SOUDNICTVÍ, KRIMINALITA JUSTICE, CRIME
7 - 13. Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech
           Decisions of courts in proceedings on minor children
okresní soudy-počet práv                     district courts - rights
Ukazatel 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Indicator
Výchova a výchovná
   opatření
              Upbringing and
   upbringing measures
První rozhodnutí o výchově
   dítěte
              First decision on
   upbringing of child
svěřeno (ponecháno)               Custody of a child granted to:
          matce 14 615 14 314 16 955 20 723 23 233 24 385 27 010           Mother
          otci 1 117 1 015 1 087 1 179 1 396 1 621 1 800           Father
do společné popř. střídavé
   výchovy obou rodičů
- - 18 194 233 308 423 Common or alternating
   upbringing by both parents
jiné fyz. osobě než rodičům 625 664 672 524 759 583 613 Other natural person
   than parents
pro případ rozvodu (po
    rozvodu) svěřeno
              For the case of divorce 
   (after divorce) granted to:
             
          matce 28 629 29 824 29 369 25 966 28 746 28 943 29 725           Mother
          otci 2 017 2 097 1 982 1 844 2 067 2 098 2 358           Father
do společné popř. střídavé
   výchovy obou rodičů
- - 37 426 585 641 687 Common or alternating
   upbringing by both  parents
      jiné fyz. osobě než rodičům 140 140 129 106 168 126 138 Other natural person
   than parents
Další rozhodnutí o výchově dítěte (změna výchovného prostředí)               Other decisions on
   upbringing (change of
   environment)
             
svěřeno               granted to:
          matce 619 675 760 718 788 881 928           Mother
          otci 879 931 925 1 016 1 102 1 211 1 291           Father
          oběma rodičům 30 29 37 32 38 58 37           Both parents
do společné popř. střídavé
    výchovy obou rodičů
              Common or alternating
   upbringing by both parents
- - 8 115 98 82 103
          poručníkovi - - - - - 163 87           Guardian
          jiné fyzické osobě než
              rodičům
490 655 655 528 649 666 629 Other natural person
   than parents
napomenutí uděleno soudem               Admonition given by court to:
          matce 21 30 39 47 54 34 65           Mother
          otci 5 6 4 8 16 13 5           Father
          oběma rodičům 32 24 28 35 38 46 45           Both parents
          jiným osobám 1 2 1 2 1 0 3           Other persons
          nezletilému 23 17 13 17 23 48 49            Minor child
napomenutí vysloveno
    soudem
              Admonition expressed
   by court to:
          matce 49 27 57 27 31 28 36           Mother
          otci 2 4 6 8 5 6 7           Father
          oběma rodičům 48 44 24 30 63 37 33           Both parents
          jiným osobám 2 0 0 0 2 3 0           Other persons
          nezletilému 25 20 26 17 30 31 34            Minor child
vysloveno omezení
   nezletilému
1 2 0 2 6 7 5 Restriction expressed to
   minor
stanoven dohled nad
   nezletilým
1 682 2 406 2 370 2 325 2 569 2 333 2 350 Custody determined for
   minor
stanoven dohled pro
   zvýšenou ochranu jmění
   nezletilého
              Supervision ordered for
   better protection of
   property of minor
- - 5 15 2 4 5
zrušen dohled nad nezletilým 352 313 306 360 386 390 471 Custody for minor cancelled
zrušen dohled pro zvýšenou
   ochranu jmění nezletilého
              Supervision for better
   protection of property of
   minor cancelled
- - 0 5 11 3 1
Pěstounská péče               Foster care
dítě svěřeno do společné
   pěstounské péče
   manželům
              Child given to common foster
   care of married couple
   who are:
             
          příbuzným dítěte 175 179 174 218 187 204 199          Relatives of the child
          cizím osobám 127 143 170 153 190 166 184          Foreign persons
dítě svěřeno do pěstounské
   péče
              Child given to foster
   care to:
         příbuznému 156 147 137 188 193 209 212          Relative
         cizí osobě 68 70 90 80 72 76 66          Foreign person
dítě svěřeno do pěstounské
   péče pracovníků ve
   zvláštních zařízeních
              Child given to foster care
   to workers in special
   facilities
9 7 15 4 5 2 2
návrh na pěstounskou péči
   zamítnut
14 21 12 12 25 16 27 Proposal on foster
   care denied
zrušení pěstounské péče 80 61 95 64 62 55 84 Foster care cancelled
neshody mezi stanoveným
   zákonným zástupcem a
   pěstounem v neběžných
   věcech
              Disagreement in determina-
   tion of legal representative
   and guardian in uncommon
   issues
6 18 15 14 22 9 6
jiné rozhodnutí 265 367 530 870 840 810 779 Other decision
                 
Rodičovská zodpovědnost               Responsibility of parents
omezena               Restricted for:
          matce 2 6 22 7 21 31 21           Mother
          otci 4 9 16 11 12 15 6           Father
          oběma rodičům 5 13 9 10 13 13 11           Both parents
zbavena               Divested of responsibility:
          matka   48 68 97 86 121 132 123           Mother
          otec 106 128 118 139 207 168 173           Father
          oba rodiče 66 82 97 140 123 109 123           Both parents
pozastavena               Stopped for:
          matce - - 0 6 3 2 3           Mother
          otci - - 0 6 4 5 4           Father
          oběma rodičům - - 0 9 3 1 3           Both parents
zcela obnovena               Restored fully to:
          matce 2 4 5 7 14 9 11           Mother
          otci 1 0 1 1 0 3 0           Father
          oběma rodičům 0 2 3 0 1 1 2           Both parents
neshody rodičů o podst.
   věcech při výkonu
   rodičovských práv
   a povinností
              Disagreement of parents on
   important issue at
   execution of parental rights
   and duties
144 107 105 40 37 36 17
přiznána rodičovská
   zodpovědnost nezletilému
   rodiči dítěte
              Responsibility of parents
   granted to juvenile parent
   of a child
- - 6 57 66 44 55
jiné rozhodnutí o rodičovské
    zodpovědnosti
              Other decision on
    responsibility of parents
290 218 226 300 399 372 320
                 
Výživné               Maintenance of children
první rozhodnutí o výživě
   dítěte
              First establishment of
   maintenance by:
povinnost platit výživné
   stanovena
              Maintenance to be paid by:
          matce 3 175 3 329 3 191 2 139 2 057 2 190 2 131               Mother
          otci 43 451 43 822 44 859 23 759 23 889 24 604 26 810               Father
          oběma rodičům 380 220 252 219 273 242 273               Both parents
          jiné osobě 33 34 39 29 35 61 44               Another person
pro případ rozvodu               For the case of divorce
povinnost platit výživné
   stanovena
              Maintenance to be paid by:
          matce - - - 1 654 1 828 1 892 2 129               Mother
          otci - - - 22 567 26 854 27 261 28 312               Father
          oběma rodičům - - - 134 154 169 159               Both parents
          jiné osobě - - - 4 5 12 10               Another person
další rozhodnutí o výživě dítěte               Other decisions on
   maintenance
povinnost platit výživné
    zvýšena
              Increased maintenance by:
          matce 582 564 604 463 329 298 245               Mother
          otci 28 037 22 509 24 032 16 348 8 831 7 198 6 591               Father
          oběma rodičům 47 35 43 35 32 23 17               Both parents
          jiné osobě 1 2 10 0 3 2 0               Another person
povinnost platit výživné
   snížena
              Reduced maintenance by:
          matce 119 127 121 135 95 111 100               Mother
          otci 897 898 1 050 1 372 1 131 893 942               Father
          oběma rodičům 1 0 1 4 4 3 3               Both parents
          jiné osobě 1 1 2 3 1 0 5               Another person
povinnost platit výživné
   stanovena
              Maintenance to be paid by:
          matce - - - - - - 590               Mother
          otci - - - - - - 658               Father
          oběma rodičům - - - - - - 111               Both parents
          jiné osobě - - - - - - 10               Another person
vyživovací povinnosti
   zproštěni
              Exempted from
   maintenance:
          matka 311 346 318 324 303 281 285               Mother
          otec 1 233 1 100 1 048 875 666 618 651               Father
          oba rodiče 41 67 79 59 91 81 52               Both parents
          jiné osoby 12 21 15 12 5 18 10               Other persons
povinnost platit výživné
   ponechána v dos. výši
              Maintenance in the same
   amount by:
          matce 170 128 154 114 108 97 75              Mother
          otci 1 960 1 350 1 540 1 573 1 296 1 167 1 152                   Father
          oběma rodičům 124 91 101 6 16 11 4                Both parents
          jiným osobám 5 1 0 5 1 3 3               Other persons
povinnost složit peněžní částku pro výživné splat. v bud. stanovena               Duty to deposit money for
   maintenance payable in
   future ordered to:
             
          matce - - 1 6 7 14 10               Mother
          otci - - 10 8 17 8 7               Father
          oběma rodičům - - 0 0 4 4 2               Both parents
          jiné osobě - - 1 1 2 2 1               Another person
jiný výsledek řízení o
   výživném
14 476 15 291 17 069 20 408 22 351 20 108 18 826 Other result of proceeding
   on maintenance
po rozvodu               After divorce
povinnost platit výživné
   stanovena
              Maintenance by:
          matce - - - 387 732 841 741               Mother
          otci - - - 1 123 1 543 2 011 1 667               Father
          oběma rodičům - - - 35 70 67 56               Both parents
          jiné osobě - - - 3 9 12 12               Another person
povinnost platit výživné
    snížena
              Reduced maintenance by:
          matce - - - 39 128 130 110               Mother
          otci - - - 628 1452 1 268 1 295               Father
          oběma rodičům - - - 0 1 0 1               Both parents
          jiné osobě - - - 0 1 0 0           Another person
povinnost platit výživné
    zvýšena
              Increased maintenance by:
          matce - - - 157 339 295 311                Mother
          otci - - - 5 611 11 247 10 980 11 455                Father
          oběma rodičům - - - 3 15 12 10                Both parents
          jiné osobě - - - 0 6 2 1                Another person
povinnost platit výživné v
   původní výši ponechána
              Duty to pay maintenance in
   the same amount by:
             
          matce - - - 47 112 110 102                Mother
          otci - - - 559 1 376 1 417 1 433                Father
          oběma rodičům - - - 1 5 5 2                Both parents
          jiné osobě - - - 1 0 1 0                Another person
vyživovací povinnost zanikla
   rozhodnutím soudu
              Duty to pay maintenance
   cancelled by court
   decision to:
          matce - - - 38 106 87 114                Mother
          otci - - - 166 412 393 345                Father
          oběma rodičům - - - 5 24 7 15                Both parents
          jiné osobě - - - 0 1 1 5                Another person
Určení o popření otcovství               Affiliation and denial of
   paternity
otcovství určeno 329 318 328 320 334 342 315 Paternity affiliated
návrh na určení otcovství
    zamítnut
91 74 83 82 80 89 73 Proposal on affiliation
    turned down
jiný výsledek řízení o návrhu
    na určení otcovství
474 478 425 446 436 439 391 Another result of proceeding
    on affiliation of paternity
otcovství popřeno k návrhu               Paternity denied following
    proposal of:
matky 524 549 641 602 613 661 689            Mother
manžela matky,
   popř. otce
359 328 357 346 382 342 311            Husband of mother,
               or father
jiného oprávněného 36 68 114 128 88 114 104             Another authorised
                person
návrh matky či manžela
   matky příp. otce na popření
   otcovství zamítnut
39 54 46 46 43 31 28 Proposal of mother or her
    husband, or father on
    denial turned down
návrh nejvyššího státního
   zástupce  na popření
   otcovství zamítnut
1 1 2 3 2 3 2 Proposal of attorney general
    on denial turned down
jiný výsledek řízení o návrhu
   na popření otcovství
149 171 179 175 186 211 202 Another result of proceeding
    on denial of paternity
Uvodni strana