně přístupném a že to bylo před množstvím lidí, není nejmenších pochyb a tento Váš úsudek považuji za vzácný projev osvícení a za vzácný projev základního právního vědomí. Chtěl bych se zeptat, jestli jste tedy okresní státní zástupkyni Pinkasové už konečně sdělili obvinění a jestli jste zahájili trestní stíhání.

 

     Druhá věc, kterou jsem chtěl uvést a doplnit výslech pana Kučery, je to, že o dialog s justiční mocí se nám sice jednalo, to je pravda, ale nikoli s těmi odvolanými státními zástupkyněmi, ty prostě byly na místě zbaveny funkce. My jsme se domnívali, že se tam dostaví někdo, kdo za ně nese zodpovědnost, tzn. buď někdo z krajského státního zastupitelství, případně někdo z nejvyššího st. zastupitelství, a že na místě ověří, zda ty důvody existují či nastaly, jestli to zbavení funkce bylo důvodné, jestli bylo důvodné použití článku 23 Listiny základních práv a svobod, protože my jsme samozřejmě to zdůvodnění tam napsali, na ten článek jsme se podrobně odvolali s tím, že veškeré dostupné prostředky byly vyčerpány a nám nezbývá nic jiného, než sáhnout k prostředkům občanské společnosti, tedy i k prostředkům občanského odboru, resp. zabránění jiným osobám v páchání trestné činnosti, což je nakonec naše občanská povinnost. To státní zastupitelství dlouhodobě neplnilo své povinnosti při stíhání trestné činnosti, zejména pak nestíhalo trestnou činnost oznámenou a prokázanou, pokud se jí dopustili policisté, soudci, nebo exekutoři. Přičemž podotýkám, že v případě exekutora Pospíchala z Nymburka byl dokonce pořízen videozáznam, jakožto jednoznačný a průkazný materiál o tom, že tento exekutor se dopustil loupežného přepadení na osobě, která..

 

Obžalovaný upozorněn, že toto se netýká věci samé.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Já jsem ještě neskončil.

 

Samosoudce uvádí: Snažím se zamezit tomu, aby hlavní líčení bylo protahováno výklady, které nesouvisí s věcí.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Pane předsedo, vznáším námitku. Toto se týká věci samé, Vy jste se dokonce na tyto důvody ptal pana Jaroslava Kučery a předkládal jste mu listinné důkazy s tím související. Navíc nemohu komunikovat se svým klientem, nevidím na něj přes justiční stráž, která nevidím důvod, proč tady je. Opětovně navrhuji, aby byla justiční stráž odvolána. Navíc postoje justiční stráže jsou naprosto v rozporu se všemi předpisy, kterými se má řídit. Tzn. já trvám na tom, aby mému klientovi bylo umožněno, aby se k té věci mohl vyjádřit, jedná se o listinné důkazy, které jsou součástí spisu, dokonce jste je dával ke čtení panu Kučerovi.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Pokud nejste schopen pochopit, že to s věcí bezprostředně souvisí a že to přímo vysvětluje, proč k té akci došlo, proč ty státní zástupkyně byly zbaveny funkce a proč bylo státní zastupitelství uzavřeno, tak nejste schopen pochopit naprosto základní okolnosti případu a nemáte tady co dělat. Čímž navazuji pouze na to, abyste mi doložil, že jste soudce, protože já o tom mám vážné pochybnosti. Případně doložte, že jste psychicky příčetný, protože já mám pocit, že nejste.

 

Samosoudce uvádí: Budeme se bavit o věci, pane obžalovaný?

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Já jsem o ní doteď mluvil, než jste mne přerušil. Vy jste asi jedinej, kdo si myslí, že jsem o věci nemluvil. Všichni ostatní ví, že mluvil. Takže - státní zastupitelství nestíhalo trestnou činnost exekutora Pospíchala, a to za situace, kdy byl pořízen videozáznam z loupežného přepadení, kterého se tento exekutor dopustil na mém kolegovi, a to dokonce v budově exekutorského úřadu a v kanceláři přímo exekutora. Podotýkám, že vůči osobě, proti které žádná exekuce vedena nebyla, tzn., že to nešlo ani zdůvodňovat nějakým zabavením věci nebo odejmutím věc apod., videozáznam o tom byl jednak umístěn na našich stránkách, kde myslím, že je dodnes, takže není problém se k němu veřejně dostat, je veřejně přístupný. Trestní oznámení bylo podáno státnímu zastupitelství i policii, podotknul bych, že té akce se zúčastnili nejenom naši členové, ale např. také redaktor ČTK, který mi ještě asi čtyři dny poté volal a ptal se, jestli bude zapotřebí jeho svědectví, že v tom případě to samozřejmě všechno dosvědčí, i to, jak se exekutor Pospíchal vrhnul na pana ing. Štefka a ukradl mu mobilní telefon, protože to bezprostředně viděl, stál přímo ve dveřích. Nikdo ho nekontaktoval, nikdo to nevyšetřoval, případ (pokud vím) nebyl vyšetřen dodnes. To byl tedy jeden z hlavních důvodů, proč jsme dospěli k závěru, že státní zastupitelství v Nymburce nekoná své povinnosti, nestíhá trestnou činnost konkrétních osob, zejména pokud jde o osoby spjaté s prací justice, tedy soudce, státní zástupce a zejména exekutory, dále jsme vyčerpali také všechny

prostředky nápravy, tzn. stížnosti, opakované stížnosti, upozorňování nadřízených orgánů, a to jak krajského státního zastupitelství, tak Nejvyšší státní zástupkyni v Brně. Po vyčerpání těchto prostředků jsme dospěli k závěru, že máme právo do věci zasáhnout, protože zde hrozilo opakování trestné činnosti velmi závažného charakteru, kdy státní orgány, které mají na starost dodržování zákona, jej naopak jako první hrubě porušovaly. Zasáhli jsme tím způsobem, jak je popisováno v návrhu na potrestání, který je částečně pravdivý, jednak zejména na videozáznamu, kterým samozřejmě navrhuji provést jako důkaz především, protože se domnívám, že to je důkaz nezpochybnitelný. Takže to byly důvody, které vedly k rozhodnutí uzavřít státní zastupitelství, zbavit konkrétní státní zástupce jejích funkcí, přičemž u každého konkrétního státního zástupce byly přesně uvedeny důvody, proč této funkce byl zbaven, čeho se dopustil, resp. co měl konat, to nekonal. Ještě něco?

 

Samosoudce uvádí: Popište nám prosím tu akci samotnou.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Není co popisovat, my jsme se dostavili před státní zastupitelství v Nymburce, vyčkali jsme, než se dostaví státní zástupkyně, těm jsme rozdali (nebo minimálně chtěli rozdat) rozhodnutí o zbavení funkce a uzavření státního zastupitelství v Nymburce, mám pocit, že některé z nich si to dokonce převzaly, paní Pinkasová tedy určitě ne, ta měla neskutečný vztek, takže to okamžitě roztrhala a zahodila, čímž podle mého názoru se celkem připravila o možnost proti tomu podat opravné prostředky, které nebyly podány do dnešního dne. Sdělili jsme jim, že tuto skutečnost vzali na vědomí a že na tom státním zastupitelství nemají nadále co pohledávat, což je skutečnost, která trvá i k dnešnímu dni. Jenom bych zdůraznil, že žádné opravné prostředky nebyly podány, nebyla podána ani správní žaloba, tím byly propadeny všechny lhůty, které na podání opravných prostředků zákon předvídá, a to jak ve správním řízení, tak v odvolacím řízení a k dnešnímu dni jsou tato rozhodnutí beze zbytku platná.

 

Samosoudce uvádí: Pane obžalovaný, vysvětlete mi, proč bych měl jednat jenom s Vámi a ne i s ostatními pány, na něž byl podán návrh na potrestání, když na druhé straně je mi vytýkáno, že zde není šestý pán, který se měl podle Vás věci také účastnit.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Já v podstatě jenom vyhovuji jeho přání, protože on se toho účastnit výslovně chtěl. Na jeho výslovnou žádost na toto upozorňujeme a skutečnost, že státní zastupitelství nebylo schopno tento rozpor do dnešního dne, tedy za rok a půl, nijak vysvětlit a objasnit, považuji za důkaz naprosté neschopnosti státního zastupitelství.

 

Samosoudce uvádí: Vy jste uvedl, že Vás paní Pinkasová napadla. Můžete uvést, kde jste v tu chvíli stál, co jste dělal a jakým způsobem Vás napadla?

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Já už jsem to částečně řekl, napadla mne pěstmi, začala do mne bušit, stál jsem v té době (přesně si nevzpomenu kde) buďto pod schody, nebo na přede dveřmi, tedy nad schody toho státního zastupitelství a před vchodem. Zasáhla mne na ramena a na hruď.

 

Samosoudce uvádí: Mohli státní zástupci, kteří přišli na místo, projít do budovy a normálně se dostat do zaměstnání?

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Poté, co jim byly předány dekrety o zbavení funkcí nikoliv, protože už tam neměli co dělat.

 

Samosoudce uvádí: Co jste zamýšleli těmi písemnostmi, jste mi dostatečně objasnil. Zeptám se, jestli podle Vás byla znemožněna činnost zákonodárných sborů a ostatních ústavních orgánů, abyste museli užít své moci.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Já se domnívám, že ano a také jsem se domníval, alespoň tam na místě (a v podstatě se domnívám dodnes), že v tom pokud by mělo spočívat nějaké jádro dokazování, tak že by mělo spočívat právě v tom, jestli u nás fungují ústavní instituce a orgány, jestli fungují předepsaným způsobem, jestli opravné prostředky vedou k nápravě nebo nevedou a jestli je možno se u nás řádného fungování řekněme orgánů prvního stupně domoci řádnou a zákonem předvídanou cestou. Já se domnívám, že nikoliv a že jsme o tom nashromáždili dostatek důkazů, o které se státní zastupitelství do dnešního dne vůbec nezajímalo.

 

Samosoudce uvádí:  Uvedl jste zde, že se nikdo ze státních zástupců do Vašeho rozhodnutí neodvolal. Máte tady však napsáno, že rozhodnutí je konečné a žádný opravný prostředek není možný.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Pokud bych se podíval do stanov sdružení K213, tak je tam napsáno, že proti každému usnesení, vydanému sdružením, lze podat stížnost ve valné hromadě, což je jediný řádný opravný prostředek v rámci občanského sdružení K213, jinak lze samozřejmě podat správní žalobu.

 

Samosoudce uvádí: Vysvětlete mi prosím, na jakém základě vzniká tak rozsáhlá pravomoc, o níž zde hovoříte, která byla podle Vás vložena do Vašich rukou.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Já už jsem to tady naznačil. Tím, že státní zastupitelství dlouhodobě neplnilo své zákonné funkce při stíhání trestné činnosti, což je jeho základní funkce. Pokud jde o to účinné fungování ústavních orgánů, případně předvídaných prostředků nápravy, tak tam mohu doložit především skutečnost, že rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, který byl vydán ve věci mé a ve věci mých dětí, nebyl v rozporu s Mezinárodní úmluvou, kterou Česká republika podepsala, do dnešního dne vykonán, ačkoliv tomu již brzy budou čtyři roky. Domnívám se, že to je pravý stav anarchie. To je pravý stav anarchie, kdy existuje zákonné závazné rozhodnutí nadnárodního orgánu, orgány státu jsou povinny ho vykonat a dlouhodobě na něj kašlou, ignorují ho a tváří se, že neexistuje. To je stav anarchie - nikoliv tyto orgány zbavit funkce nebo moci (to je návrat ke stavu řádu).

 

Mgr. Kutěj uvádí: Já to rozhodnutí mám dokonce v originálu tady k dispozici, nicméně založíme ho do spisu asi v kopii. Je to rozhodnutí Evropského soudu ve věci Fiala proti České republice, č. stížnosti 26141/03, ve kterém Evropský soud pro lidská práva poté, co například ústavní soud označil ústavní stížnost ve stejné věci pana ing. Fialy za zjevně neopodstatněnou, a co rovněž nižší soudy se domnívaly, že pan ing. Fiala.. tak Evropský soud rozhodl, že byly porušeny tři články Evropské úmluvy.

 

Samosoudce uvádí, že pokud rozhodnutí bude vloženo do spisu, bude toto akceptovat.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Takže tohle jsou základní okolnosti, ze kterých jsme dovodili naši pravomoc.

 

Samosoudce uvádí: Když přijela na místo policie, bránil jste nějakým způsobem jejímu zásahu či ne?

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Nevím, v čem její zásah spočíval. Pokud spočíval v tom nás odvést do auta, tak jich tam bylo tolik, že tomu se dost efektivně bránit nedalo.

 

Samosoudce uvádí: Zeptám se Vás, zda jste se dostal do nějakého fyzického kontaktu s někým z policistů. Vy osobně.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Já osobně s těmi, kteří mne poutali a odváděli do auta, protože k tomu nebyl žádný důvod, já jsem žádnou výtržnost nepůsobil, kromě toho, že jsem neuposlechl jejich zjevně nezákonné výzvy k opuštění prostoru, tak jsem se žádného protiprávního jednání nedopustil a pokud mi nasazovali pouta, kroutili ruce a táhli mne do auta, tak se domnívám, že protiprávního jednání se dopouštěli oni. Tomuto jednání jsem se žádným aktivním způsobem nebránil.

 

St. zástupce uvádí: Pane obžalovaný, jaký byl Vámi očekávaný postup zaměstnanců státního zastupitelství a státních zástupců po předání těch listin?

 

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Já nevím pane státní zástupce, proč bych měl mít nějaký očekávaný postup. Já reaguji na situaci na místě podle toho, jak se vyvíjí, samozřejmě jsem nemohl vědět, co budou dělat.

 

St. zástupce uvádí: Jaký byl účel vydání těch listin?

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Samozřejmě zabránění v dalším krytí trestné činnosti, to především.

 

St. zástupce uvádí: Dále bych se zeptal v reakci na to, co jste uvedl, že jste předsedou občanského sdružení K213 a že nesete zodpovědnost pouze Vy.. Ostatní obžalovaní jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům?

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: To nejsou a divím se, proč se tak ptáte, protože samozřejmě, že každý nese zodpovědnost sám za sebe, pokud se ovšem účastní akce sdružení, kterou sdružení vyhlásilo, kterou sdružení zorganizovalo a kterou sdružení podpořilo a vyhlásilo za svou vlastní, tak za něj nese zodpovědnost předseda sdružení.

 

St. zástupce uvádí: Na základě čeho?

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Na základě stanov.

 

St. zástupce uvádí: Ty stanovy odnímají způsobilost k právním úkonům ostatních členů?

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Jistě víte, že tato otázka je naprosto nesmyslná. Samozřejmě že neodnímají.

 

JUDr. Luhan uvádí: Jaká byla Vaše komunikace s těmi státními zástupci? Došlo z Vaší strany nebo ze strany někoho ze spoluobžalovaných k nějakým nadávkám nebo urážkám?

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Já se domnívám, že nikoliv, já jsem tam alespoň nic takového nezaznamenal, neslyšel. Nevzpomínám si, že by tam k něčemu takovému došlo, domnívám se, že tam k ničemu takovému nedošlo. Ta komunikace poté, co zjistili, o co jde a co jim chceme předat, byla prakticky nulová, všichni se stáhli od nás pryč a radili se mezi sebou, co mají dělat.

 

JUDr. Luhan uvádí: Forma bránění ve vstupu do budovy - byla aktivní či pasivní.. Například - drželi jste je, když chtěli jít, nebo jste jenom zablokovali vchod?

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: My jsme stáli na těch schodech před vchodem a neuhnuli jsme jim. V tom, že jsme neuhnuli, to tedy spočívalo.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Skrýváte se? Jste osobou neznámou, nezvěstnou, neidentifikovatelnou?

 

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Zatím každý, kdo mne chtěl najít, tak mne velice rychle našel, kontaktoval a byl schopen se se mnou sejít, a to od obyčejných občanů, kteří potřebovali právní radu nebo pomoc, zejména rodičů nezletilých dětí, až po redaktory a reportéry četných médií, kteří po mně chtěli vyjádření nebo stanovisko k tomu kterému problému, který třeba projednávala vláda nebo senát, nebo vyjádření ke stanovisku ministryně spravedlnosti, nikdy neměli problém mne zkontaktovat a nikdy neměli problém se se mnou sejít. Je samozřejmě skutečností, že rozpis soudů, kterých se budeme osobně účastnit, ať už já nebo mí kolegové z K213, je veřejně prezentován na našich webových stránkách, které tady pan Koudelka pečlivě denně čte, takže není problém tam zjistit, kdy kde budeme. Většinou to nejsou žádné zapadlé vesnice, jsou to budovy okresních soudů, kam samozřejmě není problém cokoli doručit.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Uváděl jste na webových stránkách sdružení číslo svého mobilního telefonu?

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Jistě, je tam uvedeno.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Mohl podle Vás soudce při rozhodování o vzetí do vazby vědět, kde se budete pohybovat, např. v měsíci dubnu či květnu apod.?

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Já si myslím, že to nejen mohl vědět, ale že to také velice dobře věděl. A pokud jde o toto odročení jednání 26. 3., tak to lze velice snadno i dokázat tou omluvenkou, kterou jsem založil do spisu, kde je přesně uvedeno, u kterého jednání budu, u kterého soudu a jednací číslo, dále přiložená plná moc toho účastníka řízení.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Dostavil jste se Vy nebo některý ze spoluobžalovaných (pokud je Vám známo) k budově OSZ Nymburk s úmyslem

páchat nějakou majetkovou trestnou činnost?

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: To rozhodně ne, my jsme tam přišli naopak stavu anarchie zamezit, tento stav ukončit a začít řekněme spolupracovat s orgány vedení justice na uvedení této složky státní moci do stavu, který by odpovídal právnímu státu, ale jak bylo vidět, tyto složky o to evidentně neměly zájem.

 

Mgr. Kutěj uvádí:  Pokud jste byl dotazován soudcem na možnosti působit na Poslaneckou sněmovnu.., Senát, měl jste nějakou třeba přednášku na půdě Senátu?

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Ano, měl jsem prakticky tři dny před tím, než jsem byl zatčen, poměrně rozsáhlou přednášku na téma "Rodina a ekonomická prosperita", kde jsme podrobně popisovali katastrofu, kterou v ekonomice působí rozvracení rodin státním aparátem a státními organismy. Musím říci, že to na všechny přítomné hluboce zapůsobilo a ačkoliv je zvykem, že po těch přednáškách se většinou rozcházejí, tak tentokrát se nerozešli a naopak vyžadovali další informace, snažili se se mnou živě diskutovat, to bylo právě tři dny před tím, než jsem byl zatčen.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Kdy jsem Vás navštívil? Kolik dní po Vašem vzetí do vazby jsem Vás ve vazbě navštívil?

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Pokud si vzpomínám, tak to bylo druhý den po mém vzetí do vazby.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Jaké bylo mé stanovisko k Vašemu zmocnění v této věci? Tzn. přijal jsem plnou moc?

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Ano, určitě.

 

Obžalovaný Kučera k výpovědi obžalovaného ing. Fialy uvádí: Já s tím naprosto souhlasím, protože s prací státních zastupitelů jsou neustálé problémy.

 

Bez dalších dotazů k výpovědi obžalovaného

 

 

 

 

 

Přistoupeno k výslechu svědkyně

Vladimíry   H u č k o v é

nar. 1. 4. l956

ost. gen. čl.  23

Po poučení dle §§ 97, 100, 101 a 103 tr. řádu

u v á d í :

 

    Poučení jsem porozuměla. S nikým z obžalovaných nejsem v žádném poměru, nemám důvod k odepření výpovědi.

 

   Když jsem toho dne přišla do práce, blížila jsem se k budově státního zastupitelství, viděla jsem, jak u vestibulu, který je prosklený, stálo asi 5 či 6 mužů, mezi kterými jsem poznala jenom jednoho, protože znám jenom pana Fialu, který stál u hlavních vchodových dveří, celý vestibul byl polepen plakáty s různými nápisy, bylo tam, že jsme mafiánská banda. Už tam stála paní Hlavičková, která přišla do práce jako první, tak jsem se jí ptala, co se děje, ona říkala, že jí nechtějí pustit do práce. Tak jsem přistoupila k panu Fialovi, on mi podal papír, takové oznámení, které tady mám, jestli ho chcete (svědkyně předkládá oznámení soudu, samosoudce konstatuje, že se jedná o to samé oznámení, které je založeno ve spise na čl. 68). Potom jsem panu Fialu požádala, aby mne pustil do zaměstnání. Pan Fiala mi řekl, že mne tam nepustí, protože státní zastupitelství je zrušeno. Tak jsem ho opět vyzvala, řekla jsem, že mě to nezajímá, že prostě chci jít do práce, ať mě pustí, na to opět řekl, že státní zastupitelství je zrušeno. Tak jsem mu řekla, že když to nejde po dobrém, že to půjde tedy po zlém, vzala jsem telefon, vytočila jsem 158 a zavolala jsem policii. Poté, co jsem zavolala policii, už přicházela paní JUDr. Pinkasová do práce, tak jsem jí hned vylíčila celou situaci, co se stalo, že jsem zavolala policii. Jenomže ta policie dlouho nejela, tak ona sama ještě zavolala na policii, přijela hlídka policie, myslím, že to byl muž a žena - první hlídka. Ti se nejdříve snažili nějakou domluvou jim říci, ať opustí prostor a pustí nás do práce, což se jim nedařilo, zavolala se druhá hlídka policie, mezitím slečna Čermáková, která vykonávala zrovna službu na státním zastupitelství jako justiční pracovnice, zavolala na pomoc ještě dva příslušníky, ti přišli, potom tam začala taková strkanice, snažili se je od těch dveří odtáhnout, oni si lehli na zem, ten jeden to pořád točil, oni pořád na něj pokřikovali "toč to, toč to", takže bylo všechno určitě natočené, nechali se smýkat po zemi a odtáhnout se až do toho auta, kde je naložili do těch služebních vozidel a odvezli je.

 

k dotazu samosoudce:

 

    Mám-li uvést, jak dlouho to celé trvalo, tak jsme se dostali do zaměstnání o hodinu později, tzn. že já jsem tam byla nějak před půl osmou, asi ve čtvrt na osm, do práce jsme se dostali skoro v půl deváté. Policisté byli na místě čtyři, justiční stráž - ti tam byli tři. Mám-li uvést, zda si myslím, že jich bylo na tu akci moc, či zda jich bylo naopak málo, tak uvádím, že si myslím, že to bylo dostatečné, jinak by je odtamtud nedostali. Mám-li uvést, zda jsme mohli po tu dobu, kdy se to dělo, projít do práce, tak uvádím, že ne. Já jsem se snažila několikrát, JUDr. Pinkasová s panem Fialou mluvila, také se snažila. Pan Fiala prostě trval na tom, že všechny jsou zbavené funkce, že státní zastupitelství je zrušené. Pokud mám uvést, zda se někdo pokusil projít, tak myslím, že JUDr. Pinkasová pana Fialu chytila za rukáv a táhla ho od těch hlavních dveří, abysme se tam dostali. Pokud mám uvést, zda jí bylo ve vstupu nějak bráněno, tak uvádím, že ve vstupu bylo bráněno všem. Byla zima, seděli jsme na schodech, tedy paní Hlavičková seděla na schodech, je vážně nemocná, prosili jsme pana Fialu, aby aspoň ji pustil, takže bez našeho vědomí, když jsme jim řekli, že jí není dobře, tak zavolali sanitku, sanitku zavolal někdo z nich.

 

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Pardon, pane soudce, kdo tady vede jednání, justiční stráž nebo vy?

 

Samosoudce uvádí: Pane obžalovaný, já jsem si nevšiml, že vedete hovory s pánem vedle (spoluobž. Kučera). V zásadě by to nevadilo, za situace, kdyby tady paní svědkyně nevypovídala. Takže pokud Vás někdo z justiční stráže napomenul, poprosím Vás, abyste dbal jeho pokynů.

 

 

 

 

 

Mgr. Kutěj uvádí: Pane předsedo, já důrazně protestuji proti tomu postupu, ten je nezákonný. Justiční stráž sama bez Vašich instrukcí nesmí dělat vůbec nic, nesmí se pohnout, natož zasahovat v této či jiné jednací síni. Já důrazně protestuji. A znovu podávám námitku proti tomu, že kolem mého klienta stojí několik justiční strážců, pět členů nevím jestli policie či vězeňské služby, pět členů té justiční stráže. Můj klient se celou dobu chová slušně, toto je naprosté zastrašování mého klienta - zřejmě silou. Trvám na tom, aby byla byla justiční stráž i vězeňská služba odvolána.

 

Obhájci sděleno, aby se posadil, jednání bude pokračovat.

 

Obhájce uvádí, že znovu protestuje.

 

k dotazu samosoudce svědkyně Hučková uvádí:

 

    Pokud jde o samotný zásah, mám-li uvést, zda došlo k nějakému aktivnímu fyzickému napadání zasahujících policistů a justičních strážníků, tak uvádím, že ne, akorát to spočívalo v tom, že je potřebovali odtáhnout od těch vchodových dveří a dostat je do auta. Ti se tomu vzpírali a bylo tam i to, že si lehli na zem, aby byli schválně taháni po zemi, všechno si to tam točili, stále tam vykřikovali: "točte, točte". Mám-li uvést, kdyby nedošlo k tomu zásahu, zda bychom se dostali do práce, tak uvádím, že ne, nedostali.

 

k dotazu JUDr. Luhana svědkyně uvádí:

 

    Pokud mám uvést, zda jsem ze strany obžalovaných zaznamenala nějaké nadávky či urážky přímo na adresu mou nebo na adresu někoho ze státních zástupců, tak uvádím, že ne, nezaznamenala. Mám-li uvést, zda vchod, který oni blokovali, je jediným vchodem do domu, tak uvádím, že ano. Žádný vedlejší neexistuje.

 

k dotazu Mgr. Kutěje svědkyně uvádí:

 

    Pokud mám uvést, zda mi vznikla nějaká škoda při události, tak uvádím, že škoda nám vznikla akorát ta, že  jsme se dostali pozdě do práce a bylo nám to strženo zaměstnavatelem z platu.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Proč jste tedy v podání vysvětlení ze dne l9. 11. 2008 uváděla na policii, že "k újmě na zdraví nebo na majetku jsem nepřišla"?

 

Obhájce upozorněn, že nelze argumentovat úředními záznamy.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Já se ptám na ten rozpor. Uváděla jste tedy někdy v minulosti policii, že Vám žádná újma na majetku nevznikla?

 

 

 

Svědkyně Hučková uvádí: Tak s tou škodou se připojil zaměstnavatel. Škoda vznikla mně, samozřejmě, strhli mi to - tu hodinu, co jsem nebyla v práci. Měla jsem to jako absenci.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Tak pokud to strhli, tak zaměstnavateli škoda nevznikla, když Vám ji tedy nevyplatil. Znovu pokládám otázku, jestli vznikla škoda či nevznikla, ptám se, proč je rozpor ve Vašich stanoviscích.

 

Svědkyně Hučková uvádí:  Mně osobně škoda nevznikla mimo tu srážku z toho platu. Samozřejmě, že mi to přitížilo, je to pro mne škoda, jako pro všechny.

 

k dotazu samosoudce svědkyně uvádí:

 

    Stav je tedy takový, že zaměstnavatel mi strhl ty peníze z platu, jak jsem uvedla, strhl je takto nám všem.

 

k dotazu Mgr. Kutěje svědkyně uvádí:

 

   Mám-li uvést, zda se uskutečnila od oné události nějaká další blokáda OSZ Nymburk, na které by se podílel např. pan ing. Fiala, tak uvádím, že ne, toto byla jediná událost. O tom, že by se nějaká taková akce připravovala ze strany pana ing. Fialy, nějaká následná, tak to vím od něj, protože on tam vyhrožoval, že se to bude opakovat.

 

Mgr. Kutěj uvádí:  Když jste uváděla, že Vaše kolegyně byla - cituji - "vážně nemocná a nebylo jí dobře", neměla jít tedy raději do nemocnice, v takovém stavu?

 

Svědkyně uvádí: Ona je dlouhodobě nemocná, do zaměstnání chodí, myslím, že je na jejím uvážení, jak se cítí, zda půjde do zaměstnání nebo k lékaři. Nedivím se, že se jí tam udělalo špatně, když stála hodinu venku.

 

Mgr. Kutěj uvádí:  Vy jste hovořila o tom, že paní JUDr. Pinkasová s panem Fialou mluvila a že jej tahala za rukáv. Viděla jste, že by jej fyzicky napadla?

 

Svědkyně Hučková uvádí: On na ni neútočil, ale ona, protože nám bránil ve vstupu, ho chtěla od těch dveří odtáhnout, chytila ho tedy za rukáv a snažila se ho odtáhnout od těch dveří.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Takže ten aktivní fyzický nápor šel z její strany, ne ze strany pana Fialy.

 

Svědkyně Hučková uvádí: Jistě, snažila se ho dostat ode dveří.

 

Obžalovaný Kučera uvádí: Když jste volala policii, proč jste nezavolala té své kolegyni sanitku, když jí udělalo špatně?

 

 

Svědkyně Hučková uvádí: Protože jí se udělalo špatně až potom.

 

Obžalovaný Kučera uvádí: Ne, to bylo před tím.

 

Obžalovaný ing. Fiala na dotaz samosoudce uvádí, že k výpovědi svědkyně bude mít připomínky. Eskortou upozorněn, aby se postavil.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Já se ptám svědkyně. Ať justiční stráž neřídí jednání, stěžuji si, opakovaně protestuji (obžalovaný vstává a jde směrem kupředu, zachycen stráží)

 

Samosoudce uvádí: S obžalovaným bude komunikovat soud, aby nedocházelo k problémům.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Já Vás jenom žádám, pane předsedo, abyste si zapsal jejich čísla, protože mne právě teď fyzicky napadli, všichni tři.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Pane předsedo, vznáším námitku, že justiční stráž jedná v rozporu s platnými právními předpisy, zejména s vnitřními, jednoznačně to tak je, jednoznačně.

 

Samosoudce uvádí: Já si toto nemyslím.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Paní svědkyně, vy jste právě potvrdila, že jste měla u sebe mobilní telefon, říkala jste, že paní Pinkasová také. Kdo ještě měl mobilní telefon?

 

Svědkyně Hučková uvádí:  To nevím, to nemohu vědět, kdo měl u sebe mobilní telefon.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Slyšela jste, jak paní Pinkasová za mnou přišla s tím, že nemá nikdo z Vás mobilní telefon?

 

Svědkyně Hučková uvádí:  To nevím.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Takže pokud to tvrdila paní Pinkasová, tak lhala?

 

Svědkyně uvádí:  Já nemohu mluvit za paní Pinkasovou.

 

Samosoudce uvádí: Takové kladení otázek není možné, pan obžalovaný předkládá paní svědkyni určitá tvrzení, která jsou v této chvíli nepotvrzená.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí:  Já jsem se zeptal. Slyšela jste, že paní Pinkasová přišla za mnou a oznámila mi, že nikdo z Vás nemá mobilní telefon, abych zavolal první pomoc?

 

Svědkyně Hučková uvádí:  Ne, neslyšela. Kde jsem v té době stála, to nevím. Ale jestli Vám něco říkala, tak já jsem tam rozhodně pořád vedle Vás nestála.

 

 

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Ta paní, o níž jste hovořila, že je dlouhodobě nemocná, udělalo se jí ještě někdy během toho dne špatně, nebo již ne?

 

Svědkyně Hučková uvádí: Když už si pak mohla sednout do kanceláře, tak už jí asi špatně nebylo, nic neříkala. Ale ona v té zima tam hodinu stála.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Dotazy již nemám, ale měl bych návrh na doplnění dokazování, a sice záznamem z registru rychlé záchranné služby z toho rána v Nymburce. Tento záznam má prokázat to, že tam ta rychlá záchranná služby vyjela, kdo je volal, s jakým oznámením a co u poškozené našli.    

 

Bez dalších dotazů a připomínek k výpovědi svědkyně

Svědkyně nežádá svědečné.

 

 

 

 

Přistoupeno k výslechu svědkyně

JUDr. Mileny   P i n k a s o v é

nar. 6. l0. 1947

ost. gen. ve spise

Po poučení dle §§ 97, 100, 101 a 103 tr. řádu

u v á d í :

 

    Poučení jsem porozuměla. S nikým z obžalovaných nejsem v žádném poměru, nemám důvod k odepření výpovědi.

 

     Již si nepamatuji přesně den, který to byl, bylo to někdy v listopadu 2008, došla jsem asi ve čtvrt na osm před budovu státního zastupitelství, viděla jsem tam již skrumáž lidí, byli to mí pracovníci, tak jsem se jich ptala, proč nejsou v budově, oni řekli: "podívejte se, my do budovy nemůžeme vstoupit". Z těch lidí kteří tam bránili vstupu do budovy, jsem znala jenom pana Fialu, tak jsem tam šla a vyzvala jsem je, ať odstoupí ode dveří, byli zaklesnuti za ruce, vyzvala jsem je, ať odstoupí ode dveří, že musíme jít do práce, že máme krátké termíny, které musíme stihnout, od rána, načež oni řekli, že rozhodně neodstoupí, že to je blokáda, vyvěsili tam jakési pamflety na plakátech, o mafii, o tom, že se státní zastupitelství uzavírá, že se ruší a takové věci. Tak já jsem se domluvila s vedoucí správy, která zde svědčila přede mnou, ona zavolala na linku 158 policii, policie si dala na čas, tak jsem já znovu volala, protože čas ubíhal, kolegové měli jít na hlavní líčení, museli se připravit, toto nám obvinění znemožnili, takže jsem znovu opakovala tu výzvu, volala jsem na policii, pak přijeli nejdříve dva příslušníci, ti se snažili s nimi diskutovat a snažili se po dobrém, aby odstoupili ode dveří, nepodařilo se jim je přemluvit, přijely další posily, přišla i justiční stráž, takže společnými silami je tedy násilím odtrhli od těch dveří a odvezli.

 

k dotazu samosoudce:

 

   Kdo tam byl ze zaměstnanců, si již přesně nepamatuji, vím, že tam byla např. paní Hlavičková, která je po těžké operaci, bylo velmi chladno, musela si tam sednout na schody. Dále tam byla paní doktorka Kubešová, doktor Lukáš, doktorka Novotná, nevím přesně. Někteří jezdí autem, takže byli i z druhé strany ve dvoře, takže přesně nevím, kdo tam byl, bylo to na půl osmou, takže od půl osmé pracujeme, takže tam byli v podstatě všichni. Zaměstnanci musí být v budově v půl osmé. Máme asi l0 či ll zaměstnanců. Oni blokovali nejenom nás, u nás v budově je ještě probační a mediační služba a statistický úřad, takže i ti pracovníci. Z těchto pracovišť tam myslím byl určitě aspoň jeden pracovník, jeden nebo dva. Ve vstupu do budovy nám bránili tak, že těch asi pět lidí bylo zaklesnuto, máme jenom jeden vstup do budovy, neodstoupili od těch dveří. Pokud mám uvést, zda jsem se snažila nějakým způsobem proniknout dovnitř, tak uvádím, že ano, snažila, vědomí toho, co všechno mne čeká, že dojde ke zpoždění, že nebudou moci odejít třeba státní zástupci k hlavnímu líčení, tak jsem snažila rukou odstrčit pana Fialu v tom prostoru, kde je u dveří klika, abych mohla odemknout, ale nepodařilo se mi to. Pokud mám uvést, zda jsem vůči němu použila nějakého fyzického násilí, tak uvádí, že rozhodně ne. On vůči mně také fyzického násilí neužil. Pokud mám uvést, kteří z mých zaměstnanců měli jít ten den na soud k hlavnímu líčení, tak uvádím, že vím, že to byl určitě doktor Lukáš, to vím určitě, jestli doktorka Novotná, to nevím. Akce skončila kolem osmé hodiny. Pokud mám popsat závěr akce a činnost policie na místě, uvádím, že je odtrhli a dali jim ruce dozadu, odvedli je do auta. Roztrhali je od sebe, odvedli do auta. Policisté tam myslím byli čtyři, možná šest, dále tam byli dva nebo tři členové justiční stráže. Pokud mám uvést, zda došlo k nějakému intenzivnějšímu fyzickému kontaktu, tak se ptám mezi kým. Mám-li uvést, zda došlo k fyzickému kontaktu mezi obviněnými a pořádkovými složkami, tak uvádím, že samozřejmě, oni je museli fyzicky od sebe roztrhat, asi jim dali ruce dozadu a odvezli je. Kromě tohoto k ničemu již nedošlo. Pokud se mám vyjádřit k tomu, jaké listiny na budově visely, tak uvádím, že to bylo "justiční mafie", něco v tomto smyslu, dále tam bylo, že se státní zastupitelství uzavírá či ruší, již si to přesně nepamatuji. Mám-li uvést, zda jsem se při své předchozí pracovní činnosti dostala nějak do kontaktu s někým z obviněných, tak uvádím, že jednou jsem seděla u hlavního líčení ve věci pana Fialy. Kromě pana Fialy jsem s nikým takto v kontakt nepřišla. Mám-li uvést, zda jsem řešila někdy nějaký problém či nějaké věci pana Fialy, tak uvádím, že já ne, mí pracovníci ano, byla to doktorka Novotná, myslím.

 

k dotazu st. zástupce svědkyně JUDr. Pinkasová uvádí:

 

    Pokud mám uvést, v kolik hodin jsme začali budovu státního zastupitelství užívat a vykonávat své funkce, tak uvádím, že asi kolem té osmé hodiny, nevím to přesně, asi v osm hodin.

 

k dotazu Mgr. Kutěje svědkyně uvádí:

 

    Mám-li uvést, zda mi vznikla při události nějaká škoda, tak uvádím, že samozřejmě, těch půl hodiny, které jsme si neodpracovali, nám bylo strženo z platu zaměstnavatelem.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Proč jste tedy uváděla u policie dne l9. ll. 2008, že Vám žádná majetková újma nevznikla?

 

Obhájci sděleno, že svědkové byli vyslýcháni podle úředních záznamů, podle tr. řádu jim nelze předkládat takové vyjádření, úřední záznam nelze použít.

 

Svědkyně uvádí: To jsem to ještě nevěděla.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Uskutečnil pan ing. Fiala od listopadu 2008 nějakou další blokádu OSZ Nymburk?

 

Svědkyně uvádí: Není mi známo.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Je pro Vás pan ing. Fiala osobou neznámou, nezvěstnou nebo neidentifikovatelnou?

 

Svědkyně uvádí: Já se o něj nezajímám, absolutně. Ale znám ho, jsem schopna ho identifikovat.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Vy jste hovořila o tom, že se tam nějaké kolegyni, která je po operaci, udělalo špatně. Proč nešla do nemocnice?

 

Svědkyně uvádí:  Neudělalo se jí špatně, ale nemohla stát, musela si sednout na kamenné schodiště, bylo to v listopadu, bylo chladno, rozhodně to pro ni nebylo dobré.

 

Mgr. Kutěj uvádí:  Takže špatně se jí podle Vás neudělalo.

 

Svědkně uvádí:  To nevím, jestli jí bylo špatně nebo nebylo, takovým lidem je špatně permanentně.

 

Mgr. Kutěj uvádí:  Nemají pak takoví lidé být v pracovní neschopnosti, případně v nemocnici, když je jim špatně permanentně?

 

Svědkyně uvádí: Jsou lidé, kteří toho využijí a jsou v pracovní neschopnosti, ale jsou lidé, kteří jdou radši do práce.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Ještě se zeptám, vy jste tam všichni přišli jako zaměstnanci či nějaké osoby v jeden okamžik, či postupně?

 

Svědkyně uvádí: Postupně. Naši zaměstnanci chodí do práce i dříve, ne jen na půl osmou, podle toho, jak moc jsou zaneprázdněni, takže někteří tam byli určitě tak po sedmé hodině a chtěli jít pracovat.

 

Nevím, zda někdo z nich přišel po začátku pracovní doby.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Paní svědkyně, vy jste vypověděla, že tam stáli Vaši pracovníci. Vy je zaměstnáváte, vy s nimi máte uzavřenu pracovní smlouvu?

 

Svědkyně JUDr. Pinasová uvádí: Ne, pracovní smlouvu s nimi uzavírá krajské státní zastupitelství, byli to tedy pracovníci krajského státního zastupitelství s působností okresního státního zastupitelství.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Můžete nám říct, kdy lžete a kdy mluvíte pravdu?

 

Obžalovaný požádán, aby pokládal korektní dotazy.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: To byl velmi korektní dotaz, protože jsme si právě ujasnili, že půlka její výpovědi byla nepravdivá. Ten den jste měla u sebe mobilní telefon?

 

Svědkyně uvádí: To nevím, to už si nepamatuji.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Proč jste mi tvrdila, že ho nemáte?

 

Svědkyně uvádí: To nevím, tak jsem ho asi neměla, když Vy si to tak dobře pamatujete.

 

Samosoudce uvádí: Chci se zeptat, jestli jste tvrdila panu obžalovanému, že ho nemáte.

 

Svědkyně uvádí: Já nevím, to už si fakt nepamatuji, jestli v tomhle duchu se tam nějaká diskuse vedla.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Vy jste říkala, že mohlo dojít ke zpoždění těch státních zástupců, že by pozdě přišli k soudu. Došlo k němu nebo nedošlo?

 

Svědkyně uvádí: Nedošlo, neměli ale čas na přípravu.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Máte povědomost o tom, jaké zpoždění má současná česká justice ve výkonu mého rozsudku?

 

Svědkyně uvádí: Ne a ani mne to nezajímá.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Vás to nezajímá? No dobře. Budova státního zastupitelství v Nymburce nemá zadní vchod?

 

Svědkyně uvádí: Ne.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: A ten, co je tam zezadu, ten je na co?

 

Svědkyně uvádí: Tam je jenom dvůr.

 

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: A ten vede kam, ten vchod?

 

Svědkyně uvádí: Tam není žádný vchod.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Takže já navrhuji soudu, aby zajistil plány budovy státního zastupitelství v Nymburce, abychom se mohli podívat, kolik je tam vchodů.

 

Svědkyně JUDr. Pinkasová uvádí: No, je tam vchod vlastně, ale nevede do budovy, jako do kanceláří, je to vchod, který vede na ubytovnu.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: A tím vchodem jste nemohli přijít?

 

Svědkyně uvádí: Ne, to jsme nemohli, to není propojené.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Já trvám na tom plánu budovy, abychom se na něj mohli podívat. Vy jste navíc prohlásila, že jste osobně nikdy nevyřizovala žádný můj případ.

 

Svědkyně uvádí:  Nepamatuji se.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Já Vám přednesu asi pět usnesení, která jste osobně vydala. Včetně jednoho, kde jste zastavila trestní stíhání.

 

Svědkyně uvádí: Je to možné, ale nesetkala jsem se s panem obviněným jindy, než u toho soudu. Jestli jsem písemně něco zpracovávala, to již nevím. Je to možné.

 

 

Bez dalších dotazů a připomínek k výpovědi svědkyně

Svědkyně nežádá svědečné.

 

 

 

 

Přistoupeno k výslechu svědkyně

Petry    Č e r m á k o v é

nar. 22. 2. 1986

ost. gen. ve spise

Po poučení dle §§ 97, 100, 101 a 103 tr. řádu

u v á d í :

 

    Poučení jsem porozuměla. S nikým z obžalovaných nejsem v žádném poměru, nemám důvod k odepření výpovědi.

 

     Já jsem vykonávala službu na státním zastupitelství, před půl osmou jsem šla do práce, před státním zastupitelstvím jsem viděla takový menší dav lidí. Tak jsem přišla blíž, viděla jsem tam transparenty "Pozor, mafiánská banda", když jsem přistoupila ještě blíž, tak jsem viděla takové samolepky: "Exekučně zabaveno", pak jsem šla za paní ředitelkou správy - za paní Hučkovou, ptala jsem se, co se tam děje, ona řekla, že rozdávají papíry, že státní zastupitelství bylo s okamžitou platností zrušeno, že odvolali z funkcí státní zástupce, co tam sloužili. Tak jsem přistoupila k nim, vyzvala jsem je, jestli mohou opustit tento prostor, aby nám zpřístupnili vstup do budovy, oni odmítli, tak jsem zavolala velitele a seznámila ho s celou situací, ti tam teda za chvíli ještě s kolegou přišli. Pak se nějak volala ještě policie - paní Hučková, nebo nevím, kdo ji tedy volal, to nevím. Za chvíli policie přijela, pak jsme všichni s kolegy přistoupili k nim blíže, vyzývali jsme je, ať opustí tento prostor, jinak budou proti nim použity donucovací prostředky, že dojde k vyklizení. Výzvy se několikrát opakovaly, pak začalo samotné vyklizení toho prostoru před státním zastupitelstvím.

 

k dotazu samosoudce:

 

    V tom hloučku, který jsem viděla, byli zaměstnanci státního zastupitelství, a to paní Dagmar Kubešová, pak paní státní zástupkyně - ta nejvyšší - paní Pinkasová, pak Vladimíra Hučková, paní Eva Hlavičková, která dělá na podatelně, pak tam byly myslím nějaké zapisovatelky - Pavla Hnátová, na další si jmenovitě nevzpomenu, bylo jich tam víc. V té budově byla jenom jedna, která tam přišla, ještě než tam začali blokovat to státní zastupitelství - Lenka Skokanová, ta byla vlastně jako jediná v budově. Ostatní zaměstnanci projít do budovy nemohli, a to proto, že oni byli zaklesnutí (pan Fiala a ještě asi pět jich tam bylo a jeden natáčel na kameru, já nevím jméno, já je jmenovitě neznám), nechtěli nás pustit do budovy, že státní zastupitelství je zrušeno, byli do sebe zaklesnuti. Pokud mám uvést, zda se někdo snažil proniknout do budovy, tak uvádím, že já jsem to neviděla, ale vím, že se tam snažil někdo proniknout. Kdo volal policii, to nevím, to jsem tam ještě nebyla. Z justičních strážníků jsem tam byla já a ještě můj kolega, z policie přijeli myslím dva nebo tři, pak přijelo další auto, ještě dva policisté, slečna z policie tam s nimi chvíli rozmlouvala, já jsem přesně neslyšela o čem, pak je vyzývala k tomu, aby opustili ten prostor, začaly zákonné výzvy, které vlastně oni před zákrokem musí provést. Ty výzvy byly myslím dvě nebo tři. Pak jsme je začali vytahávat od sebe, všechny najednou, dva příslušníci vždycky měli jednoho pána, který tam bránil tomu vstupu. Nás tam bylo myslím sedm. Jich tam bylo myslím pět, jeden natáčel na kameru. My jsme nebrali takto ze dvou stran všechny, oni se začali klátit na zem, vím, že pokřikovali na toho kameramana, ať to všechno natočí, ať je to zadokumentované. Pak jsme je jakoby podebrali, udělali jsme jim páku, abychom je mohli spoutat, odvedli jsme je k policejním autům, tam jsme je začali poutat. Pokud mám uvést, jak dlouho to trvalo od začátku až do konce toho zákroku, tak uvádím, že na toto nemám odhad, ale řekla bych, že to tak do pěti minut bylo, ten zákrok. Mám-li uvést, kolik času uplynulo od chvíle, kdy jsem dorazila na místo samé, do konce služebního zákroku, tak uvádím, že si myslím, že to byla tak půl hodina, možná ještě déle, minimáně to bylo půl hodiny. Bez zákroku by k uvolnění vchodu nedošlo, oni byli rozhodnuti, že nás tam prostě nepustí z toho důvodu, že to státní zastupitelství je zrušeno.

 

JUDr. Luhan uvádí:  Má ta budova ještě nějaký zadní vchod?

 

Svědkyně Čermáková uvádí: Zadní vchod? Tam se nedá dostat zadním vchodem. Je tam jenom kotelna, ale do budovy se tamtudy nedá dostat. Propojovací dveře tam uvnitř nejsou, na sto procent to nevím, ale na devadesát ano. Jinak bychom tím zadním vchodem šli.

 

Mgr. Kutěj uvádí: A ze dvora se tedy do budovy dostat nedá?

 

Svědkyně uvádí: No, možná jedině oknem, ale tam nikdo nebyl, kdo by to otevřel.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Tedy uvnitř nebyl nikdo, kdo by to otevřel?

 

Svědkyně uvádí: Byla tam jedna slečna, to už jsem tady říkala.

 

Mgr. Kutěj uvádí: V budově jsou mobilní telefony a pevné linky, nebo tam nejsou?

 

Svědkyně uvádí: Ano, tam jsou.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Měla některá ze státních zástupkyň či z osob, které se chtěly dostat do budovy, mobilní telefon?

 

Svědkyně uvádí: Byla volána policie, takže asi měla.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Tedy mohly zavolat do budovy dovnitř, pokud měly mobilní telefon? Mohly zajistit otevření okna?

 

Svědkyně uvádí: Zavolat asi mohly, určitě. Otevření okna? Nám se asi oknem lézt nechtělo, když tam jsou dveře. Okna jsou i v přízemí, ale tam mají kanceláře třeba pan doktor Mejstřík, a ti tam nebyli.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Mám jenom jeden dotaz. Chtěl jsem se zeptat, koho a kde svědkyně začala poutat.

 

Svědkyně uvádí: Já jsem nepoutala, ale začali jsme je poutat, já jsem to brala jako všeobecně s kolegy.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: A vy jste tedy v té době dělala co?

 

Svědkyně uvádí: Já jsem vyváděla jednoho pána. Jakého pána a odkud, to nevím, já je neznám. Vyváděla jsem ho k těm autům, já jsem pomáhala kolegům. Vyváděla jsem tedy jednoho z účastníků blokády. Koho, to nevím.

 

Svědkyně samosoudcem požádána, aby se otočila dozadu, jestli to není některý ze dvou obžalovaných.

 

 

Svědkyně uvádí: Ne, asi ne, já už si to nepamatuji, je to rok a půl.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Došlo od té doby k nějaké blokádě OSZ v Nymburce?

 

Svědkyně uvádí: Ne, tam již nikdy žádná blokáda nebyla.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Máte nějakou povědomost o tom, že by se nějaká připravovala?

 

Svědkyně uvádí: Ne, o tom opravdu nevím.

 

 

Bez dalších dotazů a připomínek k výpovědi svědkyně

Svědkyně nežádá svědečné.

 

 

 

 

 

Přistoupeno k výslechu svědkyně

JUDr. Dagmar   K u b e š o v é

nar. 26. 5. 1965

bytem t.č. Nymburk, Osvalda Polívky 2449

ost. gen. ve spise

Po poučení dle §§ 97, 100, 101 a 103 tr. řádu

u v á d í :

 

    Poučení jsem porozuměla. S nikým z obžalovaných nejsem v žádném poměru, nemám důvod k odepření výpovědi.

 

     Bylo to l9. ll. 2008 po ránu, máme pracovní dobu od půl osmé, takže jsem přišla tak nějak na půl osmou. Už když jsem přicházela, viděla jsem, že před vchodovými dveřmi je hlouček nějakých lidí, nějakých mužů. Takže jsem viděla, že se něco děje. Pak jsem tam viděla vedoucí správy, paní Hučkovou, jak něco řeší. Pak jsem viděla paní doktorku Pinkasovou, jak se tam pohybuje, viděla jsem, že osoby u vchodu mají nějaké transparenty, když jsem přišla blíže, poznala jsem, že tam je pan Fiala. Z té situace bylo zřejmé, že nás nechtějí pustit do práce, byli přímo před vchodovými dveřmi a byli do sebe nějak zaklesnuti, nemohli jsme do práce. Pak se řešilo (šéfová řešila - paní okresní státní zástupkyně řešila) pomoc, aby přijela na pomoc policejní hlídka, abychom se do té práce dostali. Postupně přijela jedna policejní hlídka, pak přijely posily, přišla justiční stráž. Mezitím tam byla napjatá atmosféra, scházeli se zaměstnanci, byla tam také jedna naše kolegyně, která je nemocná, která tam seděla na těch vstupních schodech, ostatní zaměstnanci říkali panu Fialovi a kolegům, aby nás pustili do práce, že paní Hlavičková je nemocná, že potřebuje léky, v reakci na to přijela rychlá záchranná služba, kterou přivolali zřejmě pan Fiala a jeho kolegové. Pak justiční stráž ve spolupráci s tou hlídkou (opravdu již nevím kdo, osobně je neznám) šli k těm osobám - panu Fialovi, vyzvali je, ať nás pustí, oni nás nepustili, takže prostě proběhl zákrok, šli k nim a snažili se je odtud nějak odvést, ti pánové se tam různě vzpírali, pak tam někdo ležel na schodech, prostě bylo z toho pozdvižení, no. V tu dobu v Nymburce je velký provoz na silnici, na chodníku, opravu jsme na hlavní třídě, kousek od náměstí, všichni se tam zastavovali, co se děje, bylo z toho prostě pozdvižení.

 

k dotazu samosoudce:

 

    Před budovou jsem viděla paní Hučkovou, paní Pinkasovou, paní Hlavičkovou, kolegyně, které pak ještě přijížděly autem, co nejsou místní, pan doktor Lukáš tam asi také byl. Mám-li uvést, zda tam byl někdo z administrativy kromě paní Hučkové, tak uvádím, že si to již nevybavím, je to skoro dva roky. Ten den jsem já jednání na soudu myslím neměla. My jsme se zdrželi vlastně tu první půlhodinu, tedy jsme se dostali do práce až na osmou. Když je hlavní líčení, tak je to od půl deváté, prostě ten den jsem nic nezmeškala. Jestli šel někdo z mých kolegů na soud, to si již nevybavuji. Přes ty lidi nebylo možno projít. Mám-li uvést, zda se o to někdo pokoušel, uvádím, že myslím, že paní okresní se pokoušela, já jsem přišla později než ona, já jsem ji viděla, jak tam nahoře stála a telefonovala, bylo mi řečeno, že se tam pokoušela dostat, ale já jsem přišla později, já jsem to přímo neviděla. Pokud mám uvést kolik policistů dohromady s justičními strážníky bylo, tak myslím, že nejdříve přijela policejní hlídka - nějaká žena s mužem, kteří to vyhodnotili tak, že by sami nezasahovali, pak přijeli myslím ještě asi dva. Z té justiční stráže tam byla ta slečna, co tady svědčila (svědkyně Čermáková), mohli tam být ještě tak dva, maximálně tři. Zákrok probíhal tak, že k nim přišli, vyzývali je, mluvili na ně, aby dobrovolně odešli, když to nešlo, snažili se je chytit nějak v podpaží a odvést, tam jsou schody, na těch schodech oni se nějak smýkali, takže tam leželi jeden či dva na zemi, mezitím tam běhal nějaký jejich kolega, všechno si natáčel, křičeli "natoč to, natoč to". Byl to takový rozruch. Pak je dávali do auta.

 

Samosoudce uvádí: Došlo tam k nějakému aktivnímu fyzickému násilí?

 

Svědkyně uvádí: Ze strany těch obžalovaných? Ti se spíše vzpírali, poklesávali na zem, někdo skončil na zemi, ale nebylo to tak, že by ho někdo srazil, prostě se tam tak různě..

 

k dalšímu dotazu samosoudce svědkyně uvádí:

 

   Pokud jde o transparenty, já jsem je viděla z dálky, blíže jsem k nim nešla. Mám-li uvést, zda mi byla způsobena nějaká škoda, uvádím, že my jsme pak měli problém s tím, že jsme vlastně nedostali tu půlhodinu zaplacenou, ale neuplatňuji tady žádnou náhradu škody, protože se připojil zaměstnavatel. V mezidobí nám doplaceno nic myslím nebylo.

 

k dotazu st. zástupce:

 

    Svoji práci v budově jsem začala vykonávat asi v osm hodin, myslím, že tak tu půlhodinu to trvalo.

 

k dotazu JUDr. Luhana svědkyně uvádí:

 

    Mám-li uvést, zda byla v budově v době zablokování vchodu přítomna nějaká osoba, tak uvádím, že ano, byla tam jedna kolegyně, v kanceláři. Já jsem s ní v žádném telefonickém spojení nebyla. Kontakt jsem na ni neměla, nevím ani, k čemu by mi to bylo. Mám-li uvést, zda by byl možný vstup do budovy oknem, uvádím, že ne, nevím, jak bych lezla oknem. Tam u prosklené vrátnice nejsou žádná okna.

 

k dotazu Mgr. Kutěje svědkyně uvádí:

 

    Zda jsou okna v zadní části budovy (směrem do dvora), nevím, já neřídím auto, autem do práce nejezdím, takže to opravdu nevím. Na dvoře je parkoviště automobilů osob, pracujících v budově. Když takto osoby přijedou automobilem, jdou zase zpět ven na ulici a jdou dovnitř hlavním vchodem. Je pravdou, že v budově je ubytovna, jestli se dá do budovy chodit nějakými zadními dveřmi ze dvora, to nevím. V té ubytovně kdysi bydleli nějací zaměstnanci, ale my tam nemáme jiný přístup, jenom přes hlavní vrátnici. Mám-li uvést, zda se uskutečnila od té události z listopadu 2008 nějaká nová blokáda, které by se účastnil pan ing. Fiala, tak uvádím, že ne. O tom, že by se taková akce připravovala, rovněž nevím. O tom, že by pan ing. Fiala byl nějakým způsobem nějakou z mých kolegyň nějak tahán, nebo že by byl fyzicky na něj vyvinut nějaký nápor, nevím. Mám-li uvést, zda se některá z mých kolegyň pokusila do budovy projít, tak uvádím, že jsem slyšela, že paní doktorka Pinkasové, ale já jsem u toho nebyla, přišla jsem později než ona. Mobilní telefon jsem u sebe měla. Někdo z mých kolegyň asi také měl mobilní telefon. Já jsem policii nevolala, vše již bylo zařízené. Myslím, že policii volal někdo z mých kolegyň, asi tedy měly mobilní telefon, ale já to opravdu nevím.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Vy jste říkala, že jste měla mobilní telefon, proč jste tedy nevolala první pomoc pro tu paní Hlavičkovou, když jí bylo špatně?

 

Svědkyně JUDr. Kubešová uvádí: Protože jsem přišla později a první pomoc již byla zavolána.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Ještě se zeptám. Když tady padla otázka ze strany soudu, zda jste si všimla nějakého aktivního násilí, vy jste na to reagovala otázkou "ze strany obžalovaných?". Máme tomu rozumět tak, že k aktivnímu násilí docházelo, akorát že ne ze strany obžalovaných?

 

 

 

Svědkyně uvádí:  Já jsem nevěděla, jestli se mne ptá - na koho - pan předseda, jestli se mne ptá na Vás.. Ani z jedné strany jsem neviděla, že by tam došlo k nějakému fyzickému napadání nebo k nějakému incidentu.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Pane soudce, ještě než zavoláte dalšího svědka, rád bych se k tomu velice stručně vyjádřil. Jenom bych chtěl uvést (není to k paní svědkyni, je to jenom komentář k tomu, co jsme tady slyšeli), že podvědomá reakce na otázku, zda viděl nějaké aktivní násilí - když se svědek zeptá "a z čí strany?", je zcela evidentní, každý psycholog vám to potvrdí, že je to tak, že viděl nějaké násilí, ale že se to v podstatě bojí říci, protože bylo ze strany osob, které tady jako obžalované nejsou.

 

 

Bez dalších dotazů a připomínek k výpovědi svědkyně

Svědkyně nežádá svědečné.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Já bych se chtěl ještě vyjádřit k dosud provedeným důkazům - velice stručně.

 

Samosoudce uvádí: Toto Vám nepřísluší, ale umožním Vám to.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Já mám právo po každém z provedených důkazů individuálně.

 

Samosoudce uvádí: Obžalovaný má právo vyjadřovat se po každém z důkazů, Vy se máte právo ptát.

 

Mgr. Kutěj uvádí:  Dobře, tak ale umožníte my to. Zatím z provedeného dokazování jednoznačně vyplynulo, že od té popisované události, která je uvedena v obžalobě, neproběhla žádná další blokáda, žádná další blokáda se nepřipravovala, tzn. žádný vazební důvod pro mého klienta dle § 67 odst. l písm. c) tr. řádu v žádném případě není dán. Rovněž bylo prokázáno dosud provedenými důkazy, že můj klient je osobou známou, dostupnou, nikoliv se skrývající, kdykoliv kontaktovatelnou osobně i přes mobilní telefon, veřejně uvádějící místa svého výskytu, a to i opakovaně. Dosud bylo prokázáno, že vazební důvody od počátku chyběly a že soud musí okamžitě mého klienta pustit - rozhodnout o jeho propuštění na svobodu. Mimo jiné jsme slyšeli, že byla porušena zákonná lhůta na rozhodnutí o jeho stížnosti, resp. žádosti o propuštění z vazby, byla porušena zásada subsidiarity. Můj klient nedostal žádnou pokutu, dokonce mu nebylo doručeno žádné předvolání na odročené hlavní líčení, byla tedy porušena podmínka, že by se opakovaně nedostavil k hlavnímu líčení. Bylo porušeno ustanovení o doručování. Doručovalo se současně s Policií ČR a současně prostřednictvím pošty - státního podniku, přestože všichni si přebírali, můj klient si přebíral, resp. na ten první nepřevzatý dopis k hlavnímu líčení na 26. 3. se řádně omluvil, doložil kolizi s jiným jednáním, mně se nedoručovalo dodnes vůbec, l0. dubna jsem převzal obhajobu (obhájci samosoudcem sděleno, že plnou moc od něj soud obdržel dnes, obhájce pokračuje ve své řeči). Klient si mne zvolil, soud musel být informován o tom, že nejsou dány důvody pro ustanovení obhájce. Můj klient byl vzat do vazby a je dosud držen ve vazbě bez zákonných důvodů a musí být okamžitě propuštěn. Navrhuji tedy opětovně, aby bylo okamžitě rozhodnuto o jeho propuštění z vazby na svobodu, neboť dosud provedené důkazy jednoznačně prokazují, že další vazba mého klienta je neudržitelná, nezákonná, protiústavní!

 

Samosoudce uvádí: Pane doktore, budete-li se ještě jednou prezentovat tímto způsobem, budete-li opakovat všechny důvody, co jste již uvedl, vezmu Vám slovo. Jenom Vám říkám, že poukazuji na odůvodnění usnesení, pan Fiala uvedl, že ho nečetl, Vy byste se na něj měl podívat, zjistil byste pak, že jsem o panu Fialovi nikdy neřekl, že je osobou, kterou nemohu sehnat.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Já jsem se vyjadřoval k tomu, co zde vypověděli svědci a co zde bylo provedeno listinnými důkazy, já jsem řekl, že bylo prokázáno to, co tvrdil můj klient. Vyjadřoval jsem se k tomu, co jsem již řekl, ale ti svědci to potvrdili a já jsem to zopakoval a doložil jsem, že ti svědci to potvrdili, tzn., že teď byl proveden ten důkaz o tom, že můj klient je držen ve vazbě protiústavně. 

 

Samosoudce uvádí: Beru na vědomí, co jste řekl a dovolím si na věc mít vlastní názor.

 

 

 

 

 

 

Přistoupeno k výslechu svědka

Miloslava   B e r n é h o ,

nar. l8. 12. 1974

zaměstnán t.č. Stavokomplet, Brandýs nad Labem - instalatér

ost. gen. čl.  27

Po poučení dle §§ 97, 100, 101 a 103 tr. řádu

u v á d í :

 

    Poučení jsem porozuměl. S nikým z obžalovaných nejsem v žádném poměru, nemám důvod k odepření výpovědi.

 

     Bylo to v listopadu 2008, šli jsme do služby, na rozdělení, kolegyně šla na státní zastupitelství, asi v půl osmé a pět minut volala, že se tam něco děje, že se nemůže dostat dovnitř, tak jsme tam s kolegou - naším velitelem - odešli, pak jsme přišli na místo, u státního zastupitelství jsme viděli, že se tam něco děje. Byla tam myslím už i policie. Nějak se to tam dohadovalo, prostě nechtěli pustit zaměstnance dovnitř, zaklínili se, nedalo se s nimi jednat. Tak se chvíli slovně jednalo, pak přišel zákrok, odváděli jsme je do auta. To je asi vše. Policie si je pak odvezla.

 

k dotazu samosoudce:

 

     Na místo jsem já dorazil asi kolem tři čtvrtě na osm, myslím, přesně si to nepamatuji. Byla tam paní Hlavičková z podatelny, seděla tam nějak na schodech s tím, že jí nebylo nějak dobře, dále tam byla paní Hučková, dále si již nepamatuji, kdo tam byl. Svědkyně Čermáková tam byla také, ještě tam lidé byli, ale již si nepamatuji kdo. Bylo tam tak deset lidí, kteří nemohli projít do budovy, protože tam není jiný vchod, oni zablokovali ten hlavní vchod, zaklínili se. Nikdo z lidí se nepokusil proniknout do budovy, my jsme jednali jenom slovně. Jak to bylo předtím, to nevím. My jsme jednali slovně, po deseti či patnácti minutách přišel ten zákrok. Pokud mám uvést, zda se okresní státní zástupkyně pokusila dostat se do budovy, tak uvádím, že myslím, že ano, myslím, že tam chtěla vstoupit a oni ji odstrčili. Mám-li toto popsat, tak uvádím, že chtěla jít dovnitř, s tím, že brala za kliku a oni ji tam nepustili, mezi sebe. Pokud mám upřesnit "odstrčení", uvádím, že to nebylo jakoby moc velké násilí, ale prostě jakou rukou ji nepustili.. Myslím, že dávali také nějaké papíry o tom, že jim dávají výpověď. Pokud mám uvést, zda jsem schopen specifikovat osobu, která ji rukou odstrčila, tak uvádím, že toto nevím. Pokud jde o ty papíry, co obsahovaly, tak uvádím, že nevím, já jsem to nečetl, říkali, že je tam nějaká výpověď, že už prostě nemají chodit do práce. Myslím, že nějaké písemnosti byly také na dveřích, ale nepamatuji si, co tam bylo napsáno. Bylo to na hlavním vchodě. Pokud jde do zákrok, s kolegou jsme je roztrhli, on chytil a já jsem chytil pod rukou pana Fialu a odtáhli jsme ho odtamtud. Co se stalo okolo, to nevím. Byli tam čtyři lidé od policie a my od justiční stráže jsme byli tři. Mám-li popsat, co já jsem konkrétně dělal, tak uvádím, že já jsem stál u toho vchodu, tam se to domlouvalo, policie to tam domlouvala, oni nereagovali, tak se udělal zákrok, já jsem chytil pana Fialu pod rukou, chvíli se s námi tahal, odtáhli jsme ho k policejnímu autu. On se přel, nechtěl, tak jsme ho drželi. Použili jsme hmaty a chvaty. Mám-li uvést, v čem to spočívalo, uvádím, že jsem ho chytil pod jeho levou rukou, táhl jsem ho s sebou. On kladl odpor, byl nepříčetnej, vzpíral se. Prostě se zapřel, odtahoval nás od sebe, že nepůjde.  Pokud mám říci, jak dlouho to celé trvalo - od začátku, co jsem to začal pozorovat jako svědek, až do konce, kdy došlo k zákroku, uvádím, že to bylo tak třicet minut, nejsem si jist.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Víte o tom, že by se uskutečnila od té popisované události z listopadu 2008 nějaká jiná blokáda OSZ v Nymburce, které by se účastnil pan ing. Fiala?

 

Svědek uvádí: Tak to nevím. O tom, že by pan ing. Fiala nějakou takovou akci připravoval, nevím, já se o to moc nezajímám.

 

 

 

Mgr. Kutěj uvádí:  Vy jste měl u sebe mobilní telefon?

 

Svědek uvádí: Tak to nevím, asi ne, myslím, že jsem ho měl na služebně. Zda měl mobilní telefon u sebe někdo ze státních zástupců? To asi ano.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Vy jste řekl, že jste šel do služby, takže jste tehdy pracoval jako co?

 

Svědek uvádí: Jako justiční stráž.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Kdy jste toto zaměstnání ukončil a z jakých důvodů?

 

Svědek uvádí: Myslím, že teď v únoru, v letošním únoru.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: A z jakých důvodů?

 

Svědek uvádí: To Vám nemusím říkat, ne?

 

Samosoudce uvádí: Pane svědku, je záhodno, abyste odpověděl.

 

Svědek uvádí:  Měl jsem nějaké problémy - finančního druhu.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Pramenící ze zaměstnání u justiční stráže?

 

Svědek uvádí: Asi ano.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Máte ty problémy ještě v současnosti?

 

Svědek uvádí: Ne.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí:  Z čeho ty problémy pramenily?

 

Svědek uvádí: Měl jsem nějaké dluhy.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí:  A jak jste k nim přišel?

 

Samosoudce uvádí:  Myslím, že toto již vybočuje z rámce projednávané věci, pane obžalovaný.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí:  No, nevybočuje, protože svědek v té době vystupoval jako představitel státní moci, tak mne samozřejmě zajímá, pokud si nadělal nějaké dluhy, z jakých důvodů a za jakým účelem, protože pokud si například půjčoval u Home Creditu apod. - u podobných lichvářských společností, tak to vypovídá o jeho osobnosti. Takže pane svědku, z jakého důvodů jste skončil s justiční stráží?

 

 

 

 

 

Samosoudce uvádí: Otázku nepřipouštím.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Dobře, budeme tedy vycházet z toho, že si naprosto bezdůvodně nadělal dluhy, že to je osoba nezodpovědná a nevěrohodná. Pane svědku, jak poznáte na člověku, že je nepříčetný?

 

Svědek uvádí: Já nevím, je agresivní.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Já jsem byl v té době agresivní?

 

Svědek uvádí: Ano, byl jste.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Vy jste před chvilkou vypověděl pravý opak.

 

Svědek uvádí: Prostě jste se vzpíral.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: To je agresivita?

 

Svědek uvádí: Ano.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: To mi stačí, děkuji.

 

 

Svědek žádá potvrzení do zaměstnání o účasti u soudu (potvrzeno na předvolání svědka), dále svědek žádá jízdné za cestu osobním automobilem - 59 km tam a 59 km zpět. Svědek uvádí, že cestuje z Brandýsa nad Labem, kde se nyní zdržuje na adrese Kaštanová 1483, u své přítelkyně. Svědek pořídí fotokopii VTP a dokladu o zaplacení povinného ručení. Svědkovi sděleno, že pokud písemnosti nedoloží, nebude moci být o svědečném rozhodnuto.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Jen bych se opět stručně vyjádřil k tomu, co jsme zde slyšeli. Myslím, že to, co jsme slyšeli, je poměrně zajímavé, protože jednak si svědek vzájemně protiřečil, nejprve řekl, že jsem nekladl žádný odpor, pak tvrdil, že jsem byl agresivní, dokonce nepříčetný, když jsem se ho zeptal, jak pozná nepříčetného člověka, nevěděl, jak se pozná. Celkově lze konstatovat, že svědek má  značně neurovnané osobní a finanční poměry, jako takový je typickým představitelem justiční vězeňské stráže, případně dalších orgánů státního aparátu a jako takový je naprosto nevěrohodnou osobou.

 

JUDr. Kutěj uvádí: Pane předsedo, respektuji, že řízení je plně ve Vašich rukou, dovoluji si však navrhnout udělat alespoň desetiminutovou přestávku, neboť je zde velmi vydýcháno.

 

 

 

 

 

Vyhlášeno   u s n e s e n í :

 

    Hlavní líčení se   p ř e r u š u j e   na dobu patnácti minut - v 11.40 hodin.

 

 

Všechny osoby opustily jednací síň.

Ve 12.00 hodin pokračováno v hlavním líčení za účasti všech osob, které po přerušení JS opustily.

 

Mgr. Kutěj uvádí:  Pane předsedo, ještě než bude vyslechnut další svědek, navrhuji, aby bylo veřejnosti stojící na chodbě umožněno, aby se posadila a byla přítomna uvnitř jednací místnosti, neboť je zde celá jedna velká dlouhá lavice, na které může sedět nejméně deset osob, tzn. já žádám o toto a navrhuji, aby soud vyhověl této žádosti, aby bylo umožněno veřejnosti účastnit se tohoto hlavního líčení. Dále uvádím, že mi bylo sděleno na chodbě tam přítomnou stojící veřejností, že několikrát musela být volána justiční stráž, neboť svědci - konkrétní státní zástupkyně - se radily zřejmě o tom, jak budou vypovídat.

 

Samosoudce uvádí:  Z bezpečnostních důvodů zůstane druhá lavice volná. Pokud jde o další, soud bere na vědomí, že to pan obhájce oznámil.

 

JUDr. Luhan uvádí: Já jsem teď na mobilu objevil zprávu od svého klienta obžalovaného Langmaiera, který se omlouvá - byl na cestě, ale cestou sem se mu porouchalo auto.

 

Samosoudce uvádí: Děkuji za oznámení pane doktore, beru toto na vědomí.

 

Muž z veřejnosti uvádí: Opět oznamuji pořizování zvukového záznamu.

 

Samosoudce uvádí, že proti zvukovému záznamu nic nemá.

 

 

 

 

 

Přistoupeno k výslechu svědka

Tomáše   K u r k y

nar. 13. 5. 1980

zam. Policie ČR OŘ Nymburk

bytem Bukovno, Líny 12, okr. Mladá Boleslav

Po poučení dle §§ 97, 100, 101 a 103 tr. řádu

u v á d í :

 

    Poučení jsem porozuměl. S nikým z obžalovaných nejsem v žádném poměru, nemám důvod k odepření výpovědi.

 

     Datum si přesně nepamatuji, nastoupil jsem do služby, byl jsem obeznámen s tím, že státní zastupitelství obsadili nějací lidé v čele s panem Fialou, spolu s kolegou jsme jeli na místo, někdy před osmou hodinou. V té době už se na místě nacházela první hlídka obvodního oddělení, když jsme přijeli na místo, prakticky vzápětí došlo ke služebnímu zákroku a zajištění osob, které obsadily státní zastupitelství. Na místě byly transparenty s tím, že uzavírají státní zastupitelství, byli zaklesnuti do sebe. V době, kdy jsme my přicházeli na místo, byla tam již předchozí hlídka, která podávala výzvy, z důvodu protiprávního jednání byl proveden služební zárok, osoby byly zajištěny a předvedeny na obvodní oddělení policie v Nymburce.

 

k dotazu samosoudce:

 

   Když jsem přijel na místo, vrstevníků a příznivců pana Fialy tam bylo myslím šest, i s ním, dále tam byli tři členové justiční stráže, dva kolegové od policie, plus my dva. Zda byli lidé v okolí, si moc nevybavuji, je možné, že v okolí byli nějací náhodní svědci, nebo možná nějací přihlížející, nikdo další do toho nezasahoval. Vyloženě tam bylo pět mužů do sebe zaklesnutých, šestý natáčel a my jsme vlastně už po příjezdu na místo šli do služebního zákroku, takže jsme neměli čas na místě pozorovat, zda je někdo v okolí nebo ne. Pokud mám popsat, jak jsem zákrok prováděl já konkrétně, uvádím, že já jsem spolu s kolegou zajišťoval dvě osoby za použití hmatů a chvatů. Pokud mám přesně popsat, co jsem dělal, tak uvádím, že jsem se snažil odtrhnout jednoho z těch zúčastněných, dát mu odváděcí páku a přemístit se s ním od vchodu státního zastupitelství, snažili jsme se je rozdělit. Pak již následovala eskorta, ty osoby již nekladly žádný aktivní ani pasivní odpor - po tom, co bylo provedeno to oddělení těch lidí od sebe a odtažení od státního zastupitelství. Pokud jde o odtažení, to probíhalo za použití hmatů a chvatů. Jsem-li tázán, zda jsme museli použít násilí, uvádím, že byla vyvinuta jistá fyzická síla k tomu, abychom překonali jejich odpor. Ten odpor spočíval v tom, že neuposlechli té výzvy, která jim byla opakovaně kladena a neustále okupovali (když to tak řeknu) vchod státního zastupitelství. K nápisům, které jsem tam viděl, uvádím, že tam bylo něco, jako že uzavírají státní zastupitelství nebo tak něco, přesně si to nevybavím, bylo to i zalepené - nalepené na dveřích.. Něco drželi v ruce. Padala tam urážlivá slova, že jsme všichni hajzlové, myslím, nebo tak nějak - v tomhle smyslu. Že všichni prostě spadáme do jednoho pytle. Kdo slova pronášel, nejsem schopen říci, prostě někdo z té pětice. Pak ještě co si to dovolujeme a tak. Od chvíle, kdy jsem se do toho zapojil, až do chvíle, kdy jsme to skončili, to bylo rychlé, trvalo to asi pět minut - tedy vyloženě ten služební zákrok. Jinak ti lidé, co tam byli před námi, tam byli daleko déle.

 

 

 

 

 

 

k dotazu Mgr. Kutěje svědek Kurka uvádí:

 

   Mám-li uvést, zda vím o tom, že by se od té popisované události v listopadu 2008 uskutečnila nějaká další blokáda OSZ Nymburk, které by se účastnil pan ing. Fiala, tak uvádím, že mi kromě této události nic známo není. Pokud mám uvést, zda vím o tom, že by se blokáda OSZ Nymburk po této události z listopadu 2008 připravovala, tak uvádím, že nic takového mi není známo. Nevím, zda jsem při zákroku měl u sebe mobilní telefon. Mám-li uvést, zda jsem ověřoval, zda existuje zadní vchod do budovy OSZ Nymburk, uvádím, že ne, já jsem to nedělal, nevím, zda to dělal nějaký jiný policista. Kdo volal policii a kdo volal záchrannou službu, nevím, já jsem byl na místo volán z pokynu myslím vedoucího - přes operační středisko.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Vy jste uváděl, že došlo ke slovnímu napadání, současně jste uvedl, že nevíte kdo konkrétně to byl.

 

Svědek uvádí: Nevím, jestli se to dá označit přímo jako slovní napadání, šlo prostě o častování na státní aparát a tak, nebylo to jako vyloženě jako napadání proti jednotlivci, bylo to obecné.

 

Mgr. Kutěj uvádí:   Uváděl jste to v přípravném řízení při podání vysvětlení na policii?

 

Svědek uvádí: Sepsali jsme úřední záznam, nejsem si teď vědom, jestli obsahem úředního záznamu je i tato poznámka.

 

Samosoudce uvádí: Podotýkám jenom, že pan svědek nebyl ani formou podání vysvětlení vyslechnut na policii, nicméně opět odkazuji na to, že není možné předkládat svědkovi případné úřední záznamy.

 

Obžalovaný Jaroslav Kučera uvádí:  Myslím, že toto je první svědek, který slyšel nějaké urážlivé výroky, já jsem tam tedy žádné urážlivé výroky nezaslechl.

 

Svědek uvádí: Bylo to jen obecné, jak jsem uvedl.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Já mám jenom komentář či poznámku k provedenému dokazování, nikoliv dotaz na svědka. Svědek v podstatě potvrzuje, že jsme tam naprosto pokojně stáli, když nás přijeli napadnout, k napadení došlo jednoznačně ze strany policie, jestli jejich výzva byla zákonná či ne není myslím na posouzení svědka. Já jsem tam byl jednoznačně osobou s nejvyšším právním vědomím, takže já jsem rozhodl, že to zákonná výzva nebyla a na to byla policie upozorněna. Jinak v podstatě svědek potvrzuje to, co jsme zde již slyšeli, tedy že pokud tam k nějakému napadání docházelo, tak výhradně z jejich strany. Slovní napadání nebylo žádné, svědek sám konstatoval, že bylo v obecné rovině. Já si tedy nevzpomínám ani na toto.

 

Bez dalších dotazů a připomínek k výpovědi svědka

Svědek nežádá svědečné.

 

 

 

 

Přistoupeno k výslechu svědka

Pavla   R ů ž k a

nar. 23. l0. 1970

zam. Policie ČR OŘ Nymburk

bytem Nymburk, Kramolínova 973/19

Po poučení dle §§ 97, 100, 101 a 103 tr. řádu

u v á d í :

 

    Poučení jsem porozuměl. S nikým z obžalovaných nejsem v žádném poměru, nemám důvod k odepření výpovědi.

 

     Dne l9. ll. 2008 jsem přišel v sedm hodin do práce, kolem půl osmé nás dozorčí služba vyslala - mne a kolegyni - před státní zastupitelství v Nymburce, kde mělo dojít ke bránění vstupu zaměstnancům státního zastupitelství do budovy. Přijeli jsme na místo, na místě jsme viděli, že před vstupem - před skleněnými dveřmi - stojí pět osob, které se drží spolu pevně zamknutými lokty, na dveřích státního zastupitelství byl vylepen papír s nějakým textem, že dochází k porušování nevím čeho. Na místě byli tři pracovníci justiční stráže. My jsme ty osoby, které znemožňovaly vstup do budovy OSZ, vyzvali, aby odešly, aby umožnily vstup do budovy, tyto osoby na naše výzvy nereagovaly. Dále jsme se pokusili, nebo - vyzvali jsme ty osoby, aby se nám legitimovaly, osoby rovněž odmítly předložit doklady. Vzhledem k tomu, že na naše výzvy nereagovali, jsme usoudili, že v tom počtu, co nás tam bylo, jsme na ně nestačili, zavolali jsme tedy další hlídku, přijeli další dva kolegové. Mezitím jsme je už začali od sebe roztrhávat, tak přijeli ti další kolegové, osoby jednotlivě si přebírali a eskortovali jsme je na obvodní oddělení, protože se něčeho dopouštěli, aby podali vysvětlení, aby se věc ujasnila.

 

k dotazu samosoudce:

 

   Když jsem přišel na místo, pět lidí se zamklo těmi lokty, jeden to tam natáčel, jestli už tam v té době byla justiční stráž nebo ne, to nyní nevím. Kromě toho tam byla paní, která dělá na podatelně státního zastupitelství, přicházela do zaměstnání myslím paní Pinkasová, ale již si to přesně nepamatuji. Zda tam byl ještě někdo další, si nevzpomínám. Do budovy státního zastupitelství nebylo možné se dostat přes těch pět osob. Mám-li uvést, zda se o to někdo pokoušel, uvádím, že tam se nešlo fyzicky dostat, dokud by neustoupili. Nikdo se tam nemohl dostat - dveřmi, samozřejmě. Mám-li uvést, zda těch pět lidí nějakým způsobem zdůvodňovalo své počínání, uvádím, že když jsme přijeli na místo, předali nám nějaký dokument s tím, že ze strany pracovníků státního zastupitelství dochází k porušování zákonných postupů a oni je zbavují funkcí a zastupitelství zavírají. Nevím, zda nám to bylo zdůvodněno nějak blíže. My jsme vyzvali ty osoby, aby zanechaly protiprávního jednání, ke kterému tam z jejich strany docházelo, osoby na naše výzvy nereagovaly, od jednání neupustily, neuvolnily prostor, za pomoci nás a justiční stráže byly tyto osoby za pomoci donucovacích prostředků předvedeny k dalším úkonům na obvodní oddělení. Pokud mám popsat svou konkrétní činnost, tak pokud si dobře pamatuji, já s kolegyní jsem vzal dvě osoby, ty byly do sebe neustále do sebe zaklesnuty, dovedli jsme je k zábradlí. Osoby se nám podařilo od sebe oddělit, odvedli jsme je k autu a odvezli je na oddělení s tím, že nedošlo k poškození těch osob. Mám-li uvést, zda tam došlo k nějakému násilí, uvádím, že ne. Pouze došlo k použití donucovacích prostředků dle zákona - hmatů a chvatů - s tím, že jsme se snažili je od sebe roztrhnout za pomoci rukou. Ty osoby nekladly fyzický odpor, jen se stále držely u sebe. V okamžiku, kdy jsme je roztrhli, již nebyl žádný problém. Při akci nebyl nikdo poraněn. Když jsme toto prováděli, neměl jsem čas se dívat, kolik přihlíží civilních osob. Byli jsme tam tři z justiční stráže, čtyři policisté, dále osoby, které byly na místě. Myslím, že si nepamatuji, že by se tam nějak zastavovali lidé a sledovali to. Já osobně jsem nikdy před tím ani po tom nemusel podobným způsobem zakročovat. Vím však, že byl v Mělníku případ ohledně exekučního úřadu, toto má vztah k obžalovanému panu Fialovi. Jestli k dalším osobám obžalovaných, to nevím. Co se tehdy stalo, nevím, to jsem pouze slyšel, resp. jsem četl záznam od  kolegů.

 

JUDr. Luhan uvádí: Pokud vám je známo, docházelo tam k nějakým nadávkám nebo urážkám (ať již z Vaší strany či ze strany obžalovaných)?

 

Svědek uvádí: Já osobně o žádných nadávkách ani vulgarismech nevím.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Víte něco o tom, že by se uskutečnila nějaká další blokáda OSZ Nymburk po popisované události z listopadu 2008?

 

Svědek uvádí: Nevím.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Víte nebo máte nějaký důkaz o tom, že by stejná akce blokády OSZ v Nymburce připravovala?

 

Svědek uvádí: Ne.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Když jste hovořil o tom, že jste četl nějaký záznam.., Vy jste vyšetřoval nějakou takovou událost?

 

Svědek uvádí:  Ne, já osobně jsem nic nevyšetřoval, ani jsem nebyl na místě.

 

Mgr. Kutěj uvádí: Byl jste tedy oprávněn mít přístup k tomu záznamu?

 

 

Svědek uvádí: To bylo ve svodce, takže jako policista sem mám přístup.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Pane svědku, paní Pinkasovou znáte osobně?

 

Svědek uvádí: Osobně ne.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Jak jste tedy věděl, že tam byla paní Pinkasová?

 

Svědek uvádí: Znám ji jménem. Na státní zastupitelství samozřejmě chodíme se spisy. Paní Pinkasová vím, kdo je, je to státní zástupkyně z Nymburka, na chodbě jsem ji poznal, byla tady.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí:  Mne znáte? Osobně?

 

Svědek uvádí: Osobně ne, pouze z toho zákroku. Na chodbě bych Vás samozřejmě poznal.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Toho l9. ll., když jste tam přijel, tady jste řekl, že tam docházelo k protiprávnímu jednání a musel jste zakročit. Jak jste věděl, že to jednání je protiprávní?

 

Svědek uvádí: To jsme vyhodnotili podle dané situace na místě. Pokud někdo brání vstupu do budovy veřejné zprávy, zcela jistě to není v pořádku a policie je povinna konat.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí:  Viděli jste to rozhodnutí, co jsme předali státním zástupkyním?

 

Svědek uvádí:  Nevím, zda jste státním zástupkyním předali stejné rozhodnutí, jaké jste předali nám na místě, to nevím.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: My jsme Vám žádná rozhodnutí nepředávali, pokud ano, tak v kopiích.

 

Svědek uvádí: Budiž. Já si tedy myslím, že pokud se pamatuji, myslím, že jste nám předali originál.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Originál? Komu byl určen, co tam bylo za adresu?

 

Svědek uvádí:  To si opravdu nepamatuji.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: A co bylo obsahem, to si pamatujete?

 

Svědek uvádí: Obsahem bylo něco s tím, že dochází ze strany státního zastupitelství k porušování práv, zákonů.

 

 

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Porušování práv a zákonů. A my jsme mu přišli zabránit, tak podle čeho jste vyhodnotil, že jde o protiprávní jednání?

 

Svědek uvádí: Já jsem to nečetl na místě. Já jsem to četl až po tom, na místě nebyl čas to číst.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Dobře, vy jste to nečetl, na místě nebyl čas to číst, ale vy jste vyhodnotil, že jednáme protiprávně. Podle čeho tedy?

 

Svědek uvádí: Podle dané situace na místě. Neuposlechli jste výzvy. Už neuposlechnutí výzvy je protiprávní jednání.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Vy nemůžete vyzývat občany k tomu, aby zanechali právního jednání.

 

Svědek uvádí: Pokud brání a narušují průběh něčeho - výkonu státní moci...

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Jak víte, že to státní zastupitelství vykonávalo státní moc?

 

Svědek uvádí: Tu vykonávalo ze zákona.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Ono ji ale nevykonávalo.

 

Svědek uvádí:  To já nemohl na místě posoudit.

 

 

 

Bez dalších dotazů a připomínek k výpovědi svědka

Svědek nežádá svědečné.

 

 

 

 

Vyhlášeno   u s n e s e n í :

 

  Ve 12.25 hodin se hlavní líčení   p ř e r u š u j e   do l3.25 hodin.

 

Všechny osoby opustily jednací síň.

Ve 13.35 hodin pokračováno v hlavním líčení za účasti všech osob, které po přerušení JS opustily, mimo JUDr. Kamily Vildové, kterou Mgr. Borgula omluvil. Přítomen tedy JUDr. Luhan, Mgr. Kutěj, st. zástupce, obžalovaný ing. Fiala, obžalovaný Kučera, dále přítomen samosoudce, protokolující úřednice.

 

 

 

 

 

 

Muž z veřejnosti oznamuje pořizování zvukového záznamu. Samosoudce bere na vědomí.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Já bych se rád vyjádřil k dosavadnímu průběhu a navrhl další dokazování.

 

Obžalovanému sděleno, že mu toto bude umožněno.

 

 

Samosoudce uvádí, že nyní bude pokračováno listinnými důkazy, které navrhuje provést státní zastupitelství. Učiněn dotaz na státního zástupce, zda tyto důkazy stačí konstatovat, nebo je třeba je číst.

 

St. zástupce uvádí, že postačuje konstatování důkazů.

 

Obžalovaný Kučera na dotaz samosoudce rovněž sděluje, že postačí důkazy konstatovat, není třeba je číst.

 

Obžalovaný Fiala na dotaz ohledně důkazů uvádí:  Pane Koudelka, já myslím, že je třeba především vědět, co je to za důkazy, pak se k tomu mohu vyjádřit.

 

 

Samosoudce konstatuje, že bude přečten seznam důkazů, které st. zástupce navrhl provést v listinné podobě, pokud nebude stačit konstatování, důkazy budou čteny.

 

 

Konstatovány dle § 213 odst. l tr. řádu tyto důkazy:

 

- záznam o výjezdu rychlé záchranné služby Nymburk na čl. 65

- listina, nazvaná jako rozhodnutí, na čl. 66, 67 (listina, předložená soudu jako listina, kterou měla být JUDr. Pinkasová zbavena funkce Okresní státní zástupkyně)

- oznámení na čl. 68 (listina, nazvaná jako "Oznámení o okamžitém uzavření OSZ v Nymburce)

- zprávy o pověsti na čl. 69 - 74

- opisy rejstříku trestů na čl. 75 - 80

- výpis z katastru nemovitostí na čl. 81

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Já bych se vyjádřil asi tak, že  opisy rejstříku trestů není třeba číst, místo toho navrhuji, aby soud přečetl seznam zprošťujících rozsudků v mých kauzách za posledních pět let. Navrhuji, aby si soud vyhledal a přečetl jako listinné důkazy všechny rozsudky, které byly vydány k mým kauzám a které byly jako rozsudky zprošťující, dále aby místo čtení rejstříku trestů byl přečten rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, minimálně jeho závěr. Dále aby byla vyhledána a přečtena usnesení o zastavení trestního stíhání ještě před tím, než byla podána obžaloba, ať je již vydalo státní zastupitelství nebo policie. Dále navrhuji, aby nebyly čteny zprávy o pověsti z bydliště, protože to považuji za komunistický přežitek, ty nemají k projednávanému případu vůbec žádný vztah. Všechny ostatní listinné důkazy navrhuji, aby přečteny byly.

 

Samosoudce uvádí: Takže jste nechtěl číst zprávy o pověsti, rejstříky trestů.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Ano, ostatní jsem chtěl číst a chtěl jsem doplnit ty listinné důkazy.

 

Samosoudce uvádí:  Pokud jde o čtení, zbývá přečíst podání obžalovaných a katastr nemovitostí.

 

 

Podle § 213 odst. l tr. řádu se výslovně  č t e :

 

- listina na čl. 66 - 67

 

 

Obžalovaný ing. Fiala ke čtené listině uvádí: Domnívám se, že ta výpověď paní Pinkasové, kterou tady předvedla, přímo potvrdila to, co je v této listině uvedeno. Tzn., že byla té funkce zbavena naprosto důvodně, že se dopouštěla všeho toho, co je tam uvedeno, že nestíhala trestnou činnost, sama tady prohlásila, že rozsudek nadnárodního soudu ji nezajímá. Takže si myslím, že sama jaksi údajně poškozená potvrdila oprávněnost tohoto zákroku.

 

Dále se dle § 213 odst. l tr. řádu výslovně  č t e :

 

- listina, nazvaná jako oznámení K213 - čl. 68

 

 

Obžalovaný ing. Fiala ke čtenému uvádí: Myslím si, že právě průběh tohoto procesu, mé vzetí do vazby atd., jsou nejlepšími důkazy o tom, že to pronásledování širokých vrstev obyvatelstva pokračuje, stupňuje se a ty široké vrstvy obyvatelstva mám pocit, že slyším na chodbě.

 

 

Dále se dle § 213 odst. l tř. řádu výslovně  č t e :

 

- výpis z katastru nemovitostí (čl. 81)

 

 

Obžalovaný ing. Fiala ke čtenému uvádí: K tomu bych se chtěl vyjádřit tak, že pokud vím, tak když jsem se do toho katastru nemovitostí díval sám, byl tam uveden jako vlastník Česká republika - Krajské státní zastupitelství. Já jsem občanem České republiky, všichni zúčastnění na blokádě byli občany České republiky, mají právo zasahovat do věcí veřejných, mají dokonce povinnost překazit trestný čin, pokud by se o jaho spáchání předem dozvěděli, což právě vedlo k blokádě státního zastupitelství v Nymburce. My jsme nebránili České republice, aby využívala tento prostor, jsem rád, že jste konstatoval, kdo je vlastníkem, protože není vlastníkem ani paní Pinkasová, ani nikdo jiný z těch svědků, kteří tady svědčili, vlastníkem je Česká republika a my jsme chtěli se státními orgány ČR, případně s Krajským státním zastupitelstvím v Praze, diskutovat o tom, kým je možno toto státní zastupitelství obsadit. Pokud by tyto státní orgány, potažmo tedy krajské státní zastupitelství, prokázalo, že mají k dispozici lidi kvalifikované, schopné, věrohodné a morálně vyspělé, zcela jistě bychom se dohodli na novém obsazení státního zastupitelství.

 

 

 

 

Státní zástupce na dotaz samosoudce uvádí, že nemá návrhy na doplnění dokazování.

 

JUDr. Luhan (k dotazu samosoudce ohledně návrhů na doplnění dokazování) uvádí: Dávám ke zvážení soudu případné vyžádání již zmíněných stavebních plánů onoho domu, aby bylo bezpečně zjištěno, že tam nebyl žádný jiný přístup, než těmi blokovanými dveřmi.

 

Samosoudce uvádí: Stejnou otázku pokládám i Mgr. Putějovi s tím, že jak on, tak pan Fiala již během hlavního líčení navrhovali nějaké důkazy. Budete mít tedy nějaké další důkazní návrhy?

 

Mgr. Kutěj uvádí: Já se připojuji k tomu, co uvedl pan doktor Luhan, tedy trváme na těch plánech budovy OSZ v Nymburce, trváme na tom, aby si soud vyžádal záznamy telefonátů z toho předmětného dne jednak na telefonickou linku Policie ČR a jednak na záchrannou  službu. Dále trvám na provedení rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci stížnosti č. 26141/03, trváme na provedení listinného důkazu usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne l7. 12. 2009, sp.zn. 7Tdo 315/2009. Navrhujeme, aby si soud vyžádal veškerá rozhodnutí a veškeré písemnosti, vydané paní doktorkou Pinkasovou, státní zástupkyní OSZ Nymburk ve věcech pana ing. Jiřího Fialy. Dále navrhuji, aby soud jako důkaz provedl reference, udělené panu ing. Fialovi jedněmi z nejvýznamnějších nadnárodních společností, např. Norsk Hydro, případně Tetra Pak apod.

 

Obžalovaný Kučera k návrhům uvádí: Návrh bych měl jeden, aby byl udělán časový rozbor telefonických hovorů, prostě kdy byla volána záchranka a kdy byla volána policie.

 

Obžalovaný ing. Fiala k návrhům uvádí: Chtěl bych se vůbec vyjádřit k celému tomu způsobu vedení dokazování, protože vy jste jenom prokazoval, pane Koudelka, že jste prodlouženou rukou státního zastupitelství. Důkazy na naši obhajobu jste neprováděl vůbec.

 

 

 

 

Samosoudce uvádí: Pane obžalovaný, bude Vám dána možnost se vyjádřit posléze. Prosím, abyste se nyní vyjádřil k důkazním návrhům.

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Já se k tomu právě vyjadřuji. Zatím vůbec nebylo prováděno dokazování ohledně oprávněnosti celé akce, tzn. ohledně toho, zda rozhodnutí byla vydána v souladu s článkem 23 Listiny základních práv a svobod a jestli nastaly okolnosti, které tato listina předvídá. Přitom se domnívám, že to je naprostá báze celého dokazování. Všechno ostatní jsou podružné záležitosti. To, jak ta událost proběhla, je myslím v současné době již víceméně jasné, svědci se na tom v podstatě shodli, že pokud se někdo násilí dopustil, tak jedině státní orgány, především justiční stráž a policie, nikdo jiný, takže se domnívám, že v tomto směru pochyb žádných není. Žádné dokazování však neproběhlo ohledně důvodnosti našeho zásahu na OSZ v Nymburce. Takže navrhuji za prvé aby byl proveden listinný důkaz příslušnou Listinou základní práv a svobod, zejména aby byl doslova přečten a odcitován článek 23 této listiny. Dále žádám, aby si soud vyžádal spisy ze státního zastupitelství v Nymburce, dokazující jakým způsobem byla vyšetřena trestní oznámení ohledně loupežného přepadení ze strany exekutora Pospíchala, ohledně loupežného přepadení a rozsáhlé krádeže ze strany exekutora Fendrycha, dále ohledně porušování domovní svobody ze strany doručovatele Okresního soudu v Nymburce, který přeskočil plot a dobýval se do sídla K213 v Košíku, dále jakým způsobem bylo vyšetřeno trestní oznámení pro výtržnictví pro moje napadení v jednací síni Okresního soudu v Nymburce loni v květnu. To je to, jak jste říkal, že mi kvůli tomu necháváte želízka a že rád skáču z okna a podobné nesmysly. Já to chápu jako součást Vaší pomatenosti, protože já jsem samozřejmě nikdy v Nymburce z okna neskákal, já jsem tam šel okno otevřít. Trvám na tom, aby byl jakýmkoli věrohodným způsobem prokázán Váš psychický stav, který považuji za stav nepříčetnosti, dokládám to tím, že jste mne vzal zjevně bezdůvodně do vazby a že mne v té vazbě zjevně bezdůvodně a přes opakovaná upozornění mého právního zástupce zadržujete. Dále trvám na tom, aby bylo vedeno dokazování směrem k tomu, jestli u nás fungují ústavní orgány a jestli u nás nastal nebo nenastal mimořádný stav, který předvídal právě článek 23 Listiny základních práv a svobod. K tomu navrhuji, aby si soud vyžádal zprávy z Městského soudu v Praze ohledně jeho rozhodnutí, které soudy a kolik soudců celkem bylo vyloučeno z rozhodování v mých případech, dále aby si vyžádal rozhodnutí z krajského soudu, kolik soudců celkem bylo vyloučeno z rozhodování v mých případech a které celé soudy byly vyloučeny z rozhodování v mých případech. Dále navrhuji, aby si soud vyžádal zprávu z Krajského státního zastupitelství v Brně ohledně toho, jakým způsobem vyšetřovalo trestný čin únosu dítěte, který spáchala tehdejší ředitelka Mezinárodního úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí Lenka Pavlová. Dále navrhujeme, aby si soud vyžádal spis státního zastupitelství, které podalo tuto obžalobu, tzn. Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4, jakým způsobem vyšetřilo a vyšetřovalo trestný čin únosu, kterého se dopustila podezřelá Vronská, a to přes dokumentaci na videozáznam, kdy ten videozáznam jednoznačně potvrzuje, že neoprávněná osoba a podezřelá v jedné osobě, tj. Vronská, vytrhla nezletilé dítě z náručí jeho otce a snažila se s ním utéct. Přesto tento trestný čin nebyl nijak vyšetřen, trestní oznámení bylo odloženo a státní zastupitelství nikdy nepodalo obžalobu. To jsou důkazy k tomu, zda zde nastaly mimořádné okolnosti, které opravňují použití článku 23, nebo nenastaly. Konečně za takovou okolnost považuji i Vaše setrvávání v pozici soudce, vedoucího toto řízení, protože se domnívám, že v právním státě byste dávno skončil. K návrhu na doplnění dokazování se domnívám, že to je všechno. Ještě jsem řekl, a na tom tedy trvám, aby si soud vyžádal veškerá rozhodnutí za posledních pět let, která byla vydána v mých věcech, kde soud vynesl zprošťující rozsudky či bylo zastaveno trestní stíhání pro nedůvodnost, dále aby si vyžádal všechna rozhodnutí, která se týkala mého vazebního stíhání, zejména pak rozhodnutí nadřízených soudů, kdy toto vazební stíhání bylo zrušeno a prohlášeno za nedůvodné. Také, aby si soud vyžádal rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 30. 5. 2006 ohledně nařízení okamžitého propuštění z vazby.

 

 

Vyhlášeno    u s n e s e n í :

 

   Podle § 216 odst. l tr. řádu se další důkazy provádět                 n e b u d o u , dokazování je prohlášeno za skončené.

 

 

Samosoudce uvádí: Toto rozhodnutí je procesní, patří soudu a ne jiným osobám. Odůvodňuji to tak, že dle mého názoru je stav dokazování dostatečný pro to, aby bylo možno ve věci rozhodnout.

 

 

 

 

Samosoudce (po prohlášení dokazování za skončené) udělil slovo k závěrečným řečem:

 

Státní zástupce uvádí: Vážený pane předsedo, mám za to, že provedeným dokazováním v rámci dnešního hlavního líčení byla vina všech obžalovaných v plném rozsahu prokázána, v této souvislosti odkazuji především na výpovědi obžalovaného Kučery a obžalovaného Fialy, současně na výpovědi svědků a na listinné důkazy. V této souvislosti zejména poukazuji na to, že se podařilo prokázat jednotný úmysl bránit ve výkonu užívacího práva k budově ve vlastnictví České republiky, s níž přísluší hospodařit Krajskému státnímu zastupitelství v Praze, a v níž vykonávají svoji pracovní činnost zaměstnanci Krajského státního zastupitelství v Praze a současně státní zástupci, kteří jsou přiděleni k výkonu funkce státního zástupce k Okresnímu státnímu zastupitelství v Nymburce. V této souvislosti upozorňuji, že není možné apelovat na jakoukoli možnost jinak se dostat nestandardním způsobem do této budovy např. oknem, v této souvislosti bychom mohli hovořit o tom, že bylo možno probourat zeď a dostat se do předmětné budovy takto. Dále upozorňuji na to, že formálním znakem skutkové podstaty podle § 249a odst. 2 není škoda, předmětem tedy bylo zjevné bránění ve výkonu užívacího práva, a to i přesto, že okresní státní zastupitelství samozřejmě není obchodní společností, která by měla cílem ziskovou činnost. Dále navrhuji kvalifikovat žalovaný skutek podle tr. zákona, účinného do 31. 12. 2009 podle § 249a odst. 2 tr. zákona, neboť toto je pro všechny pachatele příznivější, neboť podle nového tr. zákoníku by bylo možno kvalifikovat tento skutek přísnějším trestným činem jako organizovanou skupinu. Proto tedy navrhuji uznat všechny obžalované vinnými žalovaným skutkem a uložit trest - u obžalovaného Fialy vzhledem k trestní minulosti již nepostačuje uložení výchovného trestu, ale trestu, který bezprostředně počítá s jeho výkonem, tedy s výkonem nepodmíněného trestu odnětí svobody v dolní polovině zákonné trestní sazby, u ostatních obžalovaných navrhuji trest toliko podmíněný, rovněž v dolní polovině trestní sazby, se zkušební dobou v dolní polovině zákonné výměry, současně by bylo možno u dalších obžalovaných souhlasit s trestem obecně prospěšných prací. Děkuji.

 

 

Obhájce JUDr. Luhan uvádí: Vážený pane předsedo, jako obhájce nepřítomného obžalovaného Langmaiera musím konstatovat, že po skutkové stránce byly všechny rozhodující okolnosti zjištěny dá se říci bezrosporně. Pokud jde o skutkový děj, byl skutečně zjištěn a lze ve stručnosti shrnout to, že obžalovaní prokazatelně onoho kritického dne pasivně tím, že stáli u dveří, bránili ve vstupu pracovníkům Okresního státního zastupitelství v Nymburce. Bylo prokázáno podle mého názoru mimo jakoukoli pochybnost, že tady nedocházelo z jejich strany ani k fyzickému, ani k verbálnímu násilí, urážkám, hrubostem, vulgárnostem apod. Ostatně v návrhu na potrestání ani nic takového není uvedeno, přecejen si však myslím, že je dost důležité, že tyhlety skutečnosti, jak ta protestní akce obžalovaných vypadala, byly v průběhu hlavního líčení prokázány naprosto jednoznačně. Čili problém tady není s tím skutkovým dějem. Podle mého názoru je značně problematická otázka právní kvalifikace. K tomu uvádím, že z hlediska ústavně právního je jasné, že trestným činem je pouze takové jednání, které je jednoznačně jako trestný čin označeno a z úvodu tr. zákona (jednoznačně souhlasím s tím, že je nutno vycházet ze znění tr. zákona do 31. 12. 2009) je jasné, že trestný čin musel mít naplněnu svoji stránku formální, tzn. znaky trestného činu, které jsou v tr. zákoně uvedeny, také znak materiální, tedy společenskou nebezpečnost takového činu. Jako obhájce jsem se mnohokrát setkal se situací, kdy byly naplněny formální znaky, problematická či absentující byla ta vyšší míra společenské nebezpečnosti. Troufnu si říci, že v souzeném případě je situace přesně opačná, je to v tomto směru situace nepříliš typická. Mám za to, že orgány činné v trestním řízení celkem měly dost důvodů se domnívat, že to jednání je škodlivé, že je nebezpečné, ale domnívám se, že zde není naplněna skutková podstata žádného z trestných činů, které přicházejí v úvahu, ať se již jedná o ten trestný čin, který je uveden v návrhu na potrestání, tedy tr. čin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu atd. podle § 249 odst. 2, nebo trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. l, na který byli obžalovaní (nebo tedy minimálně můj klient) upozorněni až soudem. Já mám za to, že při podrobnějším zkoumání skutkových podstat těchto trestných činů, protože žádný jiný podle mého názoru nepřichází v úvahu (velice pečlivě jsem prošel trestní zákon), na to jednání nedopadá. Pokud se týče toho tr. činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu atd., kde by to jednání mělo spočívat v tom, že se brání oprávněné osobě v užívání toho domu či bytu. Především zde naprosto kulhá zařazení té příslušné skutkové podstaty v systematice tr. zákona. Tento trestný čin je řazen mezi trestné činy proti majetku, tedy jednoznačně jde nikoli o výkon funkce, o výkon práce, tam směřovalo i to jednání, což bylo celkem jednoznačně prokázáno, že oni chtěli zabránit ve vstupu a ve výkonu té profesní funkce pracovníkům státního zastupitelství, ale naprosto zde chybí jakýkoliv majetkový a majetkoprávní aspekt. Domnívám se tedy, že z tohoto hlediska to není kryto ani úmyslem, čili po objektivní ani po subjektivní stránce nemůže být skutková postata tr. činu dle § 249 odst. 2 naplněna. Pokud potom jde o to výtržnictví, tak výtržnictví - tady je zase podle mého názoru zapotřebí velice pečlivě vážit, jakým způsobem je trestný čin výtržnictví v našem trestním zákoníku vlastně charakterizován. Je tady to, že musí být naplněny všechny podstatné znaky - veřejně, dobře, na místě veřejnosti přístupném, dobře. Ale teď to jednání samotné - kdo se dopustí hrubé neslušnosti nebo výtržnosti, samozřejmě toto jsou právní pojmy neurčité, k tomu, aby je bylo možno vyložit, trestní zákon zde dává příklady, co tím rozumí.. zejména tím, že - napadne jiného, hanobí historickou nebo kulturní památku, hrob nebo jiné pietní místo, nebo hrubým způsobem ruší přípravu nebo průběh organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu.. atd. Zkrátka a dobře, jedná se tady o hrubou neslušnost nebo výtržnost. Já si myslím, že ani při velmi přísném pohledu nelze v jednání obžalovaných (ať si o tom myslíme cokoliv, ať to hodnotíme jakkoliv) hrubou neslušnost či výtržnost spatřovat. V první řadě chci upozornit ještě na to, že samotný princip trestního práva je takový, že při výkladu těch skutkových podstat v trestním právu není možno k tomu přistupovat extenzivním (rozšiřujícím) způsobem. Je nutno tam, kde je posuzována otázka viny, je nutno vykládat trestní předpisy restriktivně, nikoliv extenzivně, domnívám se, že návrh na potrestání je naprosto typický takovýmto extenzivním výkladem. To, co obžalovaní prováděli, to byla naprosto jasně protestní politická akce, byla to určitá demonstrace, z jejich subjektivního hlediska oni vlastně naplňovali své ústavně zaručené právo na svobodu projevu. Nešlo o jednání nějakým způsobem výjimečné. Jak u nás, tak v cizině, se velice často s takovými nebo obdobnými projevy setkáváme, vzpomeňme na blokádu Temelína, nejrůznější blokády třeba silnic, železnice atd., ekologickými aktivisty. Samozřejmě, že při všech těchto protestních akcích, ať jsou míněny jakkoli, dochází do určité míry k porušení zákona. Ale mám za to (a i z toho, co vím o posuzování těchto věcí příslušnými orgány), že za předpokladu, že se jedná o akci víceméně pokojnou, kde není užito žádného násilí, hrubostí, vulgarismů, urážek atd., tak toto nemívá (naprosto správně nemívá) trestněprávní dopady. To, co podle mne přichází v úvahu, je naplnění skutkové podstaty přestupku. Tam přestupkový zákon má minimálně dvě skutkové podstaty, které by přicházely v úvahu. Je to jednak přestupek podle § 48 odst. l písm. c) přestupkového zákona, jednak přestupek podle § 47 odst. l písm. a) přestupkového zákona, tedy neuposlechnutí výzvy veřejného činitele při výkonu pravomoci. Tam je samozřejmě potom otázka posouzení toho, zda ten příkaz veřejného činitele byl či nebyl oprávněný, ale toto myslím není nutné, aby řešil tento soud. V každém případě mám za to, že tím jednáním, které bylo naprosto jednoznačně prokázáno, co se vlastně stalo, že tímto jednáním nedošlo k naplnění žádného trestného činu. To, že v tomto směru rozhoduje i konstantní judikatura ve velice obdobných případech, to přenechám zde panu kolegovi, ale skutečně mám za to, že zde tedy k naplnění trestného činu nedošlo. Můj závěr v tomto směru je takový, že navrhuji, aby můj klient - obžalovaný Langmaier - byl zproštěn obžaloby, případně dávám soudu v úvahu, aby (pokud se domnívá, že se nejedná o trestný čin ale o přestupek) byla věc postoupena příslušnému přestupkovému orgánu. Děkuji.

 

 

Obhájce Mgr. Kutěj uvádí:  Mám za to, že v tomto řízení rozhodoval nepříslušný soud, konkrétně místně nepříslušný soud, to bylo prokázáno v průběhu dnešního hlavního líčení. Mému klientovi dodnes nebylo doručeno rozhodnutí o postoupení věci, resp. předání k věci vyřízení kladenskému soudu. Dále namítám, že v průběhu tohoto řízení byla hrubě porušena práva mého klienta, a to nejen právo na svobodu, ale především k tomu došlo tím způsobem, že můj klient byl prokazatelně bezdůvodně zbaven svobody, byl vzat do vazby v rozporu s hned několika kogentními ustanoveními trestního řádu a v rozporu s mezinárodními závazky České republiky. Bylo dnes jednoznačně prokázáno, že absolutně chyběla podmínka subsidiárního použití vazby, tzn. vazba nemohla být vůbec na mého klienta uvalena. Nemůže být samozřejmě můj klient dále držen ve vazbě, pokud nebyly použity mírnější prostředky, nebyla udělena pořádková pokuta, zadržení, předvedení. Je zase otázkou, zda vůbec mohly být tyto subsidiární prostředky použity, když můj klient jednal zcela v souladu s trestním řádem. Zcela nebyly při rozhodování o vzetí do vazby mého klienta, resp. po celou dobu, kdy můj klient setrvával ve vazbě, nebyly naplněny podmínky, uvedené v trestním řádu, zejména je zde rozpor s § 68 tr. řádu, který jednoznačně stanoví, že obviněného nelze vzít do vazby, je-li obviněný stíhán pro úmyslný trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje dvě léta, nebo nedbalostní trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje tři léta. Dost dobře nerozumím té polemice o tom, zda aplikovat trestní zákon ve znění, účinném do 31. 12. 2009, nebo trestní zákon, účinný od l. l. 2010, neboť soud nemůže aplikovat ten aktuální trestní zákon, neboť by tím porušil práva obžalovaných, všech, tzn. absolutně nepřipadá v úvahu, aby klient byl vzat do vazby ve věci, kde horní hranice tr. sazby jako u § 249a, což je jediný tr. čin, pro který bylo mému klientovi sděleno před velmi dlouhou dobou obvinění, tak pro tento trestný čin nelze vzít do vazby. Není naplněna a ani nebyla naplněna ani ta podmínka § 68 odst. 3, tzn., že by můj klient uprchl, skrýval se apod., to je naprosto absurdní a nikdo to také netvrdil a nemohl tvrdit. Tzn. z provedeného dokazování jednoznačně vyplývá, že vazba byla nezákonná. Dále je velmi podivné a absolutně nepřípustné to, že můj klient byl vzat do vazby pro zcela něco jiného, než pro co mu bylo sděleno obvinění. Pan doktor zde velmi správně hovořil o tom, že ten trestný čin dle § 249a tr. zákona je majetkový trestný čin, můj klient nebyl brán do vazby proto, že by měl pokračovat v nějaké majetkové trestné činnosti či v něčem podobném, mému klientovi určitě nebylo sděleno obvinění pro nějaké urážky soudců jiného soudu. Dále se ptám jak je možné, že můj klient byl vzat do vazby zhruba rok a půl po skutku, což (jak řekl správně pan doktor Luhan) byla v podstatě naprosto mírumilovná protestní akce, kterou byla realizována ústavně zaručená práva na svobodu projevu, účastníci se projevovali naprosto pasivně, pokojně, bez jakýchkoliv urážek, bez jakýchkoliv komentářů. Ta akce trvala v řádech minut či desítek minut, absolutně chybí následek, který by mohl být spáchán, dokonce zde bylo při dnešním tr. řízení prokázáno, že žádné trestní řízení či jiné řízení nebylo zmařeno. Já bych odkázal na usnesení Nejvyššího soudu ČR, které jsem navrhoval provést jako důkaz. Jde o velmi čerstvé usnesení Nejvyššího soudu ČR ve věci, kde byl mj. můj klient obžalován z obdobného nicméně mnohem (když to tak řeknu) "nebezpečnějšího skutku", kdy mělo údajně dojít k blokádě Městského soudu v Praze, což Nejvyšší soud ČR konstatoval, že tímto jednáním nebyl absolutně spáchán (a nemohl být spáchán) trestný čin, což vedlo k tomu, že veškerá rozhodnutí ve věci byla zrušena, všichni obžalovaní byli následně zbaveni všech obvinění. Absolutně chybí úmysl kohokoli z obžalovaných páchat majetkovou trestnou činnost, to nelze dovodit ani z výslechu svědků, ani z listinných důkazů. Hovoříme zde o úmyslném trestnému činu, pokud zde není úmysl, nemohl být trestný čin spáchán. Absolutně chybí materiální stránka trestného činu, chybí společenská nebezpečnost, slyšeli jsme, že se vlastně nic nestalo, všechna řízení proběhla. Jestli jenom o pár minut se státní zástupkyně či další osoby zpozdily, tak vlastně všichni uvedli, že to žádný způsobem nezmařilo žádné tr. řízení, nevedlo to ani k tomu, že by nebylo vydáno žádné rozhodnutí, které vydáno být mělo. Velmi podstatnou skutečností a prapříčinou tohoto tr. řízení je to, že Česká republika, jejímž jménem je toto trestní řízení proti mému klientovi vedeno, dlouhodobě porušuje práva mého klienta, ta právě byla mj. jednoznačně deklarována rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva ve věci jeho stížnosti pro České republice, sp.zn. 26141/03, kterou jsem navrhoval provést a kterou soud rovněž bezdůvodně neprovedl, přestože se jedná o zcela zásadní důkazní prostředek, kde Evropský soud jednoznačně stanovil, že byla hrubě porušena práva mého klienta, zaručená Evropskou úmluvou o lidských právech, a to dokonce ve třech článcích Evropské úmluvy, ať již šlo o právo na rodinný život, právo na účinný prostředek nápravy a právo na spravedlivý proces. Současně tím rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva bylo České republice jakožto členu Rady Evropy umožněno, aby vůči mému klientovi jednala. Aby jednala tak, že zreviduje jeho případ, případ jeho nezletilých dětí, znovu rozhodne, což se do dnešního dne, ani po čtyřech letech, žádným způsobem nestalo. V obdobném případu Spolkový ústavní soud ve Spolkové republice Německo za situace, kdy soudy poté, co Evropský soud německým soudům nařídil takto rozsudek zrevidovat a tyto neuposlechli této výzvy, byli soudci příslušného soudu v Německu (pokud se nepletu, byl to Vrchní soud v Haagu) dokonce zbaveni funkce, či jim byla funkce pozastavena, byli trestně stíháni pro trestný čin překrucování spravedlnosti, následně to vedlo k tomu, že Spolkový ústavní soud dal jednoznačný pokyn všem soudům v Německu, že ta rozhodnutí jsou jednak nadřazená rozhodnutím národních soudů, jednak že musí být bezezbytku a bez jakýchkoliv komentářů respektována a naplněna, což se v případě mého klienta nestalo. Naopak  Česká republika místo toho, aby jednala tak, jak měla, začala mého klienta de facto trestně stíhat za to, že začal zákonnou legální formou upozorňovat na brutální porušování jeho práv, práv nezletilých dětí, na zničení jeho kariéry, na absolutní likvidaci jeho majetku. Toto trestní řízení je jen pokračováním České republiky v postupu proti mému klientovi. Ještě když se vrátím k tomu rozhodnutí o vzetí do vazby - absolutně zde chyběl závěr o důvodnosti trestního stíhání, který je podmínkou pro to, aby při rozhodování o vzetí do vazby mohl být obžalovaný do vazby vzat. V listopadu 2008 se udála událost, o které dnes bylo vedeno to řízení a u které bylo prokázáno, že šlo skutečně o mírumilovnou, pasivní a pokojnou akci. Po roce a půl, kdy absolutně nedošlo k žádnému náznaku opakování stejného konání, je najednou můj klient vzat do vazby soudem, který je v jeho věci absolutně nepříslušný a který ani takto jednat nemohl. Rovněž poukazuji na to, že zde nebyly podmínky pro uvalení vazby, jinými slovy zde nebyly důvody vazby dle § 67 odst. la, c) tr. řádu, tj. při dnešním hlavním líčení nebylo ani jediným důkazem prokázáno, ani nevznikla obava, že by můj klient uprchl, že by se mohl skrývat, nebo že by se v minulosti skrýval. Nebylo ničím prokázáno, že by se vyhýbal trestnímu stíhání, že by nebylo možno zjistit jeho totožnost, že by neměl stálé bydliště apod. Tzn. ty důvody vazby podle § 67a tr. řádu nikdy nebyly naplněny. Naopak bylo prokázáno, že můj klient je dostupný de facto komukoliv na čísle mobilního telefonu, které je uveřejněno na webových stránkách, že veřejně uveřejňuje, kde se bude vyskytovat, oznamuje toto široké veřejnosti, kde bude, na kterých soudech, na kterých akcích, zve dokonce soudce na jeho přednášky do Senátu apod. Pokud zde jako důvod vazby byla uváděna jaksi neúčast při hlavním líčení, myslím při odročeném hlavním líčení, když první hlavní líčení, konané dne 26. 3. - u něj bylo prokázáno, že můj klient se řádně omluvil, a že měl kolidující jednání u Okresního soudu v Karviné, kde ho mohl samozřejmě kdokoliv, tedy i samosoudce tohoto soudu, jak kontaktovat - předat mu jakoukoli písemnost, mohl se s ním spojit, na to odročené hlavní líčení můj klient vůbec předvolán nebyl. Můj klient zde požadoval, aby mu bylo ukázáno, kde je předvolání na to odročené hlavní líčení, což bylo podmínkou pro to, aby vůbec o vazbě mohlo být uvažováno. Žádný takový důkaz ve spisu není a ani nemohl být předložen, to je další důvod, proč držení mého klienta ve vazbě je nezákonné. Rovněž absolutně bylo vyvráceno, že by existovala obava, že by trestný čin mohl být opakován, trestný čin, pro nějž je stíhán, tzn. dle § 249a tak, jak je uveden v obžalobě, nebo že by mohl být dokonán, když všichni svědci dnes vypověděli, že žádná další blokáda OSZ v Nymburce se nekonala od té doby, ani neví a nemají žádný důkaz o tom, že by blokáda byla plánována. Tzn. ani tento důvod nelze z ničeho dovodit. Můj klient je již potřetí nezákonně držen ve vazbě a podruhé je to před konáním parlamentních voleb. Ta situace je opravdu zcela výjimečná, absolutně nepřípustná, to byl také jeden z důvodů, proč Prezident republiky před čtyřmi lety rozhodl o tom, že můj klient má být okamžitě z vazby propuštěn. V tomto řízení byla porušována mého klienta také na obhajobu. Můj klient, přestože si zvolil obhájce, konkrétně mne, tak mu bylo jednak bráněno v tom, aby tato volba byla zaprotokolována v protokolu ze dne 9. dubna, tj. z protokolu, ve kterém bylo zachyceno rozhodování o vazbě. Musel dopsat vlastní rukou tuto svou žádost. Toto je důkazem o tom, že můj klient si svého obhájce zvolil, o tom, že přestože si zvolil obhájce, byl mu ustanoven obhájce soudem, a to v rozporu s tr. řádem. Jednoznačně mám za to, že jde o § 37 odst. 2 tr. řádu, že zvolený obhájce má jednoznačně prioritu před ustanoveným obhájcem a ustanovený obhájce nesmí v té věci vystupovat pokud byl obhájce zvolen. Se mnou, jako se zvoleným obhájcem, soud do dnešního jednání žádným způsobem nekomunikoval, komunikoval se mnou pouze ustanovený obhájce telefonicky, nicméně ten v tom řízení neměl co dělat, tzn. takovýto způsob doručování a oznamování považuji za rozporný s trestním řádem. Dále k té námitce místní nepříslušnosti - vůbec nechápu, jak jednak můj klient, ale i další obžalovaní, mohou být souzeni tímto soudem, např. pan Kučera je pokud vím z Mladé Boleslavi, ten skutek se udál v Nymburce, pan Kučera mi sdělil, že jede 200 kilometrů, s Kladnem nemá nic společného, nikdy tady de facto nebyl a já považuji za absolutní porušení jeho práva na zákonného soudce (stejně tak v případě mého klienta), že v tomto řízení a o těch obviněních, jak jsou uvedena v obžalobě, rozhoduje tento soud, protože již sama tato skutečnost vylučuje to, aby soud vydal rozsudek a aby v té věci vůbec jednal. Já, protože to dokazování bylo velmi rychle skončeno, jsem chtěl ještě navrhnout, aby byly ověřeny majetkové poměry a poměry mého klienta s tím, že uplatňuji nárok na bezplatnou obhajobu, velmi stručně jenom odkážu na to, že můj klient byl opakovaně v posledních měsících i letech celou řadou soudů právě s odkazem na jeho nepříznivou majetkovou situaci buď osvobozován od soudních poplatků, případně mu bylo přiznáváno právo na bezplatnou obhajobu. Totéž požaduji já v tomto řízení. Dále mám za to, že protože soud odmítl provést zcela zásadní důkaz, a to jsou ty plány budovy OSZ v Nymburce, a to dokonce přesto, že z výslechů svědků dnes vyplynul naprostý rozpor v jejich tvrzeních ohledně možného druhého vchodu do budovy, konkrétně nejméně dvěma svědky bylo tvrzeno, že zadní vchod do budovy existuje, mám tím na mysli dveře, tedy pokud zde byl další vchod, určitě nemohl být spáchán trestný čin dle § 249a tak, jak je uvedeno v obžalobě. Rovněž jsme nepochopil to uplatnění práva na náhradu škody. Pominu-li skutečnost, že údajná škoda má činit asi l.200,- Kč, přičemž podle tr. zákona je škodou do pěti tisíc Kč škoda nepatrná, tj. zcela pod vnímáním trestního zákona, také velmi podstatné je to, že zaměstnavatel měl povinnost zajistit podmínky pro své zaměstnance a ti rozporují i to právo, které zde střídavě uplatňovali a neuplatňovali, příslušné státní zástupkyně i jiné osoby nejdříve tvrdily, že nic neuplatňují, protože jim žádná škoda nevznikla. Stejně tak je nemohla uplatňovat Česká republika. Tento soud dále pochybil, když neprovedl zásadní důkazy. Neprovedl důkaz záznamy z telefonických hovorů, neprovedl zprošťující rozsudky ve věci mého klienta, neprovedl ani to zmiňované rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, rozhodnutí prezidenta republiky, neprovedl ovšem ani klíčové rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci mého klienta z prosince minulého roku, tj. z doby před několika měsíci. Dále mám za to, že v tomto řízení soud porušoval ustanovení o doručování písemností. Tr. řádem je absolutně vyloučeno, aby soud současně doručoval prostřednictvím poštovního doručovatele a v té samé době prostřednictvím Policie ČR, tj. aby ještě v době, kdy je zásilka doručována poprvé a je např. uložena na poště, souběžně vyvíjel v podstatě nátlak na obžalované, či je zastrašoval tím, že jim zasílá stejné písemnosti formou policejního doručení, kdy samozřejmě všechny ty podezřelé z trestné činnosti, uvedené v obžalobě, toto jednání brutálním způsobem poškozuje. Právě proto jsou stanovena pevná pravidla, jak může a smí soud postupovat a pevné zákazy, jak postupovat nesmí. V tomto případě byla pravidla hrubým způsobem porušena, zákazy byly  naprosto ignorovány. Rovněž v tomto tr. řízení byla hrubě porušena práva mého klienta na to, aby o jeho stížnosti proti usnesení o vzetí do vazby bylo rozhodnuto v kogentní zákonné pětidenní lhůtě, tj. ve lhůtě pěti pracovních dnů. K tomu prokazatelně nedošlo, lhůta byla překročena dokonce několikrát, neboť můj klient podal stížnost do usnesení o vzetí do vazby hned v okamžiku rozhodnutí o jeho vzetí do vazby, tj. dne 9. 4. Pokud i k tomu připočteme sobotu a neděli, které po pátku následovaly, tj. l0. a 11., tak nejpozději mělo být o té stížnosti, resp. o žádosti obžalovaného o propuštění na svobodu, rozhodnuto dne l6. dubna. A do včerejšího dne, kdy byla pořizována kopie všech listů trestního spisu, a to i zadních stran, žádné takové rozhodnutí ve spise nebylo. Můj klient měl být dávno na svobodě, resp. neměl být nikdy vzat do vazby, nicméně toto je další brutální hrubé porušení naprosto jednoznačných kogentních práv mého klienta. Přestože jsem navrhoval na zatáčku tohoto hlavního líčení, aby mému klientovi byla odebrána pouta, tak při výslechu spoluobžalovaného, pana Kučery, mému klientovi po celou dobu nebylo umožněno (právě z důvodu, že měl nasazena pouta) listovat ve svých poznámkách, listovat v tr. zákoně, tr. řádu, činit si poznámky, připravovat si v podstatě jak otázky na tohoto obžalovaného, tak i svou obhajobu. O tom, že šlo o bezdůvodné rozhodnutí, svědčí to, že po několika minutách, resp. zhruba dvaceti minutách, mu byla zase bezdůvodně pouta sundána. Hrubým způsobem bylo rovněž porušeno právo na spravedlivý proces tím, že absolutně nestandardně a bezdůvodně se hlavního líčení účastní jenom v této jednací místnosti, která je velmi malá, s účastní pět členů vězeňské služby a pět členů justiční stráže, po celou dobu obklopují mého klienta tím způsobem, že buď mají sepjaté ruce, popř. se drží za opasky, několikrát bez toho, aniž by to umožňovaly trestní předpisy, aniž by to umožňoval tr. řád a provádějící ustanovení, byl můj klient bez toho, aniž by samosoudce dal jakýkoliv pokyn těmto justičním strážcům nebo členům vězeňské služby, byl bezdůvodně fyzicky napaden, či na něj bylo zaútočeno, dokonce mu byly dávány pokyny ze strany justiční stráže, přestože to neumožňuje platný právní řád, trestní předpisy. Jednoznačným a jedině možným správným postupem je postup při účasti justiční stráže a vězeňské služby, že justiční stráž může a smí jednat pouze poté, co jí udělí pokyny předseda senátu, případně samosoudce, což se v daném případě nestalo. Já toto vnímám jako způsob zastrašování mého klienta v tomto trestním řízení a vnímám to jako porušování jeho práva na spravedlivý proces. Další porušení jeho práva na spravedlivý proces vidím v tom, že rozhodnutí o vzetí do vazby mu bylo doručeno až několik dní poté, co byl do vazby vzat a ani nevěděl, z jakých důvodů v té vazbě je, neboť ani na místě mu důvody nebyly vysvětleny, případně mu byly vysvětleny tak, že je jednoznačně vyvrátil, rozprášil, zdokumentoval jejich nesmyslnost a jejich absurditu. Rovněž mám za to, že měla být provedena všechna rozhodnutí a písemnosti ve věci mého klienta, na kterých se podílela, či které vydala JUDr. Pinkasová. Mám za to, že měl být také proveden záznam telefonátu na rychlou záchrannou službu z l8. ll. 2008. Měly být provedeny i záznamy telefonátů na linku policie. Pokud by soud provedl reference, které jsem navrhoval, aby provedl.. Jsou to reference, udělené mému klientovi nejvýznamnějšími nadnárodními společnostmi, nejedná se o jejich české pobočky, ale o jejich ústředí, ať jde o společnost Norsk Hydro či společnost Tetra Pak, tak z těchto důkazů by bylo jednoznačně prokázáno, že můj klient je vysoce inteligentním, vysoce kvalifikovaným, vysoce schopným člověkem, kterého tyto společnosti doporučují každému zájemci či každé osobě, která by do styku s těmi referencemi přišla s tím, že jde o velmi kvalitní osobu s tím, že jsou velmi neradi, že u nich dále nepracuje. Toto rovněž mělo být provedeno jako listinný důkaz. Mám za to, že zde nebyl spáchán žádný trestný čin, a to ani trestný čin dle § 249a tr. zákona, už vůbec pak nemohlo být uvažováno o možnosti výtržnictví s ohledem na obsah výpovědi svědků a provedené listinné důkazy. Já znovu a opětovně trvám na tom, aby můj klient byl okamžitě propuštěn z vazby, neboť zde nikdy neexistovaly a nebyly dány důvody vazby. To, že do tohoto okamžiku nebylo rozhodnuto o propuštění z vazby, je jenom pokračováním v porušování práv mého klienta. V dalším odkazuji na to, co bylo uvedeno v průběhu tohoto hlavního líčení, resp. mým klientem i v přípravném řízení. Nevím, zda byli vyslechnuti i další obžalovaní, já jsem u toho nebyl přítomen a neměl jsem možnost pokládat jim otázky. To považuji za naprosto nepřípustný způsob vedení tr. řízení. Do tohoto okamžiku nebylo rozhodnuto o námitkách mého klienta, které vznesl na zatáčku tohoto tr. řízení, ať jde o námitky např. nepříčetnosti apod., tzn. do tohoto okamžiku zde nemáme žádné rozhodnutí, ani žádné vysvětlení, ani žádné vyvrácení těch tvrzení, které můj klient podložil, odůvodnil, zdokumentoval a navrhl ohledně nich důkazy. S ohledem na to, co zde bylo řečeno, navrhuji, aby můj klient byl zcela zproštěn obžaloby, neboť skutek se nestal, resp. není tr. činem.

 

 

Obžalovaný Kučera uvádí: Já bych měl otázku, jestli můžete vysvětlit veřejnosti, proč byla vazebně stíhána pouze jenom jedna osoba a proč pan ing. Jiří Fiala.

 

 

Samosoudce uvádí: V rámci závěrečné řeči tu nejste od toho, abyste kladl otázky. Pokud Vám však dá pan Fiala nahlédnout do usnesení, které se ho týká, z tohoto budete mít možnost to zjistit.

 

 

Obžalovaný Kučera uvádí: V rámci závěrečné řeči už zřejmě nechci nic říci.

 

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Na začátku bych zrekapituloval to, co jsme tady slyšeli, resp. to, co bylo výsledkem tohoto důkazního řízení. Domnívám se, že ta malá část veřejnosti, která se sem dostala, mohla poměrně průhledně slyšet nebo si udělat představu o současném stavu justice a o tom, co se stalo a z jakého důvodu jsme se rozhodli tuto akci u státního zastupitelství zorganizovat a provést. Myslím, že to bylo i natolik přesvědčivé, že i nezasvěcený člověk, práva celkem neznalý, ale se zachovalým právním cítěním, mohl vidět, na čí straně je spravedlnost a pravda. Dodal bych jenom to, že mne samotného překvapila například bývalá okresní státní zástupkyně Pinkasová, která tady otevřeně lhala a vůbec se za to nestyděla. Co od takového člověka můžeme čekat? Jak je možné, že mu někdo svěří vedení státního zastupitelství a jak je možné, že mu někdo svěří dozorování, stíhání trestné činnosti na celém okrese? Ta sama potřebuje vyšetřit, jednoznačně. Tím nemyslím po psychiatrické stránce, ale zejména po stránce trestní odpovědnosti, protože jenom co já vím, kolik trestních činů zahladila a vůbec je nevyšetřila, protože to byly nějaké spřátelené osoby či osoby jí blízké, nebo osoby, u nichž se domnívala, že je chránit měla, tak toto by samo o sobě vydávalo podle mého názoru na osm či deset let nepodmíněně. To, že tady lhala, v podstatě jenom dokresluje to, jak morálně pevná je to osoba, kdy za situace, kdy jí v podstatě nic nehrozí, tady lže, jako když tiskne. K těm ostatním - myslím, že nic podstatného nevypověděli, nic podstatného z jejich výpovědí nevyplynulo, kromě toho, co bylo jasné zasvěceným lidem nebo těm, kteří si přečetli spis už na zatáčku, totiž to, že se v podstatě nic zvláštního nestalo, kromě toho, že několik státních zástupkyň bylo ohroženo ve své samolibosti a ve svém pocitu, že si mohou všechno dovolit a že jsou na okrese neomezenými pány, kterým se nikdo nepostaví a že co řeknou, je svaté. O právním povědomí policie, která tady vypovídala, si myslím, že si také všichni mohli utvořit dostatečný obrázek, prostě vůbec neví, proč ta naše akce byla nezákonná, ale pro jistotu zasáhli, protože jim to řekla státní zástupkyně. Já jsem se nikdy žádné konfrontace na poli právní argumentace nebál, ale mám čím dál větší či silnější pocit, hraničící s jistotou, že se mne zcela evidentně bojí druhá strana a že také ví proč. V této argumentaci nemůže obstát a neobstojí. Myslím, že to ví i pan Koudelka a to je také hlavní důvod, proč je tady jednací síň plná justiční stráže a vězeňské služby, namísto veřejnosti, jak by to za normální situace mělo být. Tady ti mladí muži, ti mají správně hlídat Vás, pane Koudelko. Protože Vy jste tady jediná evidentně nebezpečná osoba široko daleko. Vy tady masově zneužíváte pravomoci a nikdo Vám v tom nezabránil, ač tito muži jsou tady od toho, aby prosazovali zákon. Vy jste jediná osoba, která ohrožuje celý okres Kladno a jak to tak vypadá, tak i celý Středočeský kraj. Vy jste nebezpečnej psychopat, nic jiného nejste. Když se na Vás podívám (já už nějakou zkušenost mám, protože přecejen pár lidí jsem viděl a zastupoval, pár lidí jsem také odmítl zastupovat), tak Vy jste pokřivenej chudák, Vy jste vyrůstal pravděpodobně v nějaký rozvrácený rodině nebo bez otce, nebo ten otec za nic nestál, na Vás je to těžce poznat.

 

 

Obžalovaný požádán samosoudcem, aby se zdržel osobních výpadů.

 

 

Obžalovaný uvádí: Já hodnotím jednání. Myslím si, že veřejnost zajímá, kdo tenhleten případ soudil a posuzoval, a mne to samozřejmě zajímá také. Vzít někoho do vazby z důvodů neexistujících, to je jistě porušení zákona. Vzít někoho do vazby za situace, kdy byl vyzván, aby obyčejným dopisem zaslal rozhodnutí o místní příslušnosti, na které nijak nereagoval kromě toho, že vydal zatykač, to už je opravdu na hranici buďto psychózy, nebo těžkého poškození osobnosti. Na tom trvám a jsem ochoten si to obhájit ve sporu s jakýmkoli psychologem, případně psychiatrem. Vy pane Koudelka nutně potřebujete psychologicko - psychiatrické vyšetření, domnívám se, že pokud osoba jako Vy může zastávat funkci samosoudce, tak je to výmluvná vizitka toho, o čem vypovídají psychologické testy, které předcházejí soudcovským zkouškám, na kolik se jim dá věřit, když ani takovouhle osobu nejsou schopny identifikovat. Především to vypovídá o tom, že soudce Nagy z Mladé Boleslavi, který je v současné době v psychiatrické léčebně v Bohnicích, není žádná výjimka. Takových Nagyů jsou soudy plné, zejména soudy prvních stupňů. A vy to zjevně potvrzujete. Domnívám se, že k různým zprávám, o kterých v současnosti justice ráda uvažuje a ráda tápe v tom smyslu, že by chtěla větší samosprávu a že ona je pilířem státní moci a demokracie, že na to má právo stejně jako moc výkonná, případně ústavodárná, je na toto nejlepší odpovědí to Vaše jednání, protože pokud justice není schopna se zbavit ani takových lidí, jako jste Vy, pak samozřejmě žádnou samosprávu nikdy nemůže mít. Nemůže ji mít dneska, ani za padesát let.

 

 

Obžalovaný samosoudcem upozorněn, aby se držel tématu.

 

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Já se držím tématu. Vy mne soudíte, že ano. Chtěl jsem k tomu říci, že naopak je potřeba nad tou justicí vykonávat co nejpřísnější dozor a dohled s tím, že pravomoci soudců by měly být výslovně kognitivně stanoveny a soudce by neměl mít možnost z nich odbočit. Samozřejmě skutečnost, že já jsem vždy před volbami vzat do vazby, má domnívám se svou vypovídací hodnotu, domnívám se, že by se měli voliči ptát svých stran na to, jaký mají program v oblasti justice, zejména na to, jaké závěry hodlají vyvozovat z nesprávných rozhodnutí jednotlivých soudců, aby konečně zavedli změnu v tom smyslu, že soudce ponese stoprocentní zodpovědnost za svá špatná rozhodnutí a nikoliv Česká republika, jak tomu bylo dosud. Samozřejmě s povinností ohledně plné výše škody. Chtěl bych říci, že je tady naprostý nepoměr přístupu k věcem a nakonec i k občanům. Na jedné straně naprosto bagatelní událost, která byla celkem jednoznačně objasněna a podle mého názoru i kdybych připustil, že ty důvody uzavření státního zastupitelství neexistovaly a že tedy použití článku 23 bylo ukvapené nebo unáhlené (což však v žádném případě nepřipouštím, protože to bylo jednoznačně zdůvodněno a prokázáno), tak bych musel konstatovat, že pokud tam z naší strany k něčemu došlo, tak maximálně k přestupku. Přestupkové řízení bylo nahrazeno trestním řízením, a to dokonce vazebním stíháním, nebylo to poprvé, co se tak děje. Jenom připomenu, že poprvé jsem byl ve vazbě za údajný únos vlastního syna, kdy se zpětně (dva roky probíhal nějaký proces) zjistilo, že k žádnému únosu nedošlo, protože jsem měl právo si ho odvést, protože jsem jeho otec a v té době již platil rozsudek městského soudu o tom, že si syna mohu v daný termín přebírat, takže to samé - razantní nástup trestního stíhání pro nic, evidentně pro nic. To, co každý inteligentní člověk věděl na zatáčku, tak naší justici trvalo dva roky, než se dopracovala k témuž konstatování na konci. Když si vezmeme blokádu městského soudu, což je případ bezprostředně související s tímto skutkem, protože se odehrál naprosto stejně, dá se z důležitosti postavení státního zastupitelství a soudu, zejména pak soudu odvolacího, dovodit, že svým společenským dopadem mohl být tento případ závažnější, než blokáda Okresního státního zastupitelství v zapadlém Okresním městě, jako je relativně Nymburk. Domnívám se, že jestliže blokáda Městského soudu v Praze byla Nejvyšším soudem ČR prohlášena za skutek, který nenaplňuje žádnou skutkovou podstatu trestného činu, tak se to bezprostředně týká tohoto řízení, protože ten skutek byl naprosto identický, skutečnost, že vůbec nebyl proveden důkaz usnesením Nejvyššího soudu ČR, považuji za  zneužití pravomoci veřejného činitele, protože tímto způsobem zanedbat dokazování je jednoznačně  naplněním trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele, proto jsem také na Vás podal tr. oznámení, pokud ho někdo neslyšel, tak ho tímto opakuji, protože to samozřejmě skutkovou podstatu trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele naplňuje. Dát někoho do vazby za skutek, o kterém dva měsíce předtím Nejvyšší soud ČR prohlásil, že to žádný trestný čin není, to je buďto neskutečná blbost, nebo jaksi programové škození obžalovaným s tím, že si dotyčný pravděpodobně neuvědomuje následky svého jednání, nebo si je prostě nepřipouští. Na druhé straně si myslím, že není rozhodně od věci konstatovat, jak postupuje tatáž justice a titíž lidé v jiných případech, navíc pak ve srovnatelné době. V září roku 2008, tzn. dva měsíce před tím, než došlo k popsanému činu, ředitelka Úřadu pro mezinárodní ochranu dětí Lenka Pavlová unesla vlastní dítě.

 

 

Samosoudce uvádí:  Pane obžalovaný, vybočujete z rámci projednávané věci.

 

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí:  Nevybočuji. Právě na tomto porovnání chci dokumentovat rozdílnost přístupu justice k různým osobám, myslím, že toto s projednávaným případem bezprostředně souvisí. Jestliže někdo unese dítě a není za to trestně stíhán, na druhé straně se někdo postaví před státní zastupitelství a je vzat do vazby rok a půl poté, co ten skutek proběhl, tak to rozhodně nesvědčí o rovném přístupu ke stranám. Nakonec o rovném přístupu ke stranám nesvědčí ani to, že já jsem na dnešní soud musel přijet z vazby, nemohl jsem se řádně připravit, při odjezdu z vazby mi byly prohledány všechny věci, hlavně zpřeházeny, takže jsem to tady musel pracně hledat a dávat dohromady, což pokud vím státnímu zástupci se nestalo. Takže kromě jiného jste nezajistil ani rovnost stran, na kterou samozřejmě máme z trestního zákona nárok. Domnívám se, že skutečnost, že k tomuto jednání dochází právě před parlamentními volbami, je velice důležitá pro to, aby si lidé uvědomili, co je potřeba, jestli je potřeba tři dny neplacené dovolené při nemocenské, nebo je potřeba akutně zrevidovat zákon o soudech a soudcích, který takovéto jednání umožňuje a který lidem, jako je pan Koudelka, umožňuje beztrestně setrvat ve funkci, i když porušují prakticky všechno, co porušovat nemají. Také se domnívám, že dokud lidé jako pan Koudelka nebudou muset zaplatit škodu z vlastní kapsy, změny se asi těžko dočkáme. Rád bych se zmínil o těch bezpečnostních důvodech, pro které je údajně prázdná ta lavice za mnou, pan Koudelka totiž přehlédl, že to, co je na mně nebezpečné, není jaksi násilná činnost (to by mne tady obstupovalo dvacet justičních strážců a deset členů vězeňské stráže) to jsou myšlenky a slova. A těm nezabrání dokonce ani vězení. Takže pokud myslel tu vazbu jaksi tak, že mi zabrání v šíření těchto názorů, tak to nezabrání - ani z vazby, ani z vězení, naopak ty názory začnou být velice zajímavé i pro lidi, kteří se o ně prozatím nezajímali. Takovou snahu bych přirovnal ke snaze zastavit vodu, tzn. když teče proud vody a postavíme tomu proudu hráz, je to řešení velice krátkodobé, velice dočasné, protože ta voda buďto hráz prolomí, nebo se přes ni převalí. Obvykle je ten efekt daleko více devastující, než pokud by voda byla zachycena ještě v době, kdy to byl malý potůček. Tím zachycením v případě naší justice není umístění do vazby, jak se zřejmě pan Koudelka naivně domnívá, tím je pouze přísné a přesné dodržování platných zákonů, zejména pak trestního zákona a trestního řádu. To je jediný argument, který by mi všechny mé argumenty vyrazil z ruky, který by v konečném důsledku vedl k tomu, že nejen já, ale i ostatní veřejnost by začala brát justici vážně, případně si vážila jejich rozhodnutí a nestála tady na chodbě a nečekala na to, jak dopadne zjevně nespravedlivý proces, přičemž o jeho nespravedlnosti jsou evidentně všichni přesvědčeni, samozřejmě kromě Vás. I když si myslím, že i Vy. To jsem měl k tomu, že se domnívám, že je to velice krátkozraká politika. Já jsem tady vznášel námitku podjatosti, tu samozřejmě dokumentuji i Vašimi vlastními vyjádřeními, např. tím, že jste mi nechtěl nechat sundat pouta z rukou s odkazem na to, že rvu v jednací síni, já jenom konstatuji, že jsem byl napaden justiční stráží při projednávání této věci u Okresního soudu v Nymburce, právě za podobně vytvořené psychózy, jakou tady vytvořil pan Koudelka, když jsem šel otevřít okno a vyvětrat v místnosti, tak se na mne vrhli tři justiční strážci. Když jsem podal trestní oznámení pro napadení, tak nebylo dodnes vyšetřeno, takže to je zase práce paní Pinkasové a spol., i když bylo naprosto evidentní a myslím si, že v tr. řízení to mělo být i snímáno kamerou, že napaden jsem byl já, nikoliv že já bych někoho napadal. Takže pokud tady byly důvody tady někomu dávat pouta, tak to byli ti lidé, co stáli kolem mne, zejména poté, co mne poprvé napadli. K činu samotnému podotýkám, že souhlasím zcela s vyjádřením mých předřečníků o tom, že se žádný trestný čin nestal, že na to máme právo a nadto se domnívám, že dokazování bylo naprosto nedostatečné v tom, aby osvětlilo, jestli jsme měli právo sáhnout k těmto pravomocem, tzn. k Listině základních práv a svobod a k jejímu článku č. 23. Proto se také domnívám, že to je hlavní vada, která by měla být odstraněna v případném odvolacím řízení, nebo pokud odvolací soud vyhoví námitkám zejména ohledně místní nepříslušnosti soudu, tak pravděpodobně nařídí nové projednání věci, měl by současně i nařídit, aby dokazování bylo vedeno způsobem, aby bylo objasněno, zda nastaly okolnosti, opravňující k použití článku 23, či nenastaly, protože to je jediné jádro sporu, nikoliv to, jak se věci odehrály, o tom žádný spor neexistuje. Současně na závěr konstatuji, že proti každému rozsudku kromě zprošťujícího se pochopitelně odvolám a odvolávám.

 

 

Obžalovaný Kučera v rámci posledního slova uvádí: Nevím, jestli sledujete zprávy, ale o justiční mafii, což přednesla bývalá státní zástupkyně paní Benešová, bylo oznámeno, že není ani její povinnosti se za tento výrok omlouvat - bylo to uveřejněno v předvčerejších zprávách.

 

 

Obžalovaný ing. Fiala v rámci posledního slova uvádí:  Chtěl bych v rámci svého posledního slova říci, že tento případ mimo jiné dokumentuje jednak to, jak je důležitá revize Zákona o soudech a soudcích, zejména pak to, jak je důležité zavedení justičních porot, protože svěřit rozhodování o tak zásadních věcech jedné ušlápnuté servilní dušičce je skutečně hazard se spravedlností, jaký nemá obdoby. Ty poroty jsou poměrně úspěšně vyzkoušeny v anglosaském právu a fungují tam velice dobře, svého času fungovaly i v našem právu, když jsem jel na okresní soud do Kutné Hory, tak tam mají dokonce pamětní desku, kde česká porota osvobodila Karla Havlíčka, takže se domnívám, že i tehdy se dalo velice snadno prokázat, že ty poroty mají svůj smysl a že proti vůli státní správy, případně tehdejších rakouských úřadů, jsou schopny propustit obžalovaného, o jehož nevině jsou přesvědčeny. Domnívám se, že výkon spravedlnosti by měl být především v souladu s vůlí většiny národa nebo obyvatelstva (ať to již nazveme jak chceme, dostávat se do rozporu s vůli společnosti není zcela jistě ani v zájmu spravedlnosti, ani v zájmu justice), proto se domnívám, že zejména o tomto případu, který je jednoznačným konfliktem s justicí, by justice vůbec neměla rozhodovat, měli by o něm rozhodovat občané. Já tímto žádám svého právního zástupce (kterému jinak děkuji za skvělou obhajobu), aby toto mé poslední slovo vyřídil veřejnosti, která stojí na chodbě, aby uspořádala hlasování o tom, zda by bylo vhodné, abych pana Koudelku do jednoho měsíce nahradil v jeho funkci nebo ne, a zda se domnívají, že jsem se nějakého trestného činu dopustil, případně jaká je za něj adekvátní sankce. To je všechno, co jsem Vám chtěl říci. Protože jsem se obhájil a zúčastnil jsem se hlavního líčení, nebudu zde dále setrvávat, Vaše bludy, pane Koudelka, rozhodně nehodlám poslouchat - ohledně vynesení rozsudku, takže žádám, aby mne přítomná eskorta odvedla, protože se na Vás nehodlám dále dívat.

 

 

Samosoudce uvádí: Dobře, takže tomu mám rozumět tak, že nechcete být přítomen vynesení rozsudku, nebo Vás mají pánové opět předvést?

 

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Já nemám povinnost tady setrvávat.

 

 

 

 

Samosoudce uvádí: Povinnost nemáte, takže se Vás na to ptám. Chcete tady být při vyhlášení rozsudku nebo nechcete?

 

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí: Nechci.

 

 

Samosoudce uvádí:  Šlo mi jen o to, abyste řekl jasný názor. Takže nechcete tady být na vyhlášení rozsudku?

 

 

Obžalovaný ing. Fiala uvádí:  Ne, nechci tady být na vyhlášení rozsudku.

 

 

 

 

Vyhlášeno   u s n e s e n í :

 

   Hlavní líčení se v 15.05 hodin přerušuje na dobu 25 minut za účelem přípravy k vyhlášení rozsudku.

 

 

V 15.30 hodin pokračováno v hlavním líčení za účasti samosoudce, prot. úřednice, JUDr. Luhana, Mgr. Kutěje, JUDr. Vildové, Mgr. Borguly. Obžalovaný ing. Fiala není vyhlášení rozsudku přítomen, neboť vyjádřil názor, že se nebude zbytku hlavního líčení účastnit. Zjištěno dále, že obžalovaný Kučera se na vyhlášení rozsudku do jednací síně nedostavil, v mezidobí opustil budovu soudu.  

 

 

Vyhlášeno   u s n e s e n í :

 

   Podle § 202 odst. 2, 3 tr. řádu se bude jednat v nepřítomnosti obžalovaného Jaroslava Kučery.

 

 

Vyhlášeno  u s n e s e n í :

 

   Podle § 202 odst. 2, 3, 5 tr. řádu se bude jednat v nepřítomnosti obžalovaného Jiřího Fialy.

 

 

 

Po přerušení jednání vyhlásil samosoudce

 

 r o z s u d e k

 

 

Obžalovaný Stanislav Dočkal, nar. 30. 5. l944, obžalovaný Jiří Fiala, nar. ll. 8. l963, obžalovavaný Jaroslav Kučera, nar. 7. ll. 1962, obžalovaný Milan Langmaier, nar. l7. ll. 1962, obžalovaný Jan Roub, nar. 4. 6. 1951, uznáni vinnými, že:

dne l9. ll. 2008, v době od 06.45 hodin do 07.50 hodin v Nymburce, ulice Boleslavská třída čp. 139, u hlavního vchodu do budovy Okresního státního zastupitelství, společným jednáním aktivně bránili vstupu jedenácti zaměstnancům Okresního státního zastupitelství v Nymburce, a to státním zástupcům, občanským zaměstnancům a členům justiční stráže, a to nejméně JUDr. Mileně Pinkasové, JUDr. Ludvíku Lukášovi, JUDr. Dagmar Kubešové, JUDr. Ivaně Novotné, Mgr. Jindřišce Hlaváčové, Vladimíře Hučkové, Pavle Brucknerové, Pavle Hnátové a Evě Hlavičkové, do budovy Okresního státního zastupitelství v Nymburce, na vchod do budovy vyvěsili nápisy: „Exekučně zabaveno“, „Mafiánská banda“, okresní státní zástupkyni a ostatním zaměstnancům Okresního státního zastupitelství Nymburk prostřednictvím předaných písemností sdělovali, že státní zastupitelství bylo zrušeno, okresní státní zástupkyně byla zbavena funkce a ostatní státní zástupci zmíněného státního zastupitelství rovněž, obžalovaní pokračovali v blokádě vchodu až do okamžiku, kdy proti nim v rámci služebního zákroku muselo zakročit 7 členů justiční stráže a Policie ČR, obžalovaní se provedení zákroku pasivně bránili, lehali si na zem, nechali se zakročujícími osobami odvléci, tomuto jednání byla přítomna větší skupina osob,

 

 

č í m ž    s p á c h a l i

 

trestný čin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu, nebo nebytovému prostoru dle § 249a odst. 2 tr. zákona

trestný čin výtržnictví dle § 202 odst. l tr. zákona

 

a    o d s u z u j í    s e

 

Obžalovaný Stanislav Dočkal, obžalovaný Jaroslav Kučera, obžalovaný Milan Langmaier a obžalovaný Jan Roub  - všichni

 

    Podle § 202 odst. l, § 35 odst. l tr. zákona k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání  3  (tři)  m ě s í c e .

 

      Podle § 58 odst. 1, § 59 odst. 1 tr. zákona se jim výkon tohoto trestu  podmíněně  o d k l á d á  na zkušební dobu v trvání  1  (jednoho)  r o k u .

 

Obžalovaný ing. Jiří Fiala

 

     Podle § 202 odst. l, § 35 odst. l tr. zákona k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání  6  (šesti)  m ě s í c ů .

 

     Podle § 39a odst. 2 písm. b) tr. zákona se pro výkon trestu zařazuje do  věznice       d o z o r e m .

 

     Podle § 229 odst. 1 tr. řádu se poškozená Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Praze, se sídlem Praha 1, Husova 11,   o d k a z u j e   se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

 

   

U s n e s e n í :

 

    Podle § 72 odst. 3 tr. řádu se žádost obžalovaného o propuštění z vazby na svobodu   z a m í t á .

 

Odůvodněno, dáno poučení o stížnosti.

 

 

U s n e s e n í :

 

     Podle § 31 odst. l tr. řádu samosoudce JUDr. Ladislav Koudelka   n e n í   vyloučen z rozhodování ve věci Okresního soudu v Kladně sp.zn. 6T 4/2010 z důvodu dle § 30 tr. řádu
 
Odůvodněno, dáno poučení o stížnosti. 

 

 

 

 

Po vysvětlení významu  rozsudku  a poučení o opravných prostředcích  uvedli:

Mgr. Kutěj: Podávám odvolání za pana ing. Fialu do všech výroků rozsudku (vina i trest)

JUDr. Luhan: Podávám odvolání za obž. Langmaiera

Státní zástupce: Nevyjadřuje se.

 

 

 

Po vysvětlení významu   usnesení ohledně vazby   a poučení o opravných prostředcích  uvedli:

Mgr. Kutěj:  Podávám stížnost s tím, že bude v zákonné lhůtě odůvodněna. 

Státní zástupce: Vzdávám se stížnosti.

 

 

Po vysvětlení významu   usnesení ohledně vyloučení   a poučení o opravných prostředcích  uvedli:

Mgr. Kutěj: Podávám stížnost.

Státní zástupce: Vzdávám se stížnosti.

 

 

 

Hlavní líčení skončeno v 15.50 hodin

 

 

Protokolující úřednice                      Samosoudce

 

.......................                         ................

 

 

Protokol přepsán dle zvukového záznamu dne 26-4-2010. Zvukový záznam (CD) přiloženo ke spisu.