Velká Britanie: Dopady sexuální výchovy

http://www.prolife.cz/?a=71&id=865

O negativních dopadech školní sexuální výchovy píše John Smeaton, ředitel britské organizace SPUC. Zabývá se situací ve Velké Británii.

Strategie britské vlády v otázce těhotenství mladistvých byla zaměřena na snížení počtu početí u mladistvých (mladších než 18 let) v letech 1998 až 2004 o 15% a na další snížení na polovinu z tohoto počtu do roku 2010. Vláda na to vydala více než 250 miliónů liber, avšak podařilo se jí dosáhnout snížení jen o 11,5 %. K nejpodstatnějšímu snížení došlo v roce 1999, tedy ještě před tím, než se strategie začala uplatňovat. Po jejím zavedení však došlo k výraznému zpomalení. Ústředním bodem strategie byla dostupnost a propagace kontroly porodnosti, a to antikoncepcí a možností potratu. Británie má nyní nejvyšší procento těhotných mladistvých v západní Evropě. Překlad celé zprávy je k dispozici v příloze

Přílohy:

§                     spuc-sex_education.doc, [29 kb]

22.5.2010, spuc-director.blogspot.com

 

Dopady sexuální výchovy ve Velké Británii

 

Strategie Britské vlády v otázce těhotenství mladistvých byla zaměřena na snížení počtu početí u mladistvých (mladších než 18 let) v letech 1998 až 2004 o 15% a na další snížení na polovinu z tohoto počtu do roku 2010. Vláda na to vydala více než 250 miliónů liber, avšak podařilo se jí dosáhnout snížení jen o 11,5 %. K nejpodstatnějšímu snížení došlo v roce 1999, tedy ještě před tím, než se strategie začala uplatňovat. Po jejím zavedení však došlo k výraznému zpomalení. Ústředním bodem strategie byla dostupnost a propagace kontroly porodnosti, a to antikoncepcí ( což může mít za následek potrat) a možností potratu (podle zákona o potratu z roku 1967).

 

Dopad této politiky je nevyčíslitelný. V roce 1998 činilo procento zplození v Anglii a Walesu 47,1 z tisíce a jen 42% z nich skončilo potratem. V roce 2005 to bylo 41.1 procent, ale 46.6 skončilo potratem.

 

Británie má nyní nejvyšší procento těhotných  mladistvých v západní Evropě. (Daily Mail 6.února). Vláda chce, aby mladiství používali dlouhodobě metody kontroly porodnosti jako jsou injekce, implantáty a vnitroděložní tělíska. (Daily Mail, 6. února). Avšak navzdory tvrzení vlády, které má takovou politiku ospravedlňovat, není dostupnost kontroly porodnosti řešením v počtu nezletilých těhotných.

 

Sociální příčiny

Profesor David Paton z university v Nottinghamu zjistil, že mladiství v chudých oblastech se hodně uchylují k metodám kontroly porodnosti, přesto však je počet otěhotnění mladistvých v těchto oblastech vyšší. Mladiství v bohatších oblastech je využívají méně a počet otěhotnění je přesto nižší. (Journal of Health Economics, březen 2002, ekonomie plánovaného rodičovství a početí u nezletilých). Podle profesora Patona je sociální strádání faktorem v otěhotnění u mladistvých. Nedávno prohlásil : „ Zdá se, že zlepšení ve všeobecné výchově je nejdůležitějším faktorem ve snížení těhotenství u mladistvých.“

 

Ačkoliv politikové chtějí tento problém řešit ještě vyšší kontrolou porodnosti, přesto tyto sociální faktory připouštějí. Paní B. Hughes MP z ministerstva pro mládež hovoří o „podpoře pro všechny rodiče nezletilých, aby došlo ke snížení otěhotnění u mladistvých“. Taková podpora „by také vyřešila zásadní příčiny otěhotnění jako jsou nízká motivace, nedostupnost ke vzdělání, nedokončená školní docházka a nedostatečná citová výchova“. (Oddělení pro děti, školy a rodiny, 29. leden).

 

Pan CH. Bryant ze strany práce nedávno v parlamentě prohlásil : „ Mapování těhotenství u mladistvých v Británii je mapování chudoby a strádání. Minulý týden jsem shromáždil několik statistik, které poprvé neprováděly místní úřady, ale volební obvod. Tyto statistiky ukazují, že tato mapa prochází nejchudšími oblastmi.

 

Zpráva pana Bryanta je založena na rozhovorech s matkami nezletilých. Říká se v ní, že v roce 2005 došlo v Anglii u nezletilých k 39,804 početí – což je 41,3 procenta z tisíce. Otěhotnění nezletilých bylo spojeno se strádáním a vedlo k : „ začarovanému kruhu neuspokojivého výkonu ve vzdělávání, závislosti na podpoře, špatnému zdraví, nedostatku motivace, špatnému rodičovství a chudobě.“ Pan Bryant varuje, že některá děvčata otěhotněla proto, že chtěla získat byt. Toto tvrzení může nebo nemusí být pravdivé, avšak sexuální výchova ani volně dostupné kondomy nezabrání děvčeti, když si přeje dítě, aby neotěhotněla.

 

Sociální znevýhodnění má přímou souvislost s rozpadem rodiny. Děti, které jsou vychovávány oběma rodiči (žijícími v manželství) si vedou lépe po stránce finanční, akademické a sociální. Děti vyrůstající mimo pevné rodinné zázemí mnohem hůře vytvářejí stabilní rodinu pro své vlastní děti.

Statistiky v USA ukazují, že ve spořádaných rodinách je dětská chudoba nejnižší (12%), u dětí nevlastních rodičů je to 13%. V rozvedených rodinách 31%, u nesezdaných rodičů 39%. V domácnostech, kde je jen jeden rodič 41%, v rodině, kde je pouze matka 67%.

Ke snížení sociálního strádání, dětské chudoby a následně i otěhotnění mladistvých by mohla vláda nejlépe přispět tím, že by zajistila, aby byly děti vychovávány oběma rodiči žijícími v manželství.

 

Podkopávání rodičovských práv

Zmíněná strategie skutečně porušuje rodinu tím, že odnímá právo rodičů rozhodovat o jejich sexuální výchově. Dokument Evropské Rady konstatuje, že stát má respektovat právo rodičů na vzdělání a vyučování v souladu s jejich vlastním náboženským a filosofickým přesvědčením.

 

Paní B. Hughes prohlásila v parlamentě : „ to, k čemu tato strategie směřuje v první řadě, je podpořit vliv rodičů.“ V oblasti sexuální výchovy však vláda paní Hughes  práva rodičů odstranila. Existuje obava, že sexuální výchova se bude nyní zaměřovat na děti v základních školách a bude povinná. Vládní politika také ohrožuje práva rodičů tím, že poskytuje nezletilým kontrolu porodnosti a potrat.

 

Morální hazardování a selhání antikoncepce

Mladiství se zaplétají do riskantního sexuálního chování když se domnívají, že jim je kontrola porodnosti dostupná bez vědomí jejich rodičů a pokud antikoncepce selže i utajený potrat. Pojišťovací společnosti to nazývají morálním hazardováním.

Antikoncepce selhává častěji než se lidé všeobecně domnívají. Podle statistiky v Austrálii asi 43% žen, které otěhotněly nechtěně, používaly ústní antikoncepci a dalších 27% používalo kondom. Domněnka, že u dětí bude antikoncepce účinnější než u dospělých je bláhová.

 

Zdravotní rizika hormonální kontroly porodnosti

Existují důkazy o tom, že používání kontroly porodnosti (obzvláště ve věku mladším než 20 let) je spojeno se závažným rizikem. Zmíněná strategie by tedy vlastně přispívala ke zdravotnímu ohrožení a to ve sféře ekonomické i po stránce lidské. Hormonální kontrola porodnosti (užívání pilulky)je spojena s rakovinou. V novinách se dočítáme, že pilulky mohou snížit riziko rakoviny vaječníků. Je zde však doložené zvýšené riziko rakoviny prsu, děložního čípku a jater. Tyto účinky jsou ještě nebezpečnější, když se s užíváním pilulek začne ještě před tělesnou dospělostí a užívá se i nadále.

 

Rakovina děložního čípku

Spojitost mezi rakovinou děložního čípku a pilulkou je předmětem zkoumání už od roku 1964. Od té doby studie potvrdily zvýšené riziko, zejména u mladistvých.V roce 1988 výzkum na 47.000 ženách ukázal spojitost mezi užíváním pilulky a rakovinou pohlavních orgánů.

 

Rakovina prsu

Toto riziko je pro ty, kteří pilulku užívají, pravděpodobně ještě větší než riziko rakoviny čípku. Výzkum v Holandsku z roku 1994 ukázal zvýšené riziko spojené s dlouhodobým užíváním. Podle dalšího výzkumu z roku 1995 zahrnujícím ženy, které užívaly ústní antikoncepci již od 20 nebo 24 let, bylo riziko vzniku rakoviny prsu před dosažením věku 45 let 3x vyšší než u žen, které pilulku nikdy neužívaly.

 

Další studie to potvrzují a institut pro výzkum rakoviny v Holandsku upozorňuje obzvlášť na nebezpečí při užívání před dosažením věku 20 let. Výzkum v roce 1996 vedený M. Pikem ukázal nárůst rakoviny prsu o 50% u žen, které začaly užívat pilulku před dosažením 20 let.Výsledky užívání tamoxifenu( anti-estrogen) jako prevence proti rakovině prsu potvrzuje roli estrogenu ( a proto spojení pilulky s postkoitální pilulkou ) při vzniku rakoviny.

 

Krevní sraženiny

Nebezpečí úmrtí z krevních sraženin se může objevit měsíc potom, co žena začala pilulku užívat. V roce 1968 bylo hospitalizováno kvůli krevním sraženinám 9x více žen, které pilulku užívaly než těch, které ji neužívaly.

 

Přesto, že existuje nízko dávková pilulka, je riziko pro ty, kdo ji užívají, stále 4x vyšší. Ženy, které mají vysokou hodnotu cholesterolu, by pilulku neměly užívat. Ženy, které pilulku užívají a krevní sraženiny jsou u nich dědičné, jsou vystaveny 30x vyššímu riziku jejich vzniku.

 

Nádory jater

Ty se vyskytují zřídka a obvykle nejsou zhoubné, přesto však mohou být příčinou smrti, jestliže dojde k prasknutí.

 

Menší vedlejší účinky

Ty zahrnují deprese, zvýšený krevní tlak ( zvýšené riziku infarktu dokonce u 14ti letých děvčat ), ekzémy a chloasma.

 

Sexuálně přenosné choroby

Debaty o sexuálním zdraví mladistvých se zaměřují na jejich otěhotnění, avšak vzestup počtu sexuálně přenosných nemocí je alarmující. Důsledky na budoucí plodnost mladistvých, kteří si takové onemocnění přivodí, jsou velice vážné.

 

Závěr

Zmíněná strategie není efektivní. Zatímco počet početí mírně klesl, počet zaznamenaných potratů stále stoupá a v tomto počtu nejsou zahrnuty časné potraty způsobené léky na kontrolu porodnosti a tělísky. (V popisu výrobce mini pilulky Norgeston se připouští, že může zamezit uhnízdění embrya v děloze).

 

Vláda tvrdošíjně stojí na svém tvrzení, že je zapotřebí ještě více kontroly porodnosti. Jak se však ukazuje, toto není faktor v otěhotnění mladistvých. Vláda hovoří o sociálních faktorech, jsou to však jen prázdná slova, a přitom podceňuje tradiční rodinu, která poskytuje dětem emocionálně stabilní a materiálně adekvátní výchovu. Téměř vůbec nehovoří o tom, jak kontrola porodnosti může selhat a ohrozit zdraví žen.

      

http://spuc-director.blogspot.com/2008/02/british-governments-teenage-pregnancy.html