VZDĚLÁVÁNÍ EDUCATION
4 - 2. Učitelé, podíly učitelek a učitelů na jednotlivých typech a druzích škol
         Teachers, total and as % of female and male teachers: by type and kind of school
Ukazatel Školní rok  /  School - year Indicator
1993/94 1995/96 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03
Mateřské školy             Nursery schools
učitelé celkem 27 394 28 080 24 484 23 800 23 345 23 198   Teachers, total
podíl učitelek . . . . . .     Teachers - females, %
podíl učitelů - mužů . . . . . .    Teachers - males, %
Základní školy             Basic schools
učitelé celkem 63 767 63 019 67 678 68 155 67 594 66 620   Teachers, total
podíl učitelek 82,5 83,5 84,5 84,4 84,2 84,1     Teachers - females, %
podíl učitelů - mužů 17,5 16,5 15,5 15,6 15,8 15,9    Teachers - males, %
Gymnázia             Grammar schools
učitelé celkem 11 218 12 962 11 768 12 537 12 560 12 896   Teachers, total
podíl učitelek 69,4 63,3 65,2 65,8 66,0 66,0     Teachers - females, %
podíl učitelů - mužů 30,6 36,7 34,8 34,2 34,0 34,0    Teachers - males, %
Integrované střední školy             Integrated secondary schools
učitelé celkem x 12 501 x x x x   Teachers, total
podíl učitelek x 43,0 x x x x     Teachers - females, %
podíl učitelů - mužů x 57,0 x x x x    Teachers - males, %
Střední odborné školy             Secondary technical  schools
učitelé celkem 28 116 30 510 23 424 25 949 26 114 26 149   Teachers, total
podíl učitelek 53,6 56,1 57,7 57,9 58,6 58,5     Teachers - females, %
podíl učitelů - mužů 46,4 43,9 42,3 42,1 41,4 41,5    Teachers - males, %
Střední odborná učiliště             Secondary vocational schools
učitelé celkem 37 526 27 529 26 045 27 534 27 942 27 786   Teachers, total
podíl učitelek 38,8 46,8 44,6 44,9 45,2 45,5     Teachers - females, %
podíl učitelů - mužů 61,2 53,2 55,4 55,1 54,8 54,5    Teachers - males, %
Vyšší odborné školy             Higher professional schools
učitelé celkem x x 6 285 5 798 5 688 5 614   Teachers, total
podíl učitelek x x 56,0 56,9 57,2 56,2     Teachers - females, %
podíl učitelů - mužů x x 44,0 43,1 42,8 43,8    Teachers - males, %
Speciální školy             Special schools
učitelé celkem 9 706 10 977 11 515 11 578 11 676 11 746   Teachers, total
podíl učitelek 77,5 76,9 75,7 75,7 75,1 74,8     Teachers - females, %
podíl učitelů - mužů 22,5 23,1 24,3 24,3 24,9 25,2    Teachers - males, %
Školy při výchovných
   ústavech
            Schools established in
   correctional facilities
učitelé celkem . . 450 427 475 470   Teachers, total
podíl učitelek . . 46,9 54,1 54,9 53,6     Teachers - females, %
podíl učitelů - mužů . . 53,1 45,9 45,1 46,4    Teachers - males, %
Vysoké školy             Universities
pedagogičtí pracovníci
   celkem
13 699 . 15 919 15 640 18 040 18 685   Teachers, total
podíl pedagogických
   pracovníků - žen
30,7 . 33,2 33,9 34,0 34,3     Teachers - females, %
podíl pedagogických
   pracovníků - mužů
69,3 . 66,8 66,1 66,0 65,7    Teachers - males, %
Vysoké školy - údaje pouze za veřejné vysoké školy, pedagogičtí pracovníci k 31. 12.
Ostatní školy - údaje ve fyzických osobách k 30. 9.
Střední odborná učiliště - údaje za učitele, mistry odborné výchovy  a instruktory.
Speciální školy - údaje za učitele, dílenské učitele a mistry odborné přípravy.
Universities - data only for public universities, teachers as
at 31 December.
Other schools - data in natural persons as at 30 September.
Secondary vocational schools - data for teachers, vocational trainers and instructors.
Special schools - data for teachers, workshop instructors and special preparation trainers.
Uvodni strana