ÚNIA MUŽOV SLOVENSKA, P. O. Box 3, pošta 5, 974 05 Banská Bystrica

Tel/záz/fax: 00421/48/4133632, e-mail: lbalvin@stonline.sk

 

 

                         IDE O DETI ALEBO O REVANŠIZMUS ?

 

       Na Slovensku pôsobí niekoľko stoviek mimovládnych organizácií, ktoré vyjadrujú neskonalú ustarostenosť o deti, na ktoré neplatia výživné ich otcovia. Dokonca pre mnohé mimovládky sa to stalo vcelku výnosným podnikaním. Na ustarostenosti o výživné detí ale zarábajú aj masmédiá, justícia a množstvo citovo založených úradníc. Z celej populácie otcov je otcov, ktorí si neplnia vyživovaciu povinnosť neuveriteľných iba podstatne menej ako

                                                    1 % !

        Iste otcovia by mali platiť výživné (alimenty) na svoje(?) deti. Nechcem ich ospravedlňovať a preto nebudem už toto prehnané číslo – 1 % neplatiacich otcov zmenšovať tým, že mnohí otcovia majú na to aj pádne dôvody. Napr.

        manželky sa im drzo vysmievali, že aj tak nie sú otcom dieťaťa

        deti po rozvode manželky vychovávajú pre výživu feministiek, kriminalistov a justície

        manželky za podpory protirodinných organizácií odmietajú  otcom vychovať z detí civilizovaného človeka už od narodenia napr. tým, že odmietajú kojiť deti a pod.

Je preto evidentné, že1 % detí zneužívajú  stovky organizácií na odreagovávaní si

komplexu menejcennosti a štvavú kampaň proti všetkým mužom. Za revanšizmus proti mužom berú mnohonásobne viac peňazí, ako je nezaplatené výživné pre 1 % detí.

        Ale sú nezaplatené alimenty najväčším zlom, páchaným na deťoch?

        V praktickom návode pre zdravotníkov s názvom Prirodzená výživa (vydal Slov. výbor pre UNICEF, Bratislava, Panská 41) v úvode pod našim nátlakom MUDr. Viera Haľamová píše vedecky podloženú skutočnosť: ...“ najmä od šesťdesiatych rokov už z pôrodníc odchádzalo 30-50 % novorodencov s umelou výživou. V 3. mesiaci života bolo nedojčených až 85 % detí a v 6. mesiaci bolo kojené dieťa vzácnou výnimkou“. Samozrejme, hneď v ďalšej vete so ženským šarmom ospravedlňuje ideológiu, ktorá ženy k nekojeniu zmanipulovala. Tvrdí lož, že za nekojenie môže prechod z poľnohospodárskej výroby na priemyselnú... O feministickej propagande, vtĺkajúcej ženám, že majú dieťa čo najrýchlejšie odstaviť a robiť kariéru, vyrovnať sa mužom, o tom v príručke nie je ani zmienka. Na miesto toho je na prvej strane v rámčeku a hrubými písmenami napísaná veta: DOJČENIE NIE JE POVINNOSŤOU ŽENY ... Kto má vzdelanie z psychológie, iste vie pochopiť „výchovný“ cieľ tejto vety. Na rozdiel od toho veta - skoro každá žena je schopná dojčiť - sa obratne skrýva v kontexte iných viet.

         Z poznatkov Únie mužov Slovenska musím konštatovať, že medzi inteligenciou detí s alimentmi a bez alimentov nie je žiaden rozdiel. Inými slovami povedané, neplatenie alimentov na vývoj 1 % detí nemá prakticky žiadny vplyv. Ale napriek tomu sa stovky organizácií priživujú na vytĺkaní alimentov z otcov.

         Je ale zaujímavé, že o 94 %  detí, ktorým je upieraná základná výživa materinským mliekom, ani jedna z týchto organizácií nemá záujem. Práve naopak. Každého, kto upozorní na beztrestne nekojených 94 % detí, sa snažia umlčať. V prípade, ak poukáže na hrozné následky, tak ho zosmiešnia a ohovoria.

         Aké sú najnovšie poznatky o následkoch nekojenia materinským mliekom na deti?

Pretože aj medzi členmi mužského hnutia sa nachádza množstvo mužov s oidipovským komplexom ovládaných protirodinnou propagandou a neveriacich vlastným spolubojovní - kom, uvediem aspoň dva utajované dôkazy o následkoch organizovaného nekojenia detí:

         Bulvárny Die Welt uverejnil pred nedávnom článok, že „ S inteligenciou ľudstva je to čo raz horšie“. Píše ale iba o výskume v pár západných štátoch. Všimnite si, že ak sa objaví niečo zlého, tak sa o tom píše, že to je v celom svete. Ale ak sa objaví niečo dobré, tak túto dobrú vlastnosť majú iba ľudia vo feministických štátoch.

         Vedecký časopis Archives of Disease in Childhood ( 2001,85:183-188) píše:

Škandinávski vedci zisťovali súvislosť medzi dĺžkou kojenia a rozvojom duševných poznávacích schopností detí vo veku 13 mesiacov až 5 rokov u vzorky takmer 400 detí. Deti rozdelili na dve skupiny. Do prvej boli zaradené deti kojené menej ako 3 mesiace, v druhej deti kojené viac ako 5 mesiacov.

          Hodnotenie bolo vykonané pomocou štandardných vývojových testov psychomotorického vývoja a inteligencie. Bolo dokázané, že deti kojené viac ako 5 mesiacov mali pri vyšetrení signifikantne lepšie výsledky v testoch kognitívnych funkcií. Štúdia nepreukázala súvislosť medzi kojením a tempom motorického vývoja detí, ale jasne preukázala súvislosť medzi dĺžkou kojenia a rozvojom poznávacích schopností dieťaťa.

           Tento výskum bol samozrejme bulvárom scenzurovaný. A ak bol zverejnený, tak feministickej tlače s drzosťou sebe vlastnou si k vedeckému článku pridali svoju lož, že v dospelosti sa to zrovná... A tým učičíkali aj to málo mužov, ktorých tento výskum dokonca prebudil z ich sna virtuálnej borovičky.

          Ale o rok k veľkej nevoli feministiek a gayov boli v Journal of American Medical Associacion (2002, 283:2365-2371) publikované výsledky novej vedeckej štúdie, ktorá sa zaoberá vplyvom dĺžky kojenia na inteligenciu v dospelosti.

          Výskum bol uskutočnený v Dánsku. Je to krajina z najväčšími feministickými a gayskymi právami pri výchove detí. Zistili tam, že im v posledných desiatich rokoch klesla priemerná inteligencia u dospelých jedincov. Začali hľadať príčiny.

          Výskum bol vykonaný nezávisle na dvoch skupinách. V prvej bolo zaradených 973 osôb obidvoch pohlaví. V druhej skupine 2280 osôb mužského pohlavia, narodených v rokoch 1959-1961. Každá skupina bola rozdelená do piatich podskupín podľa dĺžky kojenia. Inteligencia bola meraná vedecky uznávanými metódami. U prvej skupiny Wechslerovou škálou inteligencie (WAIS) a u druhej skupiny  testom Borge Prients Prove (BPP). Ďalšie feministické a nefeministické vplyvy ovplyvňujúce inteligenciu boli vylúčené ( fajčenie, chľast , drogy, sociálny status rodičov, pôrodná hmotnosť a dĺžka a pod.)

           Výsledky v obidvoch skupinách jasne ukázali, že čim bola doba kojenia kratšia, tým nižšie boli hodnoty IQ.

           Čo k tomu dodať? Podarilo sa mi tieto a ďalšie vedecké práce zverejniť na niekoľkých konferenciách za účasti osôb rozhodujúcich o rodinné politike štátu. Pomer účastníkov  na týchto konferenciách býva klasicky 10 % mužov ku 90 % žien. Viac ako 90 % prítomných nemalo záujem riešiť preukázateľné a vedecky podložené mrzačenie 94 % detí nekojením detí. Ale prenasledovanie otcov pre neplatení výživného 1 % detí  privádzal 90 % účastníčiek konferencií až do orgastické hystérie. Čelné predstaviteľky dokonca navrhujú kastrácie ...

          Z uvedeného vyplýva, že vo vzťahu k zdraviu detí sú nezodpovední aj muži aj ženy. Rozdiel je ale v tom, že ženy sú nezodpovednejšie takmer 100 kráť častejšie ... Dovolím si zacitovať z Trestného zákona – zločiny proti ľudskosti: § 259 O GENOCÍDE: Kto v úmysle úplne alebo čiastočne zničiť národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu

a)      uvedie príslušníkov takej skupiny do životných podmienok, ktoré ich majú zničiť,

b)      vykoná opatrenie, aby sa v takejto skupine nerodili deti...

d)      spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť

potresce sa odňatím slobody na dvanásť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom.

         Preto kladiem otázku.  Ide v „rodinnej“ politike naozaj o deti? Alebo ide o politiku revanšizmus a genocídy voči mužom a deťom? Pri čom deti sú zneužívané ako zbraň

a zásterka! Záver si urobte sami. Mojim verejným želaním je dožiť sa uplatnenia § 259. Mnohí zločinci sa usilujú o to, aby sa mi to nepodarilo. Naši otcovia hovorili: „Božie mlyny melú pomaly, ale isto!“ A dodávali: „Pomôž si človeče a potom ti aj Boh pomôže.“

Áno, náš čas sa blíži. Si dostatočne pripravený prevziať moc a zachrániť ľudstvo?!

                                                                                                Ing. Lubomír Balvín

                                                                                            predseda Rady a V. výboru

                                                                                               Únie mužov Slovenska

Uvodni strana.